Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

50.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

51.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw sylwadau hwyr.

 

52.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Chwefror 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2023 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Mike Peers a Hilary McGuill eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

53.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim

54.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

 

 

54a

063509 - C - Cais llawn - Newid defnydd tir i ffurfio defnydd cymysg yn cynnwys 2 safle teithwyr gyda 2 lain i deulu, 2 ystafell dydd, storfa gyffredinol ar gyfer cyfarpar busnes personol. Codi ffens bren 2.4metr o uchder, giatiau mynediad a gwella'r mynediad yn Station Road, Sandycroft pdf icon PDF 148 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

55.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd dau aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.

 

 

(Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 1.51pm)