Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

6.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau wedi eu derbyn. 

 

7.

Cofnodion pdf icon PDF 53 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 7 Mehefin 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2022, fel y cawsant eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Richard Lloyd a Mike Allport.                  

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.

 

8.

Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 84 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol, fe amlinellodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr eitemau a restrwyd ar gyfer cyfarfodydd Medi a Hydref.  Fe soniodd hefyd am yr eitemau parhaus yn yr adroddiad Olrhain Camau Gweithredu a thynnu sylw at y rhai a oedd wedi’u cwblhau.

 

            Cyfeiriodd y Cadeirydd at e-bost a oedd wedi’i anfon at aelodau’r pwyllgor yn gofyn am awgrymiadau i’w cynnwys yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.  Oherwydd bod nifer fawr o awgrymiadau wedi dod i law, roedd y rhain wedi cael eu rhannu â’r Prif Swyddogion er mwyn eu hystyried.  Gofynnodd a oedd yr aelodau’n hapus i roi amser i’r swyddogion adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ym mis Medi ar y ffordd orau i ymdrin â’r rhain.

            Awgrymodd y Cynghorydd Mike Peers y byddai cynnwys amserlenni ar gyfer bob eitem yn ddefnyddiol iawn.  Yna cafwyd trafodaeth fanwl am yr eitemau ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol a dywedodd y Cynghorydd Peers fod rhai o’r amserlenni y tu hwn i reolaeth swyddogion.  Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi), ei bod yn bwysig bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei rhoi ar waith ym mis Medi ac y byddai’n cadw’r sylwadau a wnaed gan y Cynghorydd Peers yngl?n ag amserlenni mewn cof.

            Cafodd yr argymhellion, fel y nodir yn yr adroddiad, eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Mike Allport a Mike Peers.

 

PENDERFYNWYD:

(a)     Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei chymeradwyo;

(b)     Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn derbyn awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

(c)     Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

 

9.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 87 KB

Pwpras:        Ymgynghori ar newidiadau arfaethedig ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno’r adroddiad, esboniodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) fod strwythur y Prif Swyddog wedi newid fis Hydref y llynedd a bod angen diwygio’r Cylch Gorchwyl i gyd-fynd â’r newidiadau hynny.  Tynnodd sylw’r Aelodau at y Cylch Gorchwyl presennol a oedd ynghlwm yn Atodiad 1 gyda’r newidiadau a wnaed i’w gweld yn Atodiad 2.  Unwaith i’r Cylch Gorchwyl gael ei gymeradwyo, byddai wedyn yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Sir.

 

            Cyfeiriodd y Cynghorydd Mike Peers at  dudalen 36, yr eitem ar  drais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol a gofynnodd oni fyddai hyn yn fwy addas i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd neu wedi’i rannu ar draws dau bortffolio.  Mewn ymateb, esboniodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) mai’r rheswm am hyn oedd bod y tîm yn cael ei reoli gan ei bortffolio ac wedi’i alinio â’r tîm diogelwch cymunedol.  Derbyniodd y pwynt a dywedodd y byddai hyblygrwydd lle’r oedd pynciau yn gorgyffwrdd gyda gwahoddiadau’n cael eu hanfon i bwyllgorau eraill ymuno â’r pwyllgor hwn pan yr oeddent yn cael eu trafod.

 

            Cafodd yr argymhelliad, fel y nodir yn yr adroddiad, ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Dan Rose a Roy Wakelam.

 

PENDERFYNWYD:

Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r diwygiadau arfaethedig i’w gylch gorchwyl fel y nodir yn Atodiad 2.

 

10.

Perfformiad Diwedd Blwyddyn Cynllun y Cyngor 2021-22 pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol, cadarnhaodd y Rheolwr Archwilio Mewnol ei fod yn seiliedig ar Gynllun y Cyngor ar gyfer 2021/2022, a gymeradwywyd yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Mehefin 2021.  Amlinellwyd targedau perfformiad a blaenoriaethau’r Cyngor yn erbyn y blaenoriaethau hynny a oedd yn ymwneud â Gwasanaethau Stryd, Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi, ym mhwynt 1.05 yn yr adroddiad.  Yna, darparodd y Rheolwr Archwilio Mewnol wybodaeth am y broses fonitro a oedd ar waith drwy gydol y flwyddyn.

 

            Darparodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) wybodaeth am y tri dangosydd coch, sef:-

 

·         Cefnogi busnesau lleol i leihau eu hôl-troed carbon a darparodd fwy o fanylion am hyn.

·         Nifer yr unigolion sy’n mynd i gyflogaeth, addysg neu waith gwirfoddol.

·         Nifer yr unigolion sy’n derbyn cefnogaeth.

 

            Yna, darparodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio wybodaeth fanwl am y 5 dangosydd perfformiad coch ar gyfer Gwasanaethau Stryd a Chludiant.

Sef:-

 

  • Canolbwynt cludiant amlfodd yn Garden City.
  • Gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan.
  • Cyflwyno dau gerbyd ailgylchu trydan a ariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru (LlC), ond bu oedi o ran derbyn y cerbydau hynny.
  • Canran y gwastraff sy'n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu a’i gompostio.
  • Partneriaethau ansawdd bysiau - Adolygiad rhwydwaith LlC

 

            Mewn ymateb i gwestiynau gan y Cynghorydd Mike Peers, cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio fod targed perfformiad ailddefnyddio, compostio ac ailgylchu Llywodraeth Cymru yn 64% y llynedd gyda’r Cyngor yn cyflawni 60.5%.  Roedd hyn oherwydd y cynnydd i 70% yn 2024/25 gyda’r Cyngor yn cael dirwy o £200 am bob tunnell yr oedd yn cael ei hanfon i safle tirlenwi os nad oedd y targed hwnnw yn cael ei gyrraedd.   Darparodd wybodaeth am y lefelau cynyddol o wastraff dros ben a gasglwyd yn ystod y pandemig wrth i bobl weithio gartref a chael gwared ar eu gwastraff ailgylchu gyda’u gwastraff bin du oherwydd bod y safleoedd Ailgylchu Gwastraff y Cartref wedi cau.  Wrth symud ymlaen fe eglurodd, unwaith y byddai’r wybodaeth o’r dadansoddiad cyfansoddol wedi dod i law, byddai’n ein galluogi i ymgysylltu â thrigolion i annog mwy o ailgylchu yn enwedig gyda defnydd y gwasanaeth gwastraff bwyd.  

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd ar ailgylchu gwastraff a thargedu’r ardaloedd gwaethaf, cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio eu bod yn edrych ar astudiaethau RFID, a rhoi sglodion electronig ar finiau i wneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon, ond nid oedd y data ar gael eto.  Gallai hyn ddarparu gwybodaeth ar sut mae trigolion yn ailgylchu ond fe ychwanegodd bod y rhan fwyaf o’r trigolion yn ailgylchu. 

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Richard Lloyd yngl?n â gwefan y Cyngor a’r dudalen ‘gwirio eich diwrnod casglu’, cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio eu bod yn ymwybodol o’r broblem.   Roedd y dudalen wedi cael ei hanalluogi ac roedd yr Adran TG yn gweithio i drwsio hyn ar hyn o bryd a gobeithiwyd y byddai’n ôl yn weithredol yn fuan.   Cynghorwyd trigolion i ffonio Canolfan Gyswllt y Gwasanaethau Stryd neu gyfeirio at eu calendr casgliadau.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd ar  ...  view the full Cofnodion text for item 10.

11.

Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23 ar gyfer Cyngor Sir Y Fflint pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2022-23.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi), fod hyn yn ddychweliad i’r drefn arferol.  Roedd yr awdurdod yn ffodus iawn o fod wedi gallu cadw tîm mor brofiadol o swyddogion ac roedd hefyd wedi recriwtio swyddogion eraill a oedd wedi darparu cefnogaeth ar draws y Cyngor. 

 

Dechreuodd y Rheolwr Diogelu’r Gymuned a Busnesau ac  Arweinydd y Tîm Diogelwch Bwyd ar y cyflwyniad a oedd yn cynnwys sleidiau ar y canlynol: -

 

·         Cynllun y Gwasanaeth Bwyd 2022 – 2023

·         Cefndir

Ø   Mae Cynllun y Gwasanaeth Bwyd yn cynnwys Diogelwch Bwyd, Safonau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Ø   Mae’r Cynllun yn ofyniad blynyddol o’r Cytundeb Fframwaith ar Reolau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Swyddogol gan Awdurdodau Lleol.

Ø   Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd a Chod Ymarfer Cyfraith Bwyd Anifeiliaid gyda Chanllawiau Ymarfer cysylltiedig sy’n llywodraethu beth rydym yn ei wneud, pryd a sut.

Ø   Mae’r Gwasanaeth hefyd yn cynnwys Clefydau Trosglwyddadwy ac elfennau eraill o ddeddfwriaeth Safonau Masnach.

 

·         Cynllun Adfer Bwyd

·         Sylfaen ofynnol y Cynllun Adfer

·         Adolygiad o 2021-2022

 

Ø   Cyflawnwyd yr holl archwiliadau a oedd wedi’u trefnu yn unol â’r Cynllun Adfer ar gyfer Diogelwch a Safonau.

Ø   Busnesau newydd - archwiliwyd 91.4% o’r holl fusnesau newydd ar gyfer Hylendid a 88.6% ar gyfer Safonau.

Ø   Codwyd y ffigwr ‘Cydymffurfio’n Fras’ i 98.5%.

Ø   Symudwyd yn gynt na’r cynllun adfer mewn perthynas â Chategori B ac C Hylendid Bwyd a Chategori A-C Ymyriadau Safonau Bwyd.

Ø   Ni chwblhawyd yr holl ymyriadau bwyd anifeiliaid ar ffermydd - cwblhawyd ymyriadau ar 32 o 50 safle.

Ø   Archwiliwyd dogfennaeth pysgod cregyn o Aber Afon Dyfrdwy yn fanwl i wella cydymffurfiaeth ac olrhain yn y diwydiant pysgod cregyn.

 

·         Ymrwymiadau ar gyfer 2022 – 2023

 

Ø   Holl archwiliadau Hylendid Bwyd (Risg Uchel) Categori A, B ac C.

Ø   Holl archwiliadau Hylendid Bwyd nad ydynt yn cydymffurfio’n fras Categori D.

Ø   Holl archwiliadau Safonau Bwyd (Risg Uchel) Categori A a’r holl safleoedd Categori B sydd hefyd angen archwiliad Hylendid Bwyd.

Ø   Archwilio Hylendid a Safonau 90% o’r holl fusnesau newydd.

Ø   Bwyd Anifeiliaid - 72 o ymyriadau fferm a 40 safle risg uchel ar draws yr ystod o fathau busnes bwyd anifeiliaid.

·           Crynodeb

 

            Roedd yr Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd yn falch bod hyn yn cael ei rannu gyda’r Pwyllgor.  Roedd y gwaith a wnaed gan y tîm yn ystod y pandemig yn arbennig, ac ni fuasai tracio ac olrhain wedi bod yn weithredol hebddynt.  Tynnodd sylw’r aelodau at dudalen 117 a oedd yn rhestru’r 1,452 o leoliadau bwyd yn Sir y Fflint, ac roedd ar bob un ohonynt angen un archwiliad y flwyddyn.  Roedd yr adroddiad blynyddol yn darparu sicrwydd bod y broses ‘o’r pridd i’r plât’ yn dal ar waith, diolch i waith parhaus y tîm ac roedd wir yn glod iddynt mai pur anaml oedd problemau yn codi. 

 

            Cadarnhaodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) y byddai’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yr wythnos nesaf, gydag argymhelliad y Pwyllgor y dylid ei  ...  view the full Cofnodion text for item 11.

12.

Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        I wneud sylw a chefnogi ardystiad Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad, ceisiodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) sylwadau’r Pwyllgor ar Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru gyda’r bwriad iddo gael ei gefnogi gan y Cabinet yr wythnos nesaf.  Darparodd drosolwg o Uchelgais Gogledd Cymru o ran cyllid, darpariaeth ar draws y rhanbarth ac fe eglurodd bod y Fframwaith Economaidd Rhanbarthol wedi cael ei sefydlu gan Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru (LlC).   Tynnodd sylw’r Aelodau at Atodiad 1 a oedd yn amlinellu sut y byddai hyn yn datblygu dros y 5 mlynedd nesaf i fynd i’r afael ag adfer yr economi yng Ngogledd Cymru.  Darparodd wybodaeth am y bwlch economaidd a’r cynllun cyflawni a fyddai’n cael ei adrodd i’r pwyllgor.   Byddai unrhyw sylwadau gan y pwyllgor yn cael eu hadrodd yn ôl i’r Cabinet a chadarnhaodd fod pob awdurdod lleol ledled Cymru yn ceisio cymeradwyo’r ddogfen hon.

 

            Yn ôl yr Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, gyda LlC a chynrychiolwyr o bob awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru yn cydweithio er lles economaidd y rhanbarth, roedd posibilrwydd i Ogledd Cymru chwarae rôl arweiniol, yn enwedig mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy.

 

            Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) mai un o raglenni Uchelgais Gogledd Cymru oedd ynni carbon isel, a’r prosiect ynni’r llanw ar Ynys Môn oedd y cyntaf.   Gan gyfeirio at y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, dywedodd y byddai pob un o’r Rheolwyr Rhaglen yn bresennol i amlinellu’r gwaith yr oedd pob rhaglen yn ei wneud, gyda’r Rheolwr Tir ac Eiddo yn bresennol ym mis Medi ac y gallai ynni carbon isel fod nesaf.

 

Cafodd yr argymhelliad, fel y nodir yn yr adroddiad, ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Mike Allport ac Ian Hodge.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod drafft ‘Fframwaith Economaidd Rhanbarthol Gogledd Cymru’ yn cael ei argymell i’w gymeradwyo gan y Cyngor.

 

13.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 142 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â datblygiad y rhaglen a’r drefn ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth Fuddsoddi i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn 1 Awst 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Darparodd y Rheolwr Menter ac Adfywio y wybodaeth ddiweddaraf am y Gronfa Ffyniant Gyffredin gan nodi nad oedd rhywfaint o’r wybodaeth ar gael ar hyn o bryd. Mae Rhaglen Llywodraeth y DU wedi disodli Cronfeydd Strwythurol yr UE, sy’n seiliedig ar refeniw gyda £2.5b o gyllid dros y tair blynedd nesaf.  Amlinellodd yr amserlen dynn rhwng y rhyddhad dechreuol a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.  Roedd gofyn i Ogledd Cymru gyflwyno Strategaeth ar gyfer Datblygu Rhanbarthol erbyn 1 Awst, ac fe esboniodd sut y gellid defnyddio’r arian hwn.   Yna, darparodd y Rheolwr Menter ac Adfywio wybodaeth fanwl am y Blaenoriaethau, a oedd yn agored i newid, ar gyfer pob un o’r tair thema, cymuned a lle, cefnogaeth a roddir i fusnesau lleol a phobl a sgiliau.  Hefyd, darparodd wybodaeth am y cyllid o £10.8m a nododd y byddai recriwtio’r aelodau staff a oedd eu hangen i gyflawni hyn yn her.  I gloi, cadarnhaodd y Rheolwr Menter ac Adfywio y byddai hyn yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yr wythnos nesaf gyda chymeradwyaeth LlC ym mis Hydref.  Cadarnhaodd y byddai hyn yn dod yn ôl i’r pwyllgor yn dilyn cymeradwyaeth.

 

            Dywedodd yr Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi bod y sefyllfa yn newid o hyd a bod yr un tîm hefyd yn gysylltiedig â’r cais i’r Gronfa Ffyniant Bro.  O ran cyllid, roedd Sir y Fflint yn yr ugeinfed safle o 22 awdurdod ac felly roedd yn teimlo’n ddigalon bod y swm o £10.8m dros dair blynedd mor isel.

 

            Wrth ymateb i’r cwestiynau gan y Cynghorydd Mike Peers, cadarnhaodd y Rheolwr Menter ac Adfywio bod yn rhaid cyflwyno’r Blaenoriaethau erbyn 1 Awst a byddent yn nodi pa ymyriadau yr hoffai’r Cyngor eu dewis o’r rhaglen.  Hyrwyddwyd y gweithdai drwy Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint a phartneriaid, a daeth 20 o gyfranogwyr i bob un.  Roedd y sefyllfa yn parhau i fod yn aneglur o ran y dadansoddiad ariannol a byddai’r gwaith i nodi pa brosiectau oedd yn bodloni’r meini prawf yn parhau.   Y Cabinet fyddai’n arwain hyn, ond byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r pwyllgor eto yn yr hydref. Dywedodd y Rheolwr Menter ac Adfywio bod Llywodraeth y DU wedi gosod y mecanwaith ar gyfer hyn ond bod Awdurdodau Cymru yn cael mwy o gyllid na’u cymdogion yn Lloegr, oherwydd bod hon yn rhaglen fwy yng Nghymru. Wedi dweud hynny, roedd y cyllid wedi’i anelu’n bennaf at Orllewin Cymru a’r Cymoedd.

 

            Cafwyd trafodaeth ac fe gytunodd y Cynghorydd Mike Peers a’r Pwyllgor i newid geiriad yr argymhelliad i “Bod Aelodau yn adolygu’r cyfle a gyflwynwyd gan raglen Y Gronfa Ffyniant Gyffredin a’r gwaith a wnaed hyd yma a byddai adroddiad manwl yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod Craffu yn y dyfodol.”

 

Cafodd yr argymhelliad, fel y’i diwygiwyd, ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Mike Peers a Mike Allport.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn adolygu’r cyfle a gyflwynwyd gan raglen Y Gronfa Ffyniant Gyffredin a’r gwaith a wnaed hyd yma a byddai adroddiad manwl yn cael ei  ...  view the full Cofnodion text for item 13.

14.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gynigion ar gyfer Deddfwriaeth Bws Newydd pdf icon PDF 121 KB

Pwpras:        Cynghori Craffu ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer deddfwriaeth bws newydd ac ymateb arfaethedig Sir y Fflint a gofyn am sylwadau gan y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad, eglurodd y Rheolwr Cludiant fod Llywodraeth Cymru (LlC) yn ceisio adborth ar y cynigion Papur Gwyn a fyddai’n newid y ffordd y byddai gwasanaethau bws yn cael eu llywodraethu a’u gweithredu yng Nghymru.  Rhoddwyd trosolwg manwl o weledigaeth LlC a’r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd, ynghyd â gwybodaeth am y ddeddfwriaeth bresennol (Deddf Cludiant 1985 a 2000) a chyfrifoldebau’r Cyngor.  Darparwyd gwybodaeth gefndir ar y darparwyr bysiau masnachol gyda manylion yr adolygiad o’r rhwydwaith craidd a oedd yn cynnwys canolfannau, prif drefi a chyfnewidfeydd cludiant cyhoeddus a gefnogwyd gan y Cyngor gyda llai o wasanaethau yn gweithredu mewn ardaloedd gwledig. Darparodd wybodaeth hefyd am effeithiau dadreoleiddio dros y blynyddoedd o ran gwasanaethau a’r cymorth ariannol a ddarparwyd gan y Cyngor a Grant Cefnogi Rhwydwaith LlC.  Roedd y pandemig wedi amlygu natur fregus y gwasanaethau a’r effeithiau oherwydd y gostyngiad yn nifer y teithwyr. 

 

            Yna, fe adroddodd y Rheolwr Cludiant ar fentrau LlC i alluogi rheoleiddio gwasanaethau bws ar draws Cymru, a oedd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad.  Roedd yn manylu ar y rhestr o fesurau a sut y byddai’r rhain yn cael eu rhoi ar waith gyda LlC, awdurdodau lleol a darparwyr, ac yn cynnwys mesurau i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac allyriadau.  Roedd Awdurdodau Lleol o’r farn bod angen gwneud gwelliannau ond roedd ganddynt bryderon mewn perthynas â lefel y cyllid ar gael i gefnogi hyn, yn ogystal â darpariaethau ar gyfer gwasanaethau gwledig.  Gan gyfeirio at Holiadur LlC, darparodd wybodaeth fanwl am y risgiau a’r goblygiadau ariannol allweddol ac fe gadarnhaodd y byddai sylwadau o’r Pwyllgor hwn yn cael eu hadrodd yn ôl.  

 

            Cytunodd yr Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi gyda’r pryderon a godwyd a soniodd am ei ddeiseb ar-lein i LlC, “Bysiau i Bobl Nid Er Elw”, gyda’r cyn-Gynghorydd Carolyn Thomas.  Roedd yn credu bod y fenter hon yn ceisio dad-wneud niwed dadreoleiddo gan ganolbwyntio ar ecwiti cymdeithasol a lleihau allyriadau carbon, ond bod yna hefyd gwestiynau heb eu hateb mewn perthynas â chymunedau gwledig.  Roedd yn deall yr effeithiau ar gwmnïau bysiau bach (busnesau bach a chanolig) yn enwedig mewn perthynas â chludiant i’r ysgol, ac y gallai LlC ymyrryd a chymryd cyllid o un cynllun er mwyn ei roi i un arall heb unrhyw fewnbwn gan yr awdurdod lleol.  Gallai’r awdurdod fod yn gyfrannwr uchel gydag adnoddau yn mynd i fannau eraill a holodd a fyddai’r holl lwybrau yn ein cymunedau gwledig yn cael eu blaenoriaethu pan fyddai’n weithredol.

           

            Mynegodd y Cynghorydd Mike Peers sawl pryder yngl?n â darpariaeth y rhwydwaith craidd o fysiau a gwasanaethau trawsffiniol a’r angen i sicrhau bod cymunedau gwledig yn cadw eu gwasanaethau.  Roedd yr amwysedd ynghylch cyfuno adnoddau hefyd yn bryderus.  Gan gyfeirio at y gwasanaethau trên, roedd yn credu y gallai’r rheilffordd Wrecsam - Bidston, yn cynnwys Parcffordd Glannau Dyfrdwy, fod yn ganolbwynt defnyddiol ond roedd y materion yn Castle Cement yn achosi problemau.  

 

            Mewn ymateb i bryderon yngl?n â rheilffordd Wrecsam - Bidston, parcffordd Glannau Dyfrdwy a Castle Cement, adroddodd  ...  view the full Cofnodion text for item 14.

15.

Safleoedd dod â gwastraff ar gyfer Ailgylchu pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas:        I ymgynghori gyda Chraffu ar gael gwared ar safleoedd dod â gwastraff ar gyfer ailgylchu ar draws y Sir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad, darparodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio wybodaeth fanwl am bwrpas y safleoedd, y cyfraddau casglu a gyflawnwyd a’u lleoliadau ar draws y sir.  Ers eu sefydlu, roedd y gwasanaethau casglu ailgylchu o ymyl y palmant wedi cael eu cyflwyno ac roedd yna hefyd 5 o safleoedd Ailgylchu Gwastraff y Cartref i drigolion eu defnyddio.  Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio fod y safleoedd hyn yn cefnogi perfformiad ailgylchu’r cyngor, ond eu bod yn safleoedd heb staff a heb eu rheoleiddio a’u bod yn aml yn profi achosion o dipio anghyfreithlon oherwydd bod y banciau hyn ar gyfer gwydr a thecstilau yn unig.  Roedd llawer o’r safleoedd hyn wedi’u lleoli mewn meysydd parcio cyhoeddus a meysydd parcio tafarndai, a oedd yn galluogi busnesau, megis y diwydiant lletygarwch, i gael gwared ar eu gwastraff, ac nid hynny oedd eu bwriad.   Yna, roedd yn rhaid i Dîm Glanhau Ardal y Cyngor glirio’r gwastraff tipio anghyfreithlon, a oedd yn cael ei waredu fel gwastraff sachau duon, ac roedd eu costau yn awr yn cynyddu.  Ni allai’r Cyngor dalu’r costau gyda’r gwydr a gasglwyd.  Roedd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn oherwydd bod sawl safle yn darparu’r gwasanaethau ar y cyd â’r casgliadau wythnosol o ymyl y palmant i’r trigolion hyn eu defnyddio.  O ran tecstilau, gellid mynd â’r rhain i safleoedd Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu fe allai trigolion ddefnyddio’r bagiau elusen yr oedd aelwydydd yn eu cael drwy eu blwch llythyrau neu ddefnyddio tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol.  Roedd yna hefyd gais gyda LlC ar hyn o bryd i dreialu gwasanaeth casglu o garreg y drws ar gyfer tecstilau.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Mike Peers pam yr oedd trigolion yn mynd â gwydr i safle dod â gwastraff ar gyfer ailgylchu pan yr oedd yn cael ei gasglu o ymyl y palmant ac roedd yn amlwg pwy oedd yn defnyddio’r safleoedd hyn.  Mewn ymateb, eglurodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio bod y safleoedd hyn heb staff ac felly nid oedd yn glir os oedd hwn yn wastraff gan fusnesau neu’n eitemau cartref gan drigolion.   Nid oedd unrhyw wybodaeth fanwl a theimlwyd bod y gwastraff yn dod gan fusnesau yn bennaf.

 

            Dywedodd y Cynghorydd Richard Lloyd ei fod wedi gweld achosion o dipio anghyfreithlon yn ei safleoedd lleol ac os oedd cost gynyddol i gael gwared ar hyn, yna roedd o blaid cael gwared arnynt, yn enwedig gan fod trigolion yn gallu defnyddio’r casgliadau ymyl palmant. 

 

            Mewn ymateb i gwestiwn am decstilau gan y Cynghorydd Mike Peers, cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio y gellid parhau i gael gwared ar decstilau yn y safleoedd Ailgylchu Gwastraff y Cartref ond byddai argymhellion hefyd yn cael eu gwneud i drigolion i ddefnyddio elusennau lleol yn eu hardal hefyd.  Byddai pecyn gwybodaeth cynhwysfawr yn cael ei ddarparu i drigolion os bydd y safleoedd hyn yn cael eu gwaredu.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Dan Rose os oedd astudiaeth wedi cael ei chynnal ar gyfer yr ardaloedd hynny nad oeddent mewn meysydd parcio tafarndai i weld os oedd angen gwirioneddol am  ...  view the full Cofnodion text for item 15.

16.

Attendance by members of the press and public

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o’r wasg na’r cyhoedd yn bresennol.