Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Margaret Parry-Jones 01352 702427  E-bost: margaret.parry-jones@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 104 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 14 Tachwedd  2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2023-24 pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Trais yn Erbyn Merched, Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Darparu amlinelliad o’r gwasanaethau sydd ar gael i Aelodau o ran Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ar lefel lleol a rhanbarthol, a hefyd darparu mewnwelediad i alw cyfredol ar draws y rhanbarth. Yn ôl cais yr Aelodau, darparu trosolwg o dueddiadau, gwasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael o ran VAWDASV.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Tir Halogedig pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Bod Aelodau’n cymeradwyo’r Strategaeth Archwilio Tir Halogedig ddiwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rheoliadau Ailgylchu’r Gweithlu pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Reoliadau Ailgylchu’r Gweithlu.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofebion anniogel mewn Mynwentydd pdf icon PDF 140 KB

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad ar yr Adolygiad o Rwystrau Mynediad pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Cytuno ar gyflwyniad gwelliannau i fynediad ar Lwybr Arfordir Cymru

Dogfennau ychwanegol: