Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:        Yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynodd y Cyngor mai Gr?p Cynghrair Annibynnol a fydd yn cadeirio’r Pwyllgor hwn. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor mai’r Cynghorydd Rosetta Dolphin yw Cadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn ddinesig hon.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir y dylai Cadeirydd y Pwyllgor ddod o’r Gr?p Cynghrair Annibynnol.  Cafodd y Pwyllgor wybod fod y Cynghorydd Rosetta Dolphin wedi cael ei phenodi i’r rôl ar gyfer blwyddyn y cyngor.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Andy Hughes i’w gyfarfod cyntaf o’r Pwyllgor, ac estynnwyd llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Glyn Banks a Katie Wilby ar eu penodiadau newydd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi penodiad y Cynghorydd Rosetta Dolphin fel Cadeirydd y Pwyllgor.

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:        Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Enwebodd y Cynghorydd Sean Bibby y Cynghorydd David Evans yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Joe Johnson.  Ni chafwyd unrhyw enwebiadau eraill. O'i roi i bleidlais, cymeradwywyd hyn.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd David Evans yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 140 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMawrth 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 9 Mawrth 2021, fel y cawsant eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr George Hardcastle a Paul Shotton.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo'r cofnodion fel rhai cywir.

5.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        I ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol gyfredol a byddai'n cysylltu â'r Cadeirydd a'r Prif Swyddogion ar eitemau a drefnwyd ar gyfer mis Gorffennaf er mwyn darparu ar gyfer Adroddiad Blynyddol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Tynnwyd sylw aelodau at y sesiwn friffio ar ailgylchu a gynhelir yn ddiweddarach ar yr un dyddiad.

 

Dywedodd y Prif Weithredwr yn ogystal ag Aelodau'n cyflwyno eitemau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol, y byddai'r Pwyllgor Adferiad newydd yn cynorthwyo Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu trwy nodi pynciau a meysydd risg i'w hystyried, i helpu gyda'r cam adfer.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr David Evans a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; ac

 

 (b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

 (c)      Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.

6.

Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas:        Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cais y Pwyllgor arChwefror 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) adroddiad ar effaith digwyddiadau taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn ystod y sefyllfa argyfwng, yn unol â chais y Pwyllgor.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys y safonau perfformiad a'r ymatebion gorfodaeth y cytunwyd arnynt.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, cyfeiriodd y Rheolwr Gwasanaethau Rheoleiddio at effaith y sefyllfa argyfwng ar faint o wastraff a gesglir o lanhau strydoedd yn rheolaidd ac adroddiadau am sbwriel wedi’i daflu. Er y gallai'r Cyngor ymchwilio i dipio anghyfreithlon, nid oedd yn gallu symud gwastraff o dir preifat. Rhannwyd gwybodaeth hefyd am orfodaeth a'r ffocws ar addysgu aelodau o'r cyhoedd. Er bod llai o Hysbysiadau Cosb Benodedig wedi'u cyhoeddi oherwydd y sefyllfa argyfwng, parhaodd gwaith gorfodaeth rhagweithiol gyda nifer o achosion tipio anghyfreithlon yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd ac mae nifer o fentrau ar y gweill gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth.

 

Darparodd y Prif Swyddog wybodaeth am fenter Caru Cymru ledled Cymru i annog gweithredu cymunedol ar y cyd i leihau gwastraff amgylcheddol. Roedd tipio anghyfreithlon yn broblem eang gyda dadansoddiad ymchwil yn awgrymu cynnydd o tua 300% ledled y DU ac roedd hyn oherwydd ystod o ffactorau.

 

Awgrymodd y Cadeirydd y gallai stondin farchnad ddwywaith y flwyddyn helpu i godi ymwybyddiaeth o weithgareddau'r tîm.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Paul Shotton am ddarparu biniau sbwriel cyhoeddus ychwanegol a chafodd wybod bod safleoedd yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf a bod Aelodau'n gallu cysylltu â'u cydlynwyr ardal gyda lleoliadau a awgrymir. Byddai'r heriau wrth fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon ar dir preifat yn cael eu codi yn y cyfarfod gorfodaeth cyffredinol Cymru nesaf i sefydlu a oedd unrhyw gefnogaeth ar gael gan Lywodraeth Cymru. Byddai ymateb ar wahân yn cael ei ddarparu i'r Cynghorydd Shotton ar ddarpariaeth barcio y tu allan i Barc Gwepre.

 

Fel yr awgrymwyd gan y Prif Weithredwr, cytunodd swyddogion i gylchredeg y meini prawf lleoli biniau gwastraff i Aelodau a Chlercod y Cyngor Tref / Cymuned ac ystyried cynllun ymlaen llaw o geisiadau cymeradwy am finiau gyda therfynau amser ar gyfer ceisiadau sy'n dod i mewn i helpu i reoli archebion.

 

Gwnaeth y Cynghorydd David Evans sylwadau ar y data a gynhyrchwyd gan ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt yn cael eu cofnodi ar y system, y cadarnhaodd swyddogion eu bod yn cynnwys y rhai o grwpiau casglu sbwriel. Byddai camau'n cael eu cymryd i sicrhau bod achosion a gyfeiriwyd yn uniongyrchol at gydlynwyr ardal gan Aelodau etholedig hefyd yn cael eu cynnwys. Ymatebodd y Prif Swyddog i sylwadau ar gasglu trolïau archfarchnadoedd trwy dimau glanhau a dywedodd y gallai'r tîm ystyried ffyrdd o ymgysylltu ag archfarchnadoedd i leihau achosion o'r fath.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Evans am y potensial i'r Cyngor gael pwerau i orfodi yn erbyn taflu sbwriel gan bobl sy'n yfed alcohol mewn mannau cyhoeddus a oedd yn broblem gynyddol mewn rhai ardaloedd. Dywedodd y Prif Weithredwr y gellid archwilio opsiynau, gan nodi y byddai angen ceisio cyngor cyfreithiol ynghylch a ellid ymestyn y pwerau hyn gyda'r Heddlu ar hyn o  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddogion yr adroddiad monitro diwedd blwyddyn i adolygu cynnydd ar ddiwedd y flwyddyn yn erbyn eu priod flaenoriaethau a nodir ym Mesurau Adrodd y Cyngor 2020/21 o dan gylch gwaith y Pwyllgor. Adroddwyd bod 67% o'r dangosyddion perfformiad wedi diwallu neu ragori ar eu targedau.

 

O fewn y Gwasanaethau Stryd a Chludiant, roedd dau ddangosydd â statws coch ar gyfer perfformiad cyfredol yn erbyn y targed. O ran datblygiad parhaus y Bartneriaeth Bysiau o Safon, byddai canlyniadau adolygiad rhwydwaith gan Drafnidiaeth Cymru yn cael eu rhannu gyda'r Pwyllgor pan fyddant ar gael. O ran atgyweiriadau gan gontractwyr cyfleustodau, er gwaethaf gostyngiad mewn arolygiadau ar ôl cwblhau yn ystod y cyfnod, roedd y nifer a gynhaliwyd yn uwch na'r gofyniad statudol.

 

Ar gyfer Cynllunio, yr Economi a'r Amgylchedd, roedd effaith y sefyllfa argyfwng ar berfformiad yn amlwg, ond roedd rhai canlyniadau ychydig yn is na'r targed. Roedd nifer y ceisiadau cynllunio a benderfynwyd arnynt yn gwella wrth i gynnydd da gael ei wneud ar yr ôl-groniad o waith a oedd wedi datblygu ar ddechrau'r sefyllfa argyfwng.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad gan y Cynghorwyr Paul Shotton a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn yn cael ei nodi.

8.

Diweddariad ar y Ddyletswydd Bioamrywiaeth pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd wrth ddarparu’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6 hyd yma, cynllun 2020 – 2023 wedi ei ddiweddaru a meysydd allweddol o waith Bioamrywiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Economi a'r Amgylchedd) adroddiad diweddaru ar gynnydd wrth gyflawni bioamrywiaeth a gwytnwch dyletswydd ecosystemau o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Roedd ail gynllun dyletswydd bioamrywiaeth y Cyngor o'r enw 'Cefnogi Natur yn Sir y Fflint' yn manylu ar y gwaith da manwl sy’n mynd rhagddo wrth gyflawni'r amcanion hyn yn ystod y cyfnod 2020-2023.

 

Dywedodd y Rheolwr Mynediad a'r Amgylchedd Naturiol fod 85% o'r camau gweithredu sy'n cael eu cymryd i gyflawni'r chwe amcan naill ai wedi'u cwblhau neu ar y targed. Siaradodd am effaith y sefyllfa argyfwng ar wahanol ffrydiau gwaith a oedd yn gofyn am newid yn y ffordd o weithio.

 

Cyflwynwyd y Pwyllgor i Sarah Slater, y Swyddog Bioamrywiaeth, a rannodd sleidiau cyflwyniad yn ymwneud â:

 

·         Buddsoddi mewn peiriannau torri a chasglu

·         Rheoli a chlirio chwyn heb ddefnyddio cemegau

·         Ymgyrch blodau gwyllt

 

Cydnabu’r Swyddog Bioamrywiaeth awgrym y Cadeirydd ar lwybr yr arfordir fel lleoliad ar gyfer yr ymgyrch blodau gwyllt a dywedodd fod safleoedd yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf amrywiol. Croesawodd awgrymiadau pellach gan yr Aelodau trwy e-bost.

 

Mewn ymateb i sylwadau gan y Cynghorydd Glyn Banks, darparodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Economi a'r Amgylchedd) wybodaeth am brosiectau storio carbon gan gynnwys penodi Alex Ellis i archwilio opsiynau gydag asedau sy'n eiddo i'r Cyngor. Siaradodd y Swyddog Bioamrywiaeth am fuddsoddi yn system rheoli chwyn heb gemegion Foamstream a oedd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan wasanaethau eraill ar draws y Cyngor.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad gan y Cynghorwyr Paul Shotton a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi'r cynnydd gyda'r strategaeth bioamrywiaeth.

9.

Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Diweddaru Trosolwg a Craffu ar ein parodrwydd ar gyfer cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Polisi Strategol adroddiad ar baratoadau'r Cyngor ar gyfer cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Roedd hwn yn ofyniad statudol i gyrff cyhoeddus perthnasol roi sylw dyledus i'r angen i leihau anghydraddoldebau canlyniadau sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol. Roedd yr adroddiad yn cael ei rannu gyda'r holl Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu i godi ymwybyddiaeth o'r rhwymedigaethau newydd.

 

Rhoddodd yr Ymgynghorydd Polisi Strategol a'r Rheolwr Budd-daliadau gyflwyniad ar y cyd yn ymwneud â'r canlynol:

 

·         Beth yw'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol a beth mae'n ei wneud?

·         Termau allweddol

·         Anghydraddoldebau canlyniadau

·         Enghreifftiau o dlodi

·         Dangos sylw dyledus - trywydd archwilio

·         Cyflawni'r ddyletswydd - yr hyn yr ydym yn ei wneud

·         Gwell canlyniadau

·         Astudiaeth achos

 

Nod cyffredinol y ddyletswydd oedd sicrhau gwell canlyniadau i bobl sy'n dioddef anfantais economaidd-gymdeithasol trwy wrando ar yr unigolion hynny a dangos sylw dyladwy. Roedd y ddeddfwriaeth yn gysylltiedig â gwahanol ffrydiau gwaith i fynd i'r afael â thlodi a nodwyd fel un o'r blaenoriaethau yng Nghynllun y Cyngor. Byddai'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn arwain ar thema dlodi gyfan Cynllun y Cyngor ac yn derbyn adroddiadau rheolaidd.

 

Croesawodd y Cynghorydd Vicky Perfect y mentrau i fynd i’r afael â thlodi bwyd, yn enwedig y rhai sy’n helpu disgyblion yn ystod gwyliau ysgol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn oddi wrth y Cynghorydd Paul Shotton, darparodd y Rheolwr Budd-daliadau wybodaeth am gymorth ariannol Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thlodi bwyd a menter ar y cyd rhwng y Cyngor a chwmni Arlwyo a Glanhau NEWydd Cyf ar gynllun atgyfeirio i ddarparu cefnogaeth i deuluoedd mewn angen.

 

Croesawodd y Cynghorydd Patrick Heesom y gwaith sy'n cael ei wneud i reoli newidiadau cymdeithasol mewn cymdeithas.

 

Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhellion gan y Cynghorwyr Joe Johnson a David Evans.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Nodi gofynion y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol; a

 

(b)          Bod y Pwyllgor yn sicr o barodrwydd y Cyngor i gyflawni'r ddyletswydd newydd.

Item 10 - Socioeconomic Duty slides pdf icon PDF 561 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

AELODAU O'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o’r wasg yn bresennol.