Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 114 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 28 Ionawr 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar drosglwyddiad Asedau Cymunedol pdf icon PDF 98 KB

Rhoi diweddariad ar effaith y sefyllfa argyfyngus ar Gynllun Busnes Canolfan Hamdden Treffynnon a Cambrian Aquatics.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid y Cyngor i ysgolion pdf icon PDF 109 KB

Amlinellu i'r Pwyllgor y cynnig ar gyfer dosbarthu'r £1m ychwanegol a ddyrannwyd i ysgolion uwchradd yng nghyllideb 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg pdf icon PDF 89 KB

Rhoi diweddariad i’r Aelodau ar berfformiad hollgynhwysfawr gwasanaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Ddigidol Hwb pdf icon PDF 118 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Ddigidol Hwb a chanlyniad yr asesiad i nodi lefelau mynediad i ddyfeisiau a band eang i ddysgwyr ar draws Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Presenoldeb mewn Ysgolion a Gwaharddiadau pdf icon PDF 101 KB

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am bresenoldeb a gwaharddiadau dysgwyr ar gyfer Ysgolion Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Strategaeth Adferiad pdf icon PDF 95 KB

Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol: