Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

44.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Bernie Attridge gysylltiad personol yn eitem 6.2 ar y rhaglen (063810) gan fod gwrthwynebwyr wedi cysylltu ag o ar fwy na phedwar achlysur.

45.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi’u dosbarthu cyn y cyfarfod a’u hatodi i’r eitem ar y rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5282&LLL=1

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Cofnodion pdf icon PDF 58 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 11 Ionawr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2023 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Bernie Attridge a Mike Peers eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD: 

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

47.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd swyddogion wedi argymell gohirio unrhyw rai o’r eitemau ar y rhaglen.

48.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cyfreithiwr wrth y Pwyllgor fod yr adroddiadau ar y rhaglen yn cyfeirio at bolisïau’r Cynllun Datblygu Unedol a’r Cynllun Datblygu Lleol, gan eu bod wedi’u paratoi cyn i’r Cyngor fabwysiadau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn ffurfiol ar 24 Ionawr 2023.  Dywedodd gan fod y CDLl bellach yn brif ddogfen strategaeth a pholisi y dylai’r Cyngor wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac apeliadau yn ei herbyn, rhaid i Aelodau ystyried polisïau’r CDLl ac ystyriaethau materol eraill wrth benderfynu ar y materion a gyflwynir.  Mae’r safbwynt diwygiedig ar bolisïau CDLl perthnasol wedi cael ei adlewyrchu yn y sylwadau hwyr a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

48a

RES/000385/22 - C - Materion a gedwir yn ôl - Cais am uned storio a dosbarthu gyda swyddfeydd ategol, mynedfeydd cysylltiedig, lle parcio ceir, iardiau gwasanaeth, porthdy diogelwch, is-orsaf drydan, cwt pwmpio a gwaith tirlunio yn Llain B, The Airfields, Porth y Gogledd, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 110 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cefnogi’r cais cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.1 - RES-385-22 Reduced size pics pdf icon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

48b

063810 - C - Cais llawn - Adeiladu 12 caban gwyliau, derbynfa/swyddfa a gweithdy/storfa gyfarpar ym Mharc Gwledig Llaneurgain, Llaneurgain pdf icon PDF 114 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gohirio’r cais er mwyn aros am ganlyniad yr apêl bresennol a gyflwynwyd trwy Benderfyniadau Amgylchedd Cynllunio Cymru (PEDW) ar gyfer datblygiad cabanau gwyliau o fewn y parc gwledig (a gyflwynwyd o dan 063500) oherwydd ystyrir fod y ceisiadau wedi’u cysylltu’n benodol.

6.2 - 063810 Reduced size pics pdf icon PDF 10 MB

Dogfennau ychwanegol:

48c

063033 - Cais llawn - Newid defnydd tir ar gyfer gosod carafanau at ddibenion preswyl yn Dollar Park, Bagillt Road, Treffynnon pdf icon PDF 139 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cefnogi’r cais yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.3 - 063033 Reduced size pics pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Aelodau o'r Cyhoedd a'r Wasg Hefyd yn bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd dau aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.