Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

20.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Anthony Wren gysylltiad personol ag eitem 6.5 (FUL/ 000358/22) ar y rhaglen oherwydd ei fod yn aelod o Gyngor Tref Cei Connah.

21.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi’u dosbarthu cyn y cyfarfod a’u hatodi i’r eitem ar y rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5229&LLL=0

Late Observations 26th October pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 31 Awst 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Awst 2022 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Bernie Attridge a Mike Peers eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

23.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi’u hargymell i’w gohirio.

24.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

24a

FUL/000011/22 - C - Ailddatblygu ac estyniad i hen safle Melin Bapur UPM Shotton yn cynnwys 82 hectar o adeiladau newydd ffatri bapur a pheiriannau prosesu, a thirlunio cysylltiedig, swyddfeydd, mynediad a pharcio ym Melin Bapur Shotton, Weighbridge Road, Glannau Dyfrdwy. pdf icon PDF 132 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.1 Reduced size pics pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

24b

061722 - C - Mae'r cynnig yn gofyn i gael ad-drefnu'r safle presennol yn drefniant llai mewn dull "Clos" a fyddai'n galluogi defnydd mwy effeithiol o'r gofod sydd ar gael yn barod. Y bwriad yw gosod 9 o garafanau statig ychwanegol ar y safle, heb yr angen i ehangu tu hwnt i ffiniau presennol y safle yn Ewloe Barn Wood, Magazine Lane, Ewlo. pdf icon PDF 158 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.  Diwygio Amod 8 i ‘manylion am ddull arfaethedig derbyniol o gael gwared ar dd?r budr.’

6.2 Reduced size pics pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

24c

062820 - G - Adeiladu 130 o anheddau yn cynnwys byngalos, tai a rhandai dau lawr gyda mynediad eu hunain, ffordd fynediad newydd, gwaith allanol cysylltiol a thirlunio ar dir wrth ymyl 1 Liverpool Road, Ewlo pdf icon PDF 181 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod caniatâd cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.3 Reduced size pics pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol:

24d

062760 - C - Defnyddio tir i gadw carafanau ar gyfer pwrpas preswyl, a ffurfio ystafelloedd dydd sengl a phâr ar ardal arwyneb caled yn Sisters Yard, Ffordd yr Orsaf, Sandycroft. pdf icon PDF 127 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog, gyda’r amodau ychwanegol canlynol:

 

·         Bod manylion yngl?n â mynediad safle yn cael eu darparu o fewn 3 mis.

·         Bod llinell weld yn cael ei darparu o fewn 6 mis.

·         Bod y giatiau mynediad yn cael eu hadleoli i bwynt 5 metr oddi wrth ymyl y briffordd.

·         Bod lleoedd parcio a throi yn cael eu darparu ar y safle.

·         Bod ffyrdd cadarnhaol i atal d?r wyneb ffo rhag rhedeg ar y briffordd yn cael eu darparu.

·         Bod manylion am bwynt casglu biniau yn cael eu darparu o fewn 6 mis.

6.4 Reduced size pics pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol:

24e

FUL/000358/22 - C - Trawsnewid hen dy cyhoeddus i greu 11 rhandy yn 315, Stryd Fawr, Cei Connah. pdf icon PDF 118 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod y cais yn cael ei ohirio am gylchred i ganiatáu ar gyfer ymgynghoriad llawn ac ymchwil i fannau parcio ychwanegol yng nghefn yr adeilad.

6.5 Reduced size pics pdf icon PDF 422 KB

Dogfennau ychwanegol:

24f

063335 - G - Dymchwel yn rhannol yr annedd bresennol a datblygiad preswyl yn cynnwys 7 annedd sengl a ffyrdd a gwaith draenio cysylltiedig yn Foxfield, Fagl Lane, Yr Hôb. pdf icon PDF 117 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod caniatâd cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.6 Reduced size pics pdf icon PDF 5 MB

Dogfennau ychwanegol:

24g

FUL/000143/22 - G - Lleoliad parhaus o Adeilad Symudol i'w ddefnyddio fel cyfleusterau newid ategol yn Theatr Fach Hawkesbury, Mill Lane, Bwcle. pdf icon PDF 107 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod y cais yn cael ei ohirio i ymgynghori â’r Ymddiriedolaeth Theatr ac i gynnal ymweliad safle gyda’r Aelodau cyn i’r cais gael ei ailgyflwyno i’r Pwyllgor.

6.7 & 6.8 Reduced size pics pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol:

24h

LBC/000351/22 - G - Cais Adeilad Rhestredig - Lleoliad parhaus o Adeilad Symudol i'w ddefnyddio fel cyfleusterau newid ategol yn Theatr Fach Hawkesbury, Mill Lane, Bwcle. pdf icon PDF 105 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Fel yr uchod.

6.7 & 6.8 Reduced size pics pdf icon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol:

25.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.