Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Remote Meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Media

Eitemau
Rhif eitem

53.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

54.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 83 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol.  

 

Dywedodd y byddai diweddariad ar y Cynllun Trafnidiaeth Integredig a Newid yn yr Hinsawdd yn cael ei roi ar y rhaglen pan fo’n briodol a thynnodd sylw at yr eitemau eraill oedd wedi eu rhestru i’w hystyried mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. Gofynnodd i’r Aelodau anfon unrhyw awgrymiadau ati hi o ran yr eitemau yr oeddent eisiau eu cynnwys ar y Rhaglen.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Chris Dolphin am i eitem ar Farchnadoedd Canol Tref gael eu cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.  Gofynnodd hefyd am i eitem ar Gynllunio a Gorfodi oedd i fod i gael ei hystyried gan y Pwyllgor mewn cyfarfod ym mis Tachwedd 2021 gael ei dwyn ymlaen fel mater brys.   Cytunwyd y byddai’r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yn trafod cwmpas a phwrpas yr eitem â’r Cynghorydd Dolphin ynghyd ag unrhyw bryderon, yn dilyn y cyfarfod.

 

Cyfeiriodd yr Hwylusydd at y camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol a oedd wedi eu cwblhau a gofynnodd i’r Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) roi diweddariad ar gasgliadau a fethwyd dros y penwythnos. Dywedodd y Prif Swyddog y byddai e-bost yn cael ei anfon at bob Aelod ar y manylion cyswllt. 

 

Canmolodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson y Prif Swyddog a’i dîm am y gwasanaeth a oedd wedi bod yn rhagorol yn gyffredinol meddai. 

 

Gofynnodd y Cynghorydd Chris Bithell am ddiweddariad ar Gronfa yr Ardoll Agregau. Dywedodd yr Hwylusydd na chafwyd ymateb hyd yma i’r llythyr a anfonwyd at Lywodraeth Cymru ar ran y Pwyllgor yn gofyn am adfer y gronfa.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor yn cael awdurdod i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cwblhau’r camau gweithredu sy’n weddill.

55.

Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 114 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar yr heriau sy’n wynebu canol trefi ac i nodi ymatebion rhanbarthol a lleol sy’n cael eu gweithredu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) wybodaeth gefndirol a chyflwynodd yr adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am yr heriau presennol sy’n wynebu canol trefi a’r ymatebion rhanbarthol a lleol sy’n cael eu rhoi ar waith.  

 

Cyflwynodd y Rheolwr Menter ac Adfywio yr adroddiad gan amlinellu’r cyd-destun strategol, dull strategol Sir y Fflint o adfywio canol trefi a’r cyllid sydd ar gael ar hyn o bryd i’w gefnogi, a’r rhaglenni gwaith sydd ar y gweill yn Sir y Fflint.  Eglurodd fod yr adroddiad hefyd yn cynnig mwy o bwyslais ar ymyrraeth i greu defnydd mwy cynaliadwy o eiddo yng nghanol trefi.

 

Rhoddodd y Cynghorydd Paul Shotton sylwadau am eiddo gwag a blêr mewn trefi ac ar y goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer buddsoddiad yn nhrefi Sir y Fflint.  Er ei fod yn croesawu’r cyllid oedd ar gael gan Lywodraeth Cymru, dywedodd ei fod un ai angen ei ad-dalu neu arian cyfatebol a gofynnodd a fyddai hyn yn broblem i’r Cyngor yn y dyfodol. Dywedodd y Rheolwr Menter ac Adfywio y byddai’r rhaglen orfodi yn dechrau ym mis Mehefin eleni i osod rhaglen waith realistig a chadarn o ran eiddo gwag. O ran y pryderon am gyllid a fynegwyd gan y Cynghorydd Shotton, cadarnhaodd y Rheolwr Menter ac Adfywio, pan oedd arian grant ar gael, roedd angen isafswm o 30% o gyllid gan ffynhonnell arall a byddai angen talu benthyciad yn ôl. Os na ellid dod o hyd i arian cyfatebol, ni allai’r Cyngor gymryd rhan mewn prosiectau.

 

Mynegodd y Cynghorydd Owen Thomas bryderon na fyddai siopau ar gael mewn canol trefi yn y dyfodol.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson at gyllid oedd ar gael i’w fuddsoddi yn nhrefi Sir y Fflint gan holi a oedd cyllid ar gael ar gyfer Canol Tref Bwcle, gan enwi adfer Baddonau Cyhoeddus Bwcle fel prosiect oedd angen cyllid brys. Cyfeiriodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) at ddatblygiad cynlluniau gweithredu ar gyfer pob canol tref i ddangos i gyllidwyr sut oedd pecyn eiddo ac ymyraethau (eraill) yn ffitio gyda’i gilydd yn un.   Dywedodd fod angen awgrymiadau gan y gymuned leol i ddechrau i benderfynu ar y prosiectau i’w dwyn ymlaen. Ymatebodd y Prif Swyddog a’r Rheolwr Menter ac Adfywio i’r Cynghorydd Hutchinson hefyd ar ei gais penodol am gymorth â chyllid i adfer Baddonau Cyhoeddus Bwcle.

 

Mynegodd y Cynghorydd Chris Bithell nifer o bryderon am y cyllid oedd ar gael ar gyfer buddsoddiad cyfalaf gan ofyn a fyddai’r cyllid yn dal ar gael am beth amser fel bod asesiadau’n cael eu gwneud yn llawn ar geisiadau i’r dyfodol.

 

Cynigwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Paul Shotton a’u heilio gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r cynnydd o ran cyflawni’r blaenoriaethau ar gyfer adfywio canol tref a gytunwyd yng nghyfarfod y Cabinet ym mis Mawrth 2020;

 

(b)       Nodi’r goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer cyflawni’r rhaglen ac ystyried eu cynnwys yn natblygiad y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Rhaglen Gyfalaf; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn  ...  view the full Cofnodion text for item 55.

56.

Mynediad at Berfformiad Tîm 2019/20 a 2020/21 pdf icon PDF 133 KB

Rhoi gwybod i aelodau o’r Tîm Mynediad dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thynnu sylw at eu perfformiad wrth reoli a chynnal y rhwydwaith a datblygu cyfleoedd mynediad at iechyd a lles a hamdden awyr agored.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad i roi gwybod i’r Pwyllgor am gynnydd y Tîm Mynediad dros y ddwy flynedd ddiwethaf a thynnu sylw at eu perfformiad wrth reoli a chynnal y rhwydwaith a datblygu cyfleoedd mynediad at iechyd, lles a hamdden awyr agored.

 

Rhoddodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol wybodaeth gefndir. Cyflwynodd yr adroddiad oedd yn rhoi manylion am y mesurau perfformiad dros 2019/20 a 2020/21, yn enwedig edrych ar sut oedd y Tîm Mynediad wedi ymateb yn ystod y pandemig Covid-19 ac wedi addasu i anghenion y rhwydwaith yn ystod y cyfnodau clo.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd David Evans at gau llwybrau troed cyhoeddus, fel yr amlinellwyd yn adran 1.05 yr adroddiad a gofynnodd am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol. Dywedodd yr Arweinydd Tîm - Mynediad fod yr holl lwybrau troed wedi ailagor. Ymatebodd Swyddogion hefyd i’r cwestiynau pellach a godwyd gan y Cynghorydd Evans am lwybrau troed, llwybrau ceffylau ar archwilio llwybrau troed. Awgrymodd y Cynghorydd Evans y dylid hyfforddi Aelodau i archwilio llwybrau troed yn wirfoddol yn eu Wardiau i helpu’r gwasanaeth. Croesawodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol yr awgrym bod Aelodau a gwirfoddolwyr yn tynnu sylw at unrhyw broblemau â llwybrau troed yn eu hardaloedd fel bod y Tîm Mynediad yn gallu datrys unrhyw broblemau fel maent yn codi.

 

Canmolodd y Cynghorydd Chris Dolphin y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol a’i dîm am eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

 

Canmolodd y Cynghorydd Paul Shotton waith y ceidwaid ar lwybr yr arfordir a chyfeiriodd at y cynnydd yn nefnydd y cyhoedd o lwybr yr arfordir oherwydd y pandemig. Soniodd am waith gwirfoddol gr?p codi sbwriel Glannau Dyfrdwy, oedd wedi gwneud gwaith clodwiw wrth glirio ardal llwybr yr arfordir.  Canmolodd y Cynghorydd Vicky Perfect waith gwirfoddol gr?p codi sbwriel y Fflint hefyd.

 

Mynegodd y Cynghorydd Owen Thomas bryder am gostau cynnal a chadw llwybrau troed nad oedd yn cael eu defnyddio ar draul y rhai oedd yn cael eu defnyddio’n rheolaidd ac felly oedd angen eu cynnal a’u cadw’n aml.   Gofynnodd a oedd cynghorau tref a chymuned yn rhan o gynnal a chadw a gwneud penderfyniadau am lwybrau troed/hawliau tramwy.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson at faterion yn ymwneud â llwybrau troed a safleoedd tirlenwi yn ardal Bwcle ac yn benodol y safle tirlenwi Safonol. Ymatebodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol i’r pryderon a godwyd gan y Cynghorydd Hutchinson gan egluro bod gwaith ar y gweill ar y llwybrau troed/hawliau tramwy penodol yr oedd yn cyfeirio atynt, er mwyn eu codi i’r safon ofynnol.

 

Tynnodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) sylw at ddyfyniad yn adran 3.01 yr adroddiad gan Gymdeithas y Cerddwyr Sir y Fflint, oedd yn adlewyrchu’r berthynas bositif iawn rhwng y Gymdeithas a thîm Hawliau Tramwy’r Cyngor Sir ac roedd yn dymuno diolch a llongyfarch y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol, Arweinydd Tîm - Mynediad a’u staff ar eu gwaith caled a’u cyflawniadau.

 

Cynigiodd y Cynghorydd David Evans yr argymhellion yn yr  ...  view the full Cofnodion text for item 56.

57.

Diweddariad arolwg Clefyd Coed Ynn pdf icon PDF 119 KB

Derbyn adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith i liniaru’r risgiau’n gysylltiedig â’r clefyd, yn dilyn y gwaith o archwilio’r coed a effeithiwyd sydd ger priffyrdd yn ystod Haf 2020.

 

Cyflwynodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol yr adroddiad oedd yn rhoi manylion sut oedd Cyngor Sir y Fflint wedi mynd i’r afael â chlefyd coed ynn yn 2020/21 yn unol â Chynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn 2019.  Rhoddodd wybodaeth gefndir a dywedodd, er mwyn cymedroli a rheoli’r risg yn gysylltiedig â chlefyd coed ynn, cynhaliwyd cyfres o arolygon i asesu dosbarthiad ac i ddosbarthu’r clefyd ar goed ynn ar ochr ffyrdd sy’n flaenoriaeth a ffyrdd eilaidd. Roedd rhaglen torri coed wedi dechrau ar goed yr oedd Cyngor Sir y Fflint yn berchen arnynt, a chysylltwyd â thirfeddianwyr â choed oedd wedi heintio i dynnu sylw at glefyd coed ynn, gyda’r disgwyliad y byddent yn rheoli eu coed eu hunain i liniaru’r risgiau. I grynhoi, amlinellodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol y camau nesaf fel y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

 

Holodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson os oedd unrhyw broblemau wedi codi o ran tirfeddianwyr oedd yn gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros glefyd coed ynn ar y coed oedd ar berthi oedd yn ffinio â phriffyrdd, a gofynnodd sut oedd perchnogaeth o’r tir a’r coed yn cael ei gadarnhau. Eglurodd y Rheolwr Mynediad a’r Amgylchedd Naturiol bod ymholiadau’n cael eu gwneud â’r tirfeddiannwr, y Gofrestrfa Tir ac yn lleol i benderfynu ar berchnogaeth. Mewn rhai achosion pan oedd cyfrifoldeb yn cael ei rannu, neu dir heb ei gofrestru o ran coed ar y ffin, byddai lefel y risg yn flaenoriaeth o ran rheoli coeden oedd wedi’i heintio.   

 

Cynigiodd y Cynghorydd Joe Johnson yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Dennis Hutchinson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r swyddogion yn eu gwaith parhaus yn gysylltiedig â chlefyd coed ynn.

58.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd pdf icon PDF 107 KB

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn rheoli gwaith cynnal a chadw eu priffyrdd er mwyn bodloni eu rhwymedigaethau statudol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant) yr adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiad Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd y Cyngor ac egluro sut mae’r Cyngor yn defnyddio egwyddorion y Cynllun i arwain y strategaeth ar gyfer rheoli a chynnal a chadw isadeiledd priffyrdd.   Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf hefyd ar dreialu’r defnydd o ddeunydd eildro yn y deunydd ail-wynebu priffyrdd.

 

                        Rhoddodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd wybodaeth gefndir a chyflwynodd y prif ystyriaethau fel y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.  Soniodd hefyd am Bolisi’r Cyngor ar Archwiliadau Diogelwch ar y Priffyrdd, lefelau ymyrraeth ac amseroedd ymateb, oedd wedi’u hatodi i’r adroddiad.

 

Dywedodd y Cynghorydd Paul Shotton ei fod yn falch a’i bod yn galonogol darllen yn yr adroddiad bod y defnydd o wastraff plastig wedi cael ei dreialu’n llwyddiannus ac yn cael ei ystyried i’w ddefnyddio mewn deunydd ail-wynebu ar gyfer gwaith ffordd. Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Shotton, eglurodd y Prif Swyddog bod rhai pryderon wedi cael eu mynegi o ran effaith amgylcheddol defnyddio plastig eildro mewn deunydd ail-wynebu ffyrdd a gofynnwyd i’r cyflenwr wneud gwaith ymchwil i benderfynu a oedd y cynllun yn fuddiol fel datrysiad hirdymor cynaliadwy ac economaidd ar gyfer defnyddio cynnyrch plastig. 

 

Ymatebodd y Prif Swyddog i’r pryderon penodol a godwyd gan y Cynghorydd Bob Connah o ran rheoli/monitro amserlenni gwaith y contractwyr a ddefnyddir gan y Cyngor.

 

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd Owen Thomas ar gynnal a chadw rhwydweithiau ffyrdd traws-ffiniol, eglurodd y Prif Swyddog fod gan bob awdurdod lleol ddyletswydd i archwilio a chynnal a chadw ei ffyrdd ei hun.  Cytunodd i godi’r pryderon penodol a godwyd gan y Cynghorydd Thomas gyda’r Cyngor perthnasol ar ei ran. Dywedodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd fod y Cyngor yn gweithio ar y cyd ag awdurdodau lleol cyfagos pan oedd angen. Mewn ymateb i gwestiwn arall gan y Cynghorydd Shotton am y gymhariaeth ag awdurdodau lleol eraill, cyfeiriodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd at y data a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2018/19 oedd yn dangos bod y Cyngor yn gyntaf gyda ffyrdd A a B ac yn chweched gyda ffyrdd C. Dywedodd fod gwybodaeth ddiweddaraf y Cyngor ei hun a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai gan y Cyngor oedd y nifer lleiaf yng Nghymru o ffyrdd mewn cyflwr gwael.

 

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd Dennis Hutchinson am waith atgyweirio dros dro i dyllau yn y ffyrdd, eglurodd y Rheolwr Rhwydwaith Priffyrdd efallai nad oedd bwriad ar unwaith i newid twll oedd wedi ei atgyweirio, ond bod ymwybyddiaeth y byddai angen cymryd camau pellach gyda’r mesur dros dro yn y dyfodol, ac eglurodd beth oedd y meini prawf ar gyfer penderfynu sut oedd gwaith atgyweirio parhaol yn cael ei ddefnyddio yn y rhaglen rhwydwaith ffyrdd. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd Joe Johnson yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Dennis Hutchinson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r adroddiad; a 

 

(b)       Nodi’r trefniadau presennol a chamau gweithredu’r portffolio i gynnal a chadw’r rhwydwaith priffyrdd yn unol â’r  ...  view the full Cofnodion text for item 58.

59.

Proses Ymgynghori Teithio Llesol pdf icon PDF 112 KB

Hysbysu Craffu o’r ymgynghoriad cyhoeddus sydd ar y gweill ar ddyheadau Teithio Llesol y Cyngor

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Strategaeth Priffyrdd yr adroddiad i roi gwybod i’r Pwyllgor am yr ymgynghoriad strategol 12 wythnos sydd i ddod ar Fap Llwybrau Presennol Teithio Llesol a Map Rhwydwaith Integredig y Cyngor, sydd i fod i ddechrau ym mis Awst 2021. Gofynnwyd i Aelodau roi sylwadau neu awgrymiadau ar y broses ymgynghori arfaethedig. Rhoddodd wybodaeth gefndir ac adroddodd ar y prif ystyriaethau, fel y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

           

Pwysleisiodd y Prif Swyddog bwysigrwydd cynlluniau oedd yn cael eu cynnwys ar y Map Rhwydwaith Integredig i ffurfio sail ceisiadau grant y Cyngor i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. Anogodd yr Aelodau i ychwanegu eu hawgrymiadau ar gyfer cynlluniau lleol ar y Map Rhwydwaith Integredig i gefnogi ceisiadau yn y dyfodol.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Chris Dolphin yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r amserlenni’n gysylltiedig â’r ymgynghoriad sydd i ddod ar gyfer Map Llwybrau Presennol Teithio Llesol a Map Rhwydwaith Integredig y Cyngor; a 

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn gofyn am adroddiad pellach yn manylu ar ganlyniad yr ymgynghoriad ffurfiol ar Fap Rhwydwaith Integredig y Cyngor cyn iddo gael ei gyflwyno ym mis Rhagfyr 2021.

60.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.