Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:        Yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynodd y Cyngor mai Gr?p Llafur a fydd yn cadeirio’r Pwyllgor hwn.  Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor mai’r Cynghorydd Ian Dunbar yw Cadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn ddinesig hon.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:        Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 19 Mai 2021.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Diwygio Lles pdf icon PDF 188 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar effaith Diwygio Lles ar Drigolion Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Incwm Rhent Tai – Alldro diwedd blwyddyn a’r sefyllfa ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 pdf icon PDF 190 KB

Pwrpas:        Darparu alldro diwedd blwyddyn ar gyfer 2020/21 a diweddariad gweithredol ar gasglu rhenti a’r lefelau dyledion presennol ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Item 8 - Presentation slides pdf icon PDF 248 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) pdf icon PDF 116 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad ar SATC sy’n benodol i waith amgylcheddol.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2021/22 pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas:        Ystyried y ffioedd gwresogi arfaethedig mewn eiddo’r cyngor gyda systemau gwresogi ardaloedd cymunedol ar gyfer 2021/22 cyn cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Monitro Perfformiad Diwedd Blwyddyn pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: