Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Remote Attendance Meeting

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

41.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu i’r Cynghorydd Sean Bibby ddatgan cysylltiad ag eitem 7 ar yr Agenda (Cynllun Busnes NEW Homes) a dywedodd y byddai'n gadael y cyfarfod cyn trafod yr eitem hon. 

42.

Cofnodion pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 12 Ionawr 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2022, fel y'u cynigiwyd a’u heiliwyd gan y Cynghorydd David Wisinger a'r Cynghorydd Dennis Hutchinson. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y cofnodion yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

43.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu'r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol i'w hystyried.  Cyfeiriodd at y cyfarfod ym mis Mawrth a gafodd ei ganslo oherwydd yr Etholiadau Llywodraeth Leol a oedd i fod i gael eu cynnal ym mis Mai, 2022.  Dywedodd nad oedd unrhyw newidiadau i'r eitemau a ddangoswyd ar gyfer y cyfarfodydd yn y dyfodol a drefnwyd ar gyfer mis Mehefin a mis Gorffennaf, 2022.  Mewn perthynas â'r camau gweithredu a ddeilliodd o'r cyfarfod diwethaf, cadarnhaodd yr Hwylusydd eu bod i gyd wedi'u cwblhau, fel y dangosir yn Atodiad 2 yr adroddiad.

 

Cafodd yr argymhellion a amlinellwyd yn yr adroddiad eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorydd Mared Eastwood a'r Cynghorydd Helen Brown. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei nodi;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen;

 

(c)        Bod y cynnydd a wnaed o ran cwblhau'r camau sy'n weddill yn cael ei nodi.

44.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai (RCT) 2022/2026 pdf icon PDF 162 KB

Pwrpas:        Ymgynghori ag Aelodau ar y dull sy’n cael ei weithredu i sicrhau fod y Strategaeth Rhaglen Cymorth Tai Sir y Fflint yn cael ei gyflenwi a’i weithredu cyn y dyddiad gweithredol o 1 Ebrill 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal adroddiad i roi trosolwg o ofynion y Strategaeth Cymorth Tai (HSP) a'r dull a ddefnyddiwyd yn Sir y Fflint i ddatblygu a mabwysiadu'r Strategaeth HSP erbyn diwedd mis Mawrth 2022.  Roedd y Strategaeth HSP wedi'i hatodi i'r adroddiad, ynghyd â manylion ar gyfer cyflawni a monitro a chefnogi'r Cynllun Gweithredu ar gyfer y cyfnod 2022-2026.

 

Tynnodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal sylw at y meysydd canlynol, fel y nodir yn yr adroddiad:

 

  • Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai
  • Grant Cynnal Tai
  • Gwasanaethau Grant Cynnal Tai
  • Datblygu Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai
  • Gweledigaeth, Egwyddorion a Blaenoriaethau Strategaeth HSP
  • Cynllun Gweithredu Lleol Strategaeth HSP
  • Gweithio Rhanbarthol

 

Er bod pob Awdurdod Lleol yn mabwysiadu ei Strategaeth HSP eu hunain ar gyfer 2022-2026, roedd ymrwymiad clir o hyd i gydweithio ar draws y rhanbarth.  Roedd gweithio mewn partneriaeth wrth ddatblygu'r Strategaethau HSP wedi bod yn broses gadarnhaol ac roedd Gogledd Cymru yn parhau i gael ei barchu am ei weithgareddau cydgysylltiedig a'i gydweithio gan Lywodraeth Cymru (LlC) a rhanbarthau eraill.    

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Uwch Reolwr Tai ac Atal am yr adroddiad manwl a gofynnodd am y wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth ychwanegol ar gyfer digartrefedd yng Nghei Connah.  Rhoddodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal ddiweddariad a dywedodd fod gwaith adnewyddu yn parhau i sicrhau 6 uned ychwanegol ar gyfer llety dros dro yng Nghei Connah.  Adroddodd hefyd ar safleoedd a sicrhawyd yn y Fflint a Threffynnon ar gyfer llety dros dro ychwanegol a fyddai'n dod yn ased Cyfrif Refeniw Tai yn y dyfodol.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Helen Brown a oedd safle arall i'r Hyb Digartrefedd presennol yn Queensferry wedi'i nodi.  Gofynnodd a oedd y gwasanaeth yn bwriadu darparu cyfleoedd i brentisiaid a gofynnodd pa gymorth oedd yn cael ei ddarparu ar gyfer iechyd meddwl gan fod cysylltiad agos rhwng hyn a digartrefedd ac amlinellodd y pwysau sy'n cael ei roi ar Wasanaethau Gofal Cymdeithasol ar hyn o bryd.  Eglurodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal fod safle wedi'i nodi ac unwaith y byddai mewn sefyllfa i wneud hynny, byddai'n rhannu'r wybodaeth hon â'r Aelodau.  O ran prentisiaethau, dywedodd eu bod wedi gofyn am brentisiaethau o fewn eu gwasanaeth a bod trafodaethau wedi dechrau ar sut y gellid gwella hyn ledled Sir y Fflint, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â rhai o'r gwasanaethau comisiynu, yn ogystal ag ariannu cymorth wedi'i dargedu drwy'r rhaglen cymunedau ar gyfer gwaith.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) fod iechyd meddwl yn fater o bwys i holl drigolion Sir y Fflint a bod gwasanaethau'n hybu iechyd meddwl cadarnhaol.  Dywedodd fod y ffordd yr adlewyrchwyd materion iechyd meddwl yng Nghynllun Cyngor y Cyngor wrth symud ymlaen wedi'i godi mewn cyfarfod diweddar o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. Un cam yn deillio o’r cyfarfod hwnnw oedd bod swyddogion Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfarfod â'r Cynghorydd Perfformiad Strategol i sicrhau bod materion iechyd meddwl yr oedd gan y Cyngor reolaeth drostynt wedi'u cynnwys yng Nghynllun y Cyngor.  Awgrymodd y dylid estyn gwahoddiad  ...  view the full Cofnodion text for item 44.

45.

Adroddiad Canfyddiadau Archwiliad Digartrefedd Llety Dros Dro 2021 pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas         Rhannu canfyddiadau'r archwiliad diweddar o Lety Dros Dro sy’n ffurfio rhan o swyddogaeth Ddigartrefedd y Cyngor ynghyd â’rymateb rheolia’r cynllun gweithredu ar gyfer gwella gwasanaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal adroddiad i gadarnhau canlyniad Archwiliad diweddar o reoli llety dros dro yn Sir y Fflint.  Roedd yr archwiliad wedi tynnu sylw at nifer o feysydd i'w gwella a chafodd ei gategoreiddio fel Adroddiad Archwilio Coch.

 

            Nododd y Rheolwr Gwasanaeth nifer o feysydd i'w gwella a'r heriau gweithredol sy'n gysylltiedig â rheoli'r portffolio Llety Dros Dro. Gofynnodd am archwiliad i asesu'r gwasanaeth cyn canolbwyntio ar gynlluniau twf gwasanaethau.  Roedd yr archwiliad yn gyfle amhrisiadwy i gael asesiad annibynnol o'r gwasanaeth a chyfle i nodi meysydd ffocws ar gyfer gwella gwasanaethau.

 

            Byddai Cynllun Gwella Gwasanaethau manwl i ategu'r Ymateb i’r Archwiliad a mynd i'r afael â'r holl gamau gweithredu angenrheidiol i gyflawni argymhellion yr Archwiliad yn golygu y byddai ffocws cryfach ar egwyddorion craidd rheoli tai yr oedd eu hangen i drawsnewid y gwasanaeth a chynnig sicrwydd ei fod yn cael ei redeg yn effeithiol.  

 

            Diolchodd y Cadeirydd i'r Uwch Reolwr Tai ac Atal am yr adroddiad manwl a chroesawodd y Cynllun Gwella Gwasanaethau. 

 

            Awgrymodd y Cynghorydd Helen Brown y dylid ychwanegu argymhelliad ychwanegol at yr hyn a ddangosir yn yr adroddiad, bod y Pwyllgor yn cael adroddiad diweddaru pellach maes o law ac y dylid ychwanegu hyn at Raglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor.  Gofynnodd hefyd a ddylid sefydlu Gr?p Gorchwyl a Gorffen o blith Aelodau'r Pwyllgor a chynrychiolydd o'r Cymdeithasau Tenantiaid i adolygu cynnydd y Cynllun Gwella.  Eglurodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu na fyddai'n briodol sefydlu Gr?p Gorchwyl a Gorffen ar hyn o bryd oherwydd yr Etholiadau Llywodraeth Leol a gynhelir ym mis Mai 2022.  Pe bai'r Pwyllgor yn cefnogi'r awgrym ei fod yn derbyn adroddiad diweddaru yn ddiweddarach yn y flwyddyn, gallai'r Pwyllgor ystyried bryd hynny a oedd angen sefydlu Gr?p Gorchwyl a Gorffen o hyd.  Ychwanegodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal hefyd y byddai adroddiadau yn y dyfodol yn cynnwys diweddariadau ar gynnwys defnyddwyr gwasanaeth. 

 

            Mynegodd y Cynghorydd Kevin Rush bryder ynghylch y diffyg cymorth TG a gofynnodd am y wybodaeth ddiweddaraf am nifer yr eiddo Gwag ledled Sir y Fflint.  Dywedodd yr Uwch Reolwr Tai ac Atal fod sicrwydd wedi'i roi y byddai capasiti o fewn y gwasanaeth TG i ddarparu'r cymorth angenrheidiol wrth symud ymlaen.  Dywedodd y Rheolwr Budd-daliadau fod 217 o eiddo Gwag ar draws Sir y Fflint ar hyn o bryd.  Roedd y rhain yn parhau i gael eu monitro'n rheolaidd ac esboniodd fod llawer iawn o wybodaeth yn cael ei darparu ynghylch pam fod yr eiddo'n Wag.  

 

Cafodd yr argymhelliad fel yr amlinellir yn yr adroddiad, ynghyd â'r awgrym y dylai'r Pwyllgor dderbyn adroddiad diweddaru maes o law, ei gynnig gan y Cynghorydd David Wisinger a'i eilio gan y Cynghorydd Kevin Rush. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi'r Cynllun Gwella Llety Dros Dro, fel sydd wedi'i atodi yn Atodiad 2 yr adroddiad; a         

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn derbyn adroddiad diweddaru maes o law ar y cynnydd sy'n cael ei wneud i gwblhau'r Cynllun Gwella Llety Dros Dro.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

PENDERFYNWYD:

 

Bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd am weddill y cyfarfod ar gyfer yr eitemau canlynol yn rhinwedd gwybodaeth eithriedig o dan baragraff(au) 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

Dogfennau ychwanegol:

46.

Cynllun Busnes NEW Homes

Pwrpas         Ystyried Cynllun Busnes NEW Homes.

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Gwasanaethau'r Rhaglen Dai a'r Rheolwr Cyllid Strategol - Masnachol a Thai Gynllun Busnes NEW Homes 2022/2051 ar y cyd cyn ei gyflwyno i'r Cabinet.  Mae'r Cynllun Busnes yn cynnwys elfennau allweddol o Strategaeth Ddatblygu arfaethedig y cwmni i gynyddu nifer yr eiddo rhent fforddiadwy a ddarperir dros y ddwy flynedd nesaf. 

 

Argymhellodd y Cynghorydd Mared Eastwood y dylai'r Pwyllgor argymell Cynllun Busnes NEW Homes 2022/2051 i'r Cabinet a chafodd hyn ei eilio gan y Cynghorydd Lloyd. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn argymell y dylai Cynllun Busnes NEW Homes 2022/2051 gael ei gymeradwyo gan y Cabinet.

47.

MEMBERS OF THE PRESS IN ATTENDANCE

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o'r wasg yn bresennol.