Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a Hynny.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Hydref  2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Diweddaru am Fenter Gymdeithasol CSFf pdf icon PDF 148 KB

I roi diweddariad am weithgareddau, cyflawniadau a blaenoriaethau’r fenter gymdeithasol yn y dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 164 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y rhaglen a’r prosiectau sydd wedi’u dewis ar gyfer derbyn grant trwy ddyraniad cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Ôl Troed Carbon Cyngor Sir y Fflint 2022-23 pdf icon PDF 136 KB

Rhoi diweddariad ar ddata ôl troed carbon diweddaraf y Cyngor ar ôl ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddatblygiad y Cynllun Ynni Lleol pdf icon PDF 131 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd datblygiad cynllun ynni ardal leol Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

9.

CASGLIADAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU AR FFYRDD NA FABWYSIADWYD pdf icon PDF 140 KB

Darparu trosolwg manwl i’r pwyllgor craffu o’r adolygiad a gomisiynwyd yn ddiweddar o wasanaethau gwastraff ac ailgylchu, gan ganolbwyntio’n arbennig ar eiddo wedi’u lleoli ar hyd ffyrdd na fabwysiadwyd.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Trwydded Gweithredu Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 120 KB

Darparu diweddariad ar gynnydd adroddiad yn dilyn i fyny ar golli trwydded gweithredwr.

Dogfennau ychwanegol: