Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbynunrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 16 Mehefin 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb 2022/23 - Cam 2 pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn gwneud sylw am bwysau ariannol Gwasanaeth Cymuned, Tai ac Asedau a strategaeth gyffredinol y gyllideb ac yn rhoi cyngor am unrhyw feysydd o effeithlonrwydd costau yr hoffai weld yn cael eu harchwilio ymhellach.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Prosbectws Angen o Ran Tai Sir y Fflint pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Cefnogi cyflenwi tai fforddiadwy, siapio’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol trwy osod beth yw blaenoriaethau’r Awdurdod Lleol a darparu canllaw o ran yr angen am dai ym mha ardaloedd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith parhaus i wella’r gwasanaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynnydd y Cynllun Cartrefi Gwag yn Sir y Fflint pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Rhoi trosolwg o’r gwaith a wnaed gan y Gwasanaeth Cartrefi Gwag.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyflenwadau Deunydd Crai

Pwrpas:        Cael adroddiad ar lafar a darparu sicrwydd i’r Pwyllgor ar y risg a nodwyd gan y Pwyllgor Adferiad ynghylch prinder deunydd crai a allai arwain at gostau cynyddol, oedi yn y rhaglen ac achosion cynyddol o anghydfod contract.

Dogfennau ychwanegol: