Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Llongyfarchiadau

Cofnodion:

Llongyfarchwyd y Cynghorydd Ted Palmer ar ddod yn Gadeirydd y Pwyllgor.

 

Cytunwyd yn unfrydol y dylid anfon llythyr diolch at y Cynghorydd Rita Johnson am ei gwaith caled a'i hymrwymiad yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd y Pwyllgor. 

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Cofnodion:

Enwebodd y Cynghorydd Dave Healey y Cynghorydd Rita Johnson ar gyfer swydd yr Is-gadeirydd ac eiliwyd hyn yn briodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cadarnhau Rita Johnson fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Cofnodion:

Dim.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Chris Bithell at y cyfarfod diwethaf a gofynnodd a oedd nodyn atgoffa wedi'i anfon at yr holl Aelodau i ddiweddaru eu Datganiadau o Gysylltiad. Diolchodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i'r Cynghorydd Bithell a chadarnhaodd y byddai'n sicrhau bod hyn yn cael ei wneud os nad yw eisoes wedi'i wneud.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 269 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 11 April 2019

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2019.

           

PENDERFYNWYD:

 

Ac eithrio un newid argraffyddol, cymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir a'u llofnodi gan y Cadeirydd.

5.

Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygred corfforaethol a Chynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra pdf icon PDF 87 KB

Amlinellu'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra diwygiedig i’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Rheolwr Archwilio Mewnol a esboniodd y gwahaniaethau rhwng yr hen bolisi a'r polisi newydd. Yna, gwahoddwyd cwestiynau gan y Cadeirydd.

 

            Cododd y Cynghorydd Chris Bithell fater Treth Gyngor yn ddiweddar ac ymatebodd y Rheolwr Archwilio Mewnol fod hwn yn fater Safonau Masnach.

 

            Yna cododd yr aelodau nifer o gwestiynau yr ymatebodd y Rheolwr Archwilio Mewnol iddynt, gan ymrwymo i wneud y newidiadau angenrheidiol i'r ddogfen. Cadarnhawyd y byddai hyfforddiant Aelodau i gefnogi'r polisi diwygiedig ar gael maes o law.

 

PENDERFYNWYD:

 

a)           Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r newidiadau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Archwilio ar gyfer y Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd Corfforaethol; a

 

b)           Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r newidiadau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Archwilio ar gyfer y Cynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra.

6.

Polisi Rhannu Pryderon pdf icon PDF 82 KB

Amlinellu’r Polisi Rhannu Pryderon diwygiedig i’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Rheolwr Archwilio Mewnol a esboniodd y gwahaniaethau rhwng yr hen bolisi a'r polisi newydd. Yna, gwahoddwyd cwestiynau gan y Cadeirydd.

 

            Gofynnodd aelodau nifer o gwestiynau a gwneud nifer o awgrymiadau at ddibenion egluro. Cytunodd y Rheolwr Archwilio Mewnol i wneud y newidiadau hynny.

 

            Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Chris Bithell ynghylch datgelu mewn achosion eithriadol, sicrhaodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr Aelodau y byddent yn cael eu trin fesul achos a nododd nad oedd wedi cael achos o'r fath yn ystod ei hamser gyda Sir y Fflint.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Paul Johnson am atgyfeiriadau priodol at Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

 

PENDERFYNWYD:

 

a)      Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r newidiadau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Archwilio ar gyfer Polisi Rhannu Pryderon y Cyngor;

 

b)      Bod y diwygiadau a wnaed yn ystod y cyfarfod yn cael eu hymgorffori yn y Polisi; a

 

c)      Bod y Rheolwr Archwilio Mewnol yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud y newidiadau angenrheidiol cyn cyflwyno'r adroddiad i'r Cyngor Sir.

7.

Datblygu ac Ymgysylltu Aelodau pdf icon PDF 69 KB

Darparu diweddariad i’r pwyllgor.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd a rhoddodd ddiweddariad i'r pwyllgor o Hyfforddiant a Gweithdai Aelodau a gynhaliwyd ers cyfarfod diwethaf y pwyllgor.

 

            Cyfeiriodd y Cynghorydd Bithell at yr Hyfforddiant Gorfodi Cynllunio a gynhaliwyd ym mis Mai, a gafodd ymateb da iawn, a chytunwyd i ychwanegu'r sesiynau hyn at yr amserlen. 

 

            Byddai'r hyfforddiant Aelodau i gefnogi'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth Corfforaethol a'r Cynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra yn cael ei ystyried maes o law.

 

PENDERFYNWYD:

 

a)            Bod y Pwyllgor yn nodi cynnydd y digwyddiadau Datblygu ac Ymgysylltu ag Aelodau a gynhaliwyd ers yr adroddiad diwethaf; a

 

b)         Os oes gan Aelodau unrhyw awgrymiadau ar gyfer Datblygu ac Ymgysylltu ag Aelodau yn y dyfodol, fe’u gwahoddir i gysylltu â’r Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd i’w trafod.

 

8.

Aelodau o'r Cyhoedd a'r Wasg yn bresennol

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol.