Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

56.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Richard Jones gysylltiad personol yn eitem 6.4 ar y rhaglen (064109) gan fod rhywun wedi cysylltu ag o ar fwy na thri achlysur.

 

Datganodd y Cynghorydd Bernie Attridge gysylltiad personol yn eitem 6.5 ar y rhaglen (063778) gan fod pum gwrthwynebwr wedi cysylltu ag o.

57.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i’r eitem yn y rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5284&LLL=0

Item 3 - Late Observations pdf icon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

58.

Cofnodion pdf icon PDF 58 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Mawrth 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Mawrth 2023 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Bernie Attridge a Rob Davies eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

59.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi eu hargymell ar gyfer eu gohirio.

60.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

60a

FUL/000776/22 - C - Cais Llawn - Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg Cyfystyr â Llawn Amser i 240 o blant, deulawr newydd a Meithrinfa Rhan Amser gyda 30 o blant. Adeilad Cymunedol a Throchi'r Gymraeg ar gyfer gofal plant Gofal Estynedig deulawr rhannol newydd. Prosiect yn cynnwys gwaith allanol, gan gynnwys triniaethau terfyn, pwyntiau mynediad newydd i gerddwyr, trefniadau maes parcio newydd a mynediad ehangach i gerbydau ar Dir yn Ffordd Dewi, Fflint pdf icon PDF 110 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.1 - FUL-776-22 Reduced size pics pdf icon PDF 14 MB

Dogfennau ychwanegol:

60b

FUL/000562/22 - C - Cais llawn - Adeiladu Cyfleuster Tanwydd Solet, ynghyd a datblygiad ategol gan gynnwys ystafell drydan/ beiriannau, system symudol a phibellau a symudol yng Nghastell Cement, Padeswood, Bwcle pdf icon PDF 111 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.2 - FUL-562-22 Reduced size pics pdf icon PDF 564 KB

Dogfennau ychwanegol:

60c

FUL/000434/22 - C - Cais Llawn - Newid defnydd o eiddo presennol i lety gwyliau ar gyfer cyfnod o 185 diwrnod y flwyddyn galendr, ac i ganiatáu defnydd preswyl ar gyfer gweddill y flwyddyn yn Arosfa, Pump Lane, Axton,Treffynnon pdf icon PDF 95 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog, yn amodol ar y newidiadau canlynol:

 

·      Amod 1: Caniatâd dros dro am flwyddyn (yn lle dwy flynedd)

·      Amod ychwanegol ‘Cyfyngu’r nifer uchaf o ddeiliadaeth a ganiateir i 16 o bobl’ fel yr oedd wedi’i gynnwys yn y sylwadau hwyr.

·      Amodau i’w rhoi ar waith o’r amser y mae caniatâd yn cael ei roi.

6.3 - FUL-434-22 Reduced size Pics pdf icon PDF 16 MB

Dogfennau ychwanegol:

60d

064109 - C - Cais Llawn - Diwygio Caniatâd Cynllunio 062649 i ganiatáu ail-leoli adeiladu un o'r anheddau gyda garej integrol (ôl-weithredol) yn Tabernacle Street, Bwcle pdf icon PDF 111 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.4 - 064109 Reduced Size Pics pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

60e

063778 - C - Cais llawn - Trawsnewid eiddo masnachol gwag i ffurfio man masnachol defnydd cymysg (A1, A2) ar lawr gwaelod gydag uned tai amlfeddiannaeth (Defnydd Unigryw) tu cefn ac uwchben yn 11 Chester Road West, Shotton pdf icon PDF 84 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

61.

Aelodau o'r Cyhoedd a'r Wasg Hefyd yn bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd pum aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.

6.5 - 063778 Reduced size pics pdf icon PDF 702 KB

Dogfennau ychwanegol: