Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 9 Tachwedd 2021 a 11 Ionawr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Newid Hinsawdd pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Ym mis Rhagfyr 2019, ymrwymodd y Cyngor i ddatblygu cynllun gweithredu i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030 yn unol â gofyniad Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector cyhoeddus. Mae ein Rheolwr Rhaglen yn cyflwyno’r ddogfen strategaeth ddrafft sy’n cynnwys manylion am ein cynllun i gyflawni’r targed hwn.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais am Arian Grant i Hybu Mentrau Atgyweirio ac Ailddefnyddio pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Cynghori’r Pwyllgor Craffu o’r bwriad i gyflwyno cais am grant i ddarparu prosiect peilot i weithredu mentrau atgyweirio ac ailddefnyddio ar draws Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Casgliadau Gwastraff Swmpus pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu ar ddarparu gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Effaith y pandemig a ffactorau eraill ar wasanaethau cludiant a chostau gweithredu pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn dilyn argymhelliad yng nghyfarfod y Pwyllgor Adfer a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021, a amlygodd fod costau gweithredu trafnidiaeth yn cynyddu tra bod nifer y gweithredwyr trafnidiaeth sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau yn lleihau. Mae’r adroddiad yn amlinellu sut mae gwasanaethau bws cyhoeddus wedi eu hariannu yn ystod y pandemig ynghyd ag effaith ar weithwyr a lefelau gwasanaeth, yn ogystal â datblygiadau yn y dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Croesfannau Cwrb Isel hygyrch i Gerddwyr pdf icon PDF 138 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno mewn ymateb i gais gan Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd a’r Economi ym mis Tachwedd 2021.  Mae’r adroddiad yn nodi sut rydym yn delio gyda darpariaeth cwrb isel i gerddwyr o fewn y briffordd dan sylw mewn perthynas â mannau croesi heb eu rheoli, oherwydd nad oes yna gyllid wedi’i ddyrannu ar gyfer y ddarpariaeth hon.    Mae’r adroddiad yn amlinellu’r broses ar gyfer derbyn ceisiadau, nodi safleoedd, cydnabod yr ateb priodol, defnyddio’r adnoddau sydd ar gael ac mae’n nodi dulliau cyllid posibl ar gyfer cyrbiau isel hygyrch i gerddwyr.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Parc Arfordir Sir y Fflint pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Mae’r Cabinet yn croesawu barn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd a’r Economi ar y cynnig i ddatblygu Parc Rhanbarthol Arfordir Sir y Fflint, gan godi proffil y blaendraeth a galluogi cymunedau a busnesau i weithio’n gynaliadwy ac yn arloesol i helpu i ddarparu ffyniant amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol: