Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

39.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Andrew Parkhurst gysylltiad personol ag eitem rhif 5 ar y rhaglen cyllideb cronfa’r Cyngor oherwydd bod ei wraig yn gweithio mewn ysgol gynradd leol.

 

Datganodd y Cynghorydd Mel Buckley gysylltiad personol ag eitem rhif 5 ar y rhaglen cyllideb cronfa’r Cyngor oherwydd bod ei chwaer yn gweithio mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint.

.

 

40.

Cofnodion pdf icon PDF 103 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Tachwedd 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

30 Tachwedd 2023

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2023 i’w cymeradwyo.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Dave Mackie ar Adolygiad Ardal Saltney Brychdyn, cadarnhaodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) y byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet a’r Pwyllgor Craffu’n fuan. Eglurwyd bod hyn yn cysylltu â gwaith y rhaglen gyfalaf yn y dyfodol.

 

            Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod, fel y’u cynigiwyd a’u heiliwyd gan y Cynghorwyr Carolyn Preece a Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2023 a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi fel cofnod cywir.

 

41.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Wrth gyflwyno’r adroddiad, amlinellodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr eitemau sydd wedi’u rhestru ar y Rhaglen Waith a oedd ynghlwm yn Atodiad 1.  Nid oedd unrhyw newidiadau arfaethedig i’r Rhaglen Waith.

 

Esboniwyd, yn dilyn y cyfarfod diwethaf, bod amryw o newidiadau wedi cael eu gwneud i’r adroddiad Olrhain Camau Gweithredu o amgylch materion yn ymwneud â recriwtio a chadw staff, y diwygiad i’r eitemau Anghenion Dysgu Ychwanegol a Mynd i’r Afael ag Effaith Anghydraddoldeb ar Ddeilliannau Addysg. Roedd yr eitem ar Ddemograffeg wedi’i chynnwys fel rhan o’r Adroddiad Blynyddol ar Falansau Ysgol ac roedd y pwrpas yn y Rhaglen Waith wedi cael ei ddiwygio i adlewyrchu hyn.  Roedd adroddiad hefyd wedi’i gynnwys yn y Rhaglen Waith ar y Fframwaith Arolygu ar gyfer Ysgolion a fyddai’n cynnwys y fenter Cofia Ceri.

           

            Cadarnhaodd y Prif Swyddog y byddai’r Rhaglen Waith yn cael ei diweddaru pan fyddai’r adroddiad o’r Ymgynghoriad Ardal Saltney / Brychdyn yn cael ei gyflwyno yng nghylch y Cabinet.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Gladys Healey yngl?n â Theatr Clwyd, cytunodd y Prif Swyddog i gynnwys diweddariad blynyddol yn y Rhaglen Waith i nodi cyfranogiad pobl ifanc yn y gweithgareddau ac i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am Wasanaeth Cerdd Sir y Fflint.

 

Cafodd yr argymhellion, fel y’u hamlinellwyd yn yr adroddiad, eu cynnig gan y Cynghorydd Carolyn Preece a’u heilio gan y Cynghorydd Ted Palmer.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Nodi’r Rhaglen Waith;

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Waith rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

(c)       Nodi’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni’r camau gweithredu nad oedd wedi’u cwblhau.

 

42.

Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2024/25 pdf icon PDF 127 KB

Adolygu a rhoi sylwadau ar y pwysau cost, y gostyngiadau arfaethedig mewn costau, a'r risgiau cysylltiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

                Wrth gyflwyno’r adroddiad, eglurodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol y byddai hwn yn cael ei gyflwyno i bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar gyfer ystyriaeth.  Roedd diweddariadau rheolaidd ar gyllideb heriol y Cyngor ar gyfer 2024/25 wedi cael eu darparu i Aelodau ers yr haf diwethaf ac fe gyhoeddwyd setliad Llywodraeth Cymru ar 20 Rhagfyr.  Myfyriodd ar gynnydd siomedig y Cyngor o 2.2% o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 3.1% a’r crynodeb o’r prif benawdau a adroddwyd i’r Cabinet ar 16 Ionawr a oedd yn cynnwys y bwlch o £12.946m a oedd yn weddill. O ganlyniad, gofynnwyd i bob portffolio ail-edrych ar ffyrdd posib i leihau cyllidebau neu ddileu pwysau costau er mwyn cyfrannu tuag at gau’r bwlch hwnnw.  Roedd yr adroddiad yn darparu manylion am y cynigion ychwanegol ar gyfer y portffolio Addysg ac Ieuenctid a’r cynigion presennol ar gyfer Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion.

 

            Gwnaeth y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) sylw ar y ddwy elfen yr oedd yn rhaid eu hystyried, cyllideb portffolio Addysg ac Ieuenctid a’r Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion, gyda phwynt 1.05 yn yr adroddiad yn darparu gwybodaeth am y gostyngiadau arfaethedig i’r gyllideb.  Diolchodd i’r Uwch Reolwyr am y gwaith yr oeddent wedi’i wneud yn craffu ar bob llinell o’u cyllidebau gan ddweud nad oedd yn hawdd adnabod arbedion effeithlonrwydd tra’n gwarchod uniondeb y gwasanaeth ac yn galluogi’r portffolio i gyflawni ei gyfrifoldebau statudol. Cyfeiriodd at y sgoriau COG ar gyfer y gwasanaethau hyn ac fe dynnodd sylw at y Gwasanaeth Ieuenctid a oedd â sgôr Oren.

 

            Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan y Pwyllgor ar gynigion cyllideb ar gyfer y Portffolio Addysg ac Ieuenctid.

 

Gostyngiadau i Gyllideb y Portffolio Addysg ac Ieuenctid

 

            Dywedodd y Cynghorydd Parkhurst ei fod yn credu, oherwydd yr anawsterau ariannol a achoswyd i’r Cyngor gan gyllideb Llywodraeth Cymru, y gofynnwyd i bob Portffolio ganfod arbedion o 7.5% er mwyn i Aelodau allu penderfynu pa rai o’r arbedion posibl hynny y gellid eu derbyn neu’u gwrthod ac y byddai gan yr Aelodau ddewis a’r gallu i wneud penderfyniad gwybodus.  Dywedodd bod arbedion posibl o £303,000 wedi cael eu nodi o fewn Portffolio Addysg ac Ieuenctid ac eithrio ysgolion, ond nid oedd hyn yn cyfateb i arbediad o 7.5% a gofynnodd i’r Swyddogion egluro hyn.  Cyfeiriodd hefyd at y sefyllfa derfynol 8 mis ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, lle bu arbedion o £367,000 a gofynnodd sut yr oedd y swm hwn wedi cael ei ganfod oherwydd bod hyn yn fwy na’r arbedion arfaethedig ar gyfer cyllideb 2024/25.

 

            Dywedodd y Prif Swyddog nad oedd cyfanswm yr arbedion effeithlonrwydd yn cyfateb i 7.5% o’r gyllideb gyffredinol ar gyfer y Portffolio ond fe esboniodd y gofynnwyd i bob Portffolio ganfod arbedion o hyd at 7.5% a bod hwn yn darged uchelgeisiol.  Byddai unrhyw arbedion pellach uwchben y rhai hynny a nodwyd yn peryglu darpariaeth gwasanaethau statudol a gallu’r Cyngor i gyflawni ei swyddogaethau statudol.

 

            O ran y £367,000 o arbedion a nodwyd yn ystod y flwyddyn, dywedodd y Prif Swyddog bod y swm hwn wedi deillio  ...  view the full Cofnodion text for item 42.

43.

Deilliannau Dysgwyr - Canlyniadau Tgau A Lefel A 2022/23 pdf icon PDF 135 KB

Darparu canlyniadau TGAU a Lefel A Sir y Fflint o haf 2023 i’r Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) yr adroddiad a oedd yn rhoi trosolwg o ganlyniadau TGAU a Lefel-A 2022/23.  Nid oedd wedi bod yn bosibl i gymharu canlyniadau arholiadau gyda blynyddoedd blaenorol oherwydd yr arholiadau amrywiol a oedd wedi cael eu cynnal ers 2019.  Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau dros dro ar gyfer cyfnod allweddol 4 a chyfnod allweddol 5 ac fe eglurwyd, o ganlyniad i’r pandemig, y cafodd graddau eu cadarnhau gan ganolfannau am gyfnod ac fe wnaed addasiad i ffiniau graddau.  Yn 2019, penderfynodd Llywodraeth Cymru na fyddai data perfformiad yn cael ei rannu ond dywedodd y gallai rhai prif ddangosyddion o ganlyniadau haf 2023 gael eu gwneud yn gyhoeddus ac roedd y wybodaeth hon wedi’i hamlinellu ym mhwynt 1.01 yr adroddiad.  Cyfeiriwyd yr Aelodau at bwyntiau 1.05 a 1.06 yn yr adroddiad a oedd yn cynnwys manylion am ganlyniadau cenedlaethol ar gyfer cyfnod allweddol 4 yn ôl nodweddion disgyblion ar gyfer haf 2023, a chanlyniadau cyfnod allweddol 4 yn 2022/23 yn erbyn cyfartaledd Cymru. Yna, darparwyd gwybodaeth am y newidiadau arfaethedig ar gyfer dysgwyr Ôl-16 ac roedd pwynt 1.10 yr adroddiad yn amlinellu’r mesurau gwahanol a ddefnyddiwyd wrth fonitro perfformiad. Cyfeiriwyd yr Aelodau at Ganlyniadau Sir y Fflint a Chanlyniadau Cenedlaethol ym mhwynt 1.11, 1.12 ac 1.13 yn yr adroddiad ond amlygwyd nad oedd y data hwn yn cynnwys yr holl brosesau apeliadau a oedd wedi cael eu cynnal. Roedd gwybodaeth am y system addysg ALPS wedi’i chynnwys ym mhwynt 1.14 yr adroddiad.

 

            Canmolodd y Cynghorydd Carolyn Preece y Portffolio Addysg ac Ieuenctid a’r holl ysgolion ar eu perfformiad yn dilyn Covid a chanmolodd yr ymdrech a’r gwaith a oedd wedi cael ei wneud.  Dywedodd ei bod yn anodd i fesur gan nad oedd pawb wedi cyflawni’r un cymwysterau ac nid oedd modd eu mesur yn yr un ffordd. Roedd disgyblion yn perfformio’n dda ym maes llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth a oedd yn galluogi iddynt symud ymlaen i addysg uwch.

 

            Cytunodd yr Arweinydd gyda’r sylwadau a wnaed a diolchodd i’r ysgolion, yr athrawon, y rhieni, y llywodraethwyr a phawb a gyfrannodd am yr hyn a gyflawnwyd. Cytunodd gyda’r sylwadau a wnaed mewn perthynas â’r niwed a achoswyd i’r system addysg gan y pandemig a chredai mai’r plant ieuengaf oedd wedi colli fwyaf.  Galwodd y Prif Swyddog ac yntau am gael plant iau i ddychwelyd i’r ysgol yn gyntaf ac fe gytunodd y cyn Weinidog Kirsty Williams. Roedd yn teimlo y byddai plant ifanc iawn wedi’u heffeithio gan hyn am weddill eu hamser ym myd addysg.  Canmolodd y staff am eu gwaith caled i helpu plant i ddal i fyny a chyrraedd y cam y byddent wedi bod arno pe na bai’r pandemig wedi digwydd. 

 

Cynigodd y Cadeirydd argymhelliad arall, ac fe eiliwyd yr argymhelliad hwnnw gan y Cynghorydd Carolyn Preece:-

 

  • Bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr holl Benaethiaid Uwchradd i ddiolch iddynt am eu gwaith wrth gefnogi disgyblion yn ystod blwyddyn arholiadau.

 

Cafodd yr argymhelliad, fel yr amlinellwyd yn  ...  view the full Cofnodion text for item 43.

44.

Adolygu Strategaeth Ôl-16 pdf icon PDF 119 KB

Amlinellu sut yr oedd y comisiwn cenedlaethol newydd yn datblygu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd yr Ymgynghorydd ar gyfer Dysgu Ôl-16 ac Oedolion bod dau bwynt yr oedd yn dymuno tynnu sylw atynt.  Y cyntaf o’r pwyntiau hynny oedd bod y dyddiad gweithredu ar gyfer y Comisiwn newydd wedi newid o 1 Ebrill i 1 Awst 2024.  Roedd hyn yn dangos y newidiadau digynsail a oedd yn mynd rhagddynt o fewn y ddarpariaeth Ôl-16 a oedd yn effeithio ar bob sector a phob darparwr hyd at addysg uwch.   Yn ail, roedd yn dymuno sicrhau’r aelodau bod y Cyngor yn rhan fawr o hysbysu a dylanwadu ar y datganiad o egwyddorion yn y Comisiwn Newydd a’i bod yn aelod o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Cymru a oedd yn cynnal sesiynau briffio misol gyda Llywodraeth Cymru a Swyddogion yn benodol o ran Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil.  Roedd y portffolio hefyd wedi’i gynrychioli ar y Gr?p Rhanbarthol 14 i 19 a oedd yn cyfarfod yn genedlaethol ac yn edrych yn benodol ar ariannu ar gyfer darpariaeth Ôl-16 a’r newidiadau a oedd yn cael eu cyflwyno o dan y cynigion newydd.   Roedd y wybodaeth hon yn cael ei hadrodd yn ôl i’r chwe sir yn y Gogledd.  Roedd Vicky Barlow, Uwch Reolwr Gwella Ysgolion, yn aelod o’r Bwrdd Sgiliau Rhanbarthol lle’r oedd prentisiaethau’n cael eu trafod gyda’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn chwarae rhan.  O ran chweched dosbarth ysgolion, adroddwyd bod gwaith yn parhau gyda GwE i alluogi cyfleoedd i Benaethiaid ysgolion gyda chweched dosbarth gyfarfod Prif Weithredwr newydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i alluogi ysgolion i ddylanwadu’r datganiad o flaenoriaethau wrth symud ymlaen.

 

            Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Preece y gallai hyn fod yn welliant aruthrol gyda phawb yn gweithio fel un.  Roedd wedi edrych ar aelodaeth y Comisiwn a oedd yn cynnwys athrawon proffesiynol lefel uchel a fyddai’n arwain yn y maes hwn.  Roedd yn teimlo y byddai hyn yn dod â phawb ynghyd ac yn darparu llif drwy’r broses addysg ac y byddai hyn yn gam cadarnhaol ymlaen. Roedd yn edrych ymlaen at dderbyn adroddiadau ar hyn yn y dyfodol.

 

Cafodd yr argymhelliad, fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad, ei gynnig gan y Cynghorydd Carolyn Preece a’i eilio gan y Cynghorydd Arnold Woolley.   

             

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi derbyn lefel briodol o sicrwydd o ran gwaith y Portffolio Addysg ac Ieuenctid wrth gefnogi ysgolion gyda darpariaeth chweched dosbarth i allu bodloni gofyniad y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd.

45.

Adborth o adolygiad Cymheiriaid y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid pdf icon PDF 109 KB

Darparu trosolwg i Aelodau o ganlyniadau’r adolygiad cymheiriaid diweddar.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Uwch Reolwr Cyfiawnder Ieuenctid a Sorted Sir y Fflint  a oedd yn cynnwys y canfyddiadau o Adolygiad Cymheiriaid Cyfiawnder Ieuenctid a gwblhawyd gan y Bartneriaeth Gwella ‘r Sector Cyfiawnder Ieuenctid ym mis Hydref 2023.  Nid oedd hwn yn archwiliad ond yn adolygiad gan gymheiriaid a ofynnwyd amdano a oedd yn rhan o raglen gwelliant parhaus y gwasanaeth. Cynhaliwyd trafodaethau gyda’r Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog a oedd wedi nodi prif drywyddau ymchwilio gan edrych yn benodol ar gryfder trefniadau arwain a llywodraethu Bwrdd Rheoli Gweithredol y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a’r partneriaethau a oedd wedi’u cynrychioli ar y Bwrdd hwnnw.

 

Roedd y wybodaeth yr oedd y Bwrdd wedi’i chael o ansawdd da ac yn nodi bod y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn gwneud cynnydd ar ei flaenoriaethau a chynlluniau.  Nodwyd hefyd y dylai rhai partneriaid allanol fod yn gyfrifol am rai o’r problemau strategol gyda rhai blaenoriaeth a gedwir gan yr Awdurdod Lleol.  Roedd yr Adolygiad Cymheiriaid yn nodi ymrwymiad y gwasanaeth a’i Fwrdd Rheoli a Phartneriaid i ddull wedi’i lywio gan drawma a rhoi’r plentyn yn gyntaf a ganmolwyd yn yr adroddiad.  Canmolwyd yr ymarferwyr am y ffordd greadigol yr oeddent yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.  Roedd rhai meysydd i’w gwella yn ymwneud â’r gr?p cyflawni a oedd o dan y Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid a’r orddibyniaeth ar y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a’r Awdurdod Lleol i lywio rhai o’r cynlluniau gwella.   Darparwyd gwybodaeth ynghylch yr argymhellion a’r ystyriaethau a wnaed mewn ymateb i arsylwadau’r Adolygiad Cymheiriaid a chynnydd y cynlluniau cyflawni a amlygwyd ym mhwyntiau 2.03 a 2.04 yn yr adroddiad. 

            Dywedodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) bod yr adroddiad yn darparu lefel o sicrwydd, ac roedd hwn wedi bod yn ymarfer defnyddiol i roi synnwyr o ble’r oedd y Gwasanaeth ac asesu ei gynlluniau ei hun ar gyfer gwella.  Darparodd wybodaeth gefndir yngl?n â sut yr oedd y gwasanaeth wedi symud i wasanaeth ar wahân ac roedd cael y Prif Weithredwr fel Cadeirydd y Bwrdd Rheoli Cyfiawnder Ieuenctid yn amlygu mor bwysig yr oedd hyn.

 

Mynegodd y Cynghorydd Gina Maddison ei llongyfarchiadau am adroddiad ardderchog.

 

 

Cafodd yr argymhelliad, sydd wedi’i nodi yn yr adroddiad, ei gynnig gan y Cynghorydd Arnold Woolley a’i eilio gan y Cynghorydd Dave Mackie.

               

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r argymhellion o’r Adolygiad Cymheiriaid.

 

 

46.

Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2023-24. pdf icon PDF 114 KB

Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Cyflwynodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) yr adroddiad canol blwyddyn ar berfformiad gan ddweud bod diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu i’r pwyllgor  ar gynnydd blaenoriaethau’r Cyngor yng Nghynllun y Cyngor ar gyfer 2023/24.  Roedd hwn yn adroddiad yn seiliedig ar eithriadau ac yn canolbwyntio ar feysydd nad oedd yn cyrraedd eu targed ar hyn o bryd.  Roedd pwynt 1.05 yn yr adroddiad yn datgan nad oedd unrhyw weithgareddau neu ddangosyddion perfformiad a oedd yn dangos statws COG coch ar gyfer y portffolio.   Roedd llawer o waith dal yn cael ei wneud o ran cyflawni Blaenoriaethau Cynllun y Cyngor.

           

Yn dilyn sawl cwestiwn gan y Cynghorydd Mackie, darparodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) ymatebion manwl i gwestiynau mewn perthynas â lefelau presenoldeb a’r Gwasanaeth Lles Addysg, plant a oedd yn cael trafferth ailymgysylltu â’r ysgol ar ôl y pandemig, penodi Gweithwyr Ymgysylltu a mabwysiadu’r Strategaeth Ddigidol mewn ysgolion.

 

            Yr amcan cyffredinol oedd codi lefelau presenoldeb ac roedd y Prif Swyddog yn falch iawn o allu dweud bod lefelau presenoldeb yn gwella, a bod yr awdurdod yn y pedwerydd safle drwy Gymru ar hyn o bryd.  Cadarnhawyd bod y sylw a ddisgrifiwyd yn yr adroddiad yn ymwneud â pha gamau gweithredu oedd eu hangen a pha gamau oedd yn cael eu cymryd i barhau i wella lefelau presenoldeb.  Rhoddwyd gwybodaeth am ddatblygu prosesau gwell a mwy effeithiol mewn ysgolion gan sicrhau bod y Gwasanaeth Lles Addysg yn defnyddio’r data hwnnw i dargedu eu hymyriadau’n fwy effeithiol mewn ysgolion. 

 

            Eglurwyd bod y defnydd o’r Grant Ysgolion Bro a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi gweithwyr ymgysylltu, a oedd yn gweithio gydag ysgolion a theuluoedd, i fynd i’r afael â’r materion craidd a oedd yn arwain at bobl ifanc yn peidio â mynychu’r ysgol neu’n cael trafferth cadw eu lle.  Roedd hwn yn gam i gyflawni’r amcan cyffredinol o geisio lleihau gwaharddiadau. 

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Ted Palmer yngl?n â phresenoldeb ysgol o ganlyniad i’r Pandemig, dywedodd y Prif Swyddog fod hwn yn fater cenedlaethol a bod y Tasglu Presenoldeb Cenedlaethol wedi cael ei greu gan y Gweinidog i fynd i’r afael â hyn.  Rhoddwyd amlinelliad o’r partneriaid sy’n aelod o’r Tasglu hwn a mynychodd y Prif Swyddog y cyfarfod cyntaf yr wythnos cynt.  Cytunodd y byddai’n dosbarthu dau adroddiad a baratowyd gan riant-elusennau ac a gyflwynwyd i’r cyfarfod hwnnw, ac fe dynnodd sylw at y newid yn agwedd y disgyblion a’r rhieni tuag at bresenoldeb.  Esboniwyd bod yn rhaid i’r cwricwlwm fod yn briodol, yn gyffrous ac yn ddifyr er mwyn i blant fynychu’r ysgol.  Eglurwyd sut yr oedd y cwricwlwm newydd yn canolbwyntio ar yr agweddau hyn.

 

            Canmolodd y Cynghorydd Carolyn Preece waith y Swyddogion ar yr adroddiad a oedd yn dangos nad oedd unrhyw statws Coch a dywedodd bod y targedau perfformiad ar gyfer pob maes yn dangos bod statws Oren a Gwyrdd yn gyrraeddadwy. 

 

            Cyfeiriodd y Cynghorydd Gladys Healey at lefelau presenoldeb a gofynnodd a fyddai lefelau addysgu gartref yn cynyddu a gofynnodd  ...  view the full Cofnodion text for item 46.

47.

Aelodau o'r Wasg yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r wasg yn bresennol