Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 86 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 27 Medi 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Incwm Rhent Tai - Archwilio Cymru pdf icon PDF 92 KB

Cydnabod Adroddiad Archwilio Cymru a nodi’r argymhellion ar y casgliad o ddata ychwanegol ac adroddiad perfformiad.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 106 KB

Ystyried prif argymhellion adolygiad Archwilio Cymru o Adfywio Canol Trefi ac ymateb y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Rheoli Risg pdf icon PDF 90 KB

I gael sicrwydd bod y fframwaith rheoli risg diweddaraf yn gynhwysfawr ac yn weithredol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gwarediad Asedau a Derbyniadau Cyfalaf a Gynhyrchwyd 2020/21 pdf icon PDF 147 KB

Hysbysu Aelodau o Warediadau Asedau 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2021/22 pdf icon PDF 359 KB

Cyflwyno drafft i Aelodau o Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 1 Ebrill - 30 Medi 2021 am sylwadau ac argymhelliad i’w gymeradwyo i’r Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol pdf icon PDF 85 KB

Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 90 KB

Rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniadau hunanasesiad y Pwyllgor, a fydd yn cyfrannu at Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol. Bydd hefyd yn ffurfio'r sail ar gyfer darparu unrhyw hyfforddiant pellach sydd ei angen ar y pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 90 KB

I adrodd ar weithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Olrhain Gweithred y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 80 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 83 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

14.

Trefniadau Cytundebol Maes Gwern

I roi gwybod i’r Pwyllgor am yr adolygiad Archwiliad Mewnol o Drefniadau Cytundebol Maes Gwern.