Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Yn ystod y cyfarfod blynyddol penderfynodd y Cyngor y bydd y Grwp Llafur yn cadeirio’r cyfarfod Hwn. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor mai’r Cynghorydd Teresa Carberry yw Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 115 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 21 Mawrth 2024.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Newidiadau i Fodelau Cyflawni Gwella Ysgolion yng Nghymru pdf icon PDF 128 KB

Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i newid y mecanwaith ariannu ar gyfer yr holl gonsortia rhanbarthol ledled Cymru. Yn ogystal, darparu canlyniad yr adolygiad haen ganol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi arwain at oblygiadau sylweddol i’r trefniadau presennol ar gyfer y gwasanaeth gwella ysgolion.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Fframweithiau Diwygiedig Estyn ar gyfer Arolygu Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol pdf icon PDF 111 KB

Darparu gwybodaeth ar y Fframwaith Arolygu newydd ar gyfer Ysgolion gan Estyn a’r Fframwaith Arolygu Llywodraeth Leol ddiwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Presenoldeb Ysgol a Gwaharddiadau pdf icon PDF 112 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am bresenoldeb a gwaharddiadau dysgwyr ar gyfer Ysgolion Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygiad Rhwydwaith Ysgolion Saltney a Broughton

Ystyried y dewisiadau rhwydwaith ysgolion arfaethedig ar gyfer ardal Saltney/Brychdyn cyn cymeradwyaeth y Cabinet.

Presented By: The public interest in withholding the information outweighs the interest in disclosing the information until such time as the proposals within the report have been implemented. Mae budd y cyhoedd o gadw’r wybodaeth yn ôl yn drech na’r diddordeb mewn datgelu’r wybodaeth hyd nes y bydd y cynigion yn yr adroddiad wedi’u gweithredu.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Dreigl Buddsoddi Cyfalaf a Model Buddsoddi Cydfuddiannol Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru

Ystyried Cynllun Amlinellol Strategol y Cyngor, sy’n nodi anghenion buddsoddi yn y dyfodol ar gyfer ystâd yr ysgol dros y saith mlynedd nesaf drwy Gronfa Cymunedau Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ychwanegol: