Rhaglen

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 83 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 114 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar yr heriau sy’n wynebu canol trefi ac i nodi ymatebion rhanbarthol a lleol sy’n cael eu gweithredu.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mynediad at Berfformiad Tîm 2019/20 a 2020/21 pdf icon PDF 133 KB

Rhoi gwybod i aelodau o’r Tîm Mynediad dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thynnu sylw at eu perfformiad wrth reoli a chynnal y rhwydwaith a datblygu cyfleoedd mynediad at iechyd a lles a hamdden awyr agored.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad arolwg Clefyd Coed Ynn pdf icon PDF 119 KB

Derbyn adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd pdf icon PDF 107 KB

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn rheoli gwaith cynnal a chadw eu priffyrdd er mwyn bodloni eu rhwymedigaethau statudol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Proses Ymgynghori Teithio Llesol pdf icon PDF 112 KB

Hysbysu Craffu o’r ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar y gweill ar ddyheadau Teithio Llesol y Cyngor

 

Dogfennau ychwanegol: