Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Enwebodd y Cynghorydd Richard Jones y Cynghorydd Mike Peers yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Antony Wren.  Ni chyflwynwyd unrhyw enwebiadau eraill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi'r Cynghorydd Mike Peers fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor.

 

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Richard Lloyd gysylltiad personol ar eitem 7.1 (Materion Cyffredinol – Fferm Solar Bretton Hall) oherwydd ei fod yn byw yn agos i leoliad y safle.

 

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau i ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

http://modgov:9070/documents/s71079/15th%20June%202022%20-%20late%20obs%20sheetV2.pdf

 

 

Planning 15.06.22 - late observations pdf icon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Mawrth 2022.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mawrth 2022 fel cofnod cywir, fel y cynigwyd ac eiliwyd gan y Cynghorwyr Richard Jones a Chris Bithell.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

 

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

 

6a

Materion Cyffredinol - DATBLYGIAD O ARWYDDOCÂD CENEDLAETHOL FFERM SOLAR BRETTON HALL: ADRODDIAD EFFAITH LLEOL - CAIS AM AWDURDOD DIRPRWYEDIG I YMATEB
pdf icon PDF 100 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

6b

061507 - R - AMLINELLOL - DATBLYGIAD PRESWYL O HYD AT 94 ANNEDD GYDA PHOB MATER WEDI'I GADW'N ÔL AR WAHÂN I FYNEDIAD. HEN SAFLE DIMPLEX, FFORDD NEWYDD DRURY, BWCLE pdf icon PDF 248 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6c

063458 - A - Full Application - ESTYNIAD ARFAETHEDIG AC AILWAMPIO RHANNOL YM MELIN Y WERN, NANNERCH pdf icon PDF 115 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6d

063312 - A - CAIS LLAWN - TRAWSNEWID AC YMESTYN UNED DDIWYDIANNOL YN SWYDDFA A WARWS YN BALING WIRE PRODUCTS, PARC GWLEDIG LLANEURGAIN pdf icon PDF 98 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

7.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.