Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

62.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn ystod y drafodaeth am eitem rhif 6.1 (061585), datgelodd y Cynghorydd Christine Jones gysylltiad personol sy’n rhagfarnu a gadawodd y cyfarfod ar ôl siarad ac ni chymerodd ran yn y bleidlais.  Datgelodd gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn eitem 6.5 (063591) hefyd, a gadawodd y cyfarfod ar ôl siarad, cyn y drafodaeth a’r bleidlais.

 

Datgelodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn eitem 6.1 (061585) hefyd, a gadawodd y cyfarfod ar ôl siarad, cyn y drafodaeth a’r bleidlais.

63.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau i ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4997&LLL=0

Late Observations - 30-03-22 pdf icon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

64.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMawrth 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2022 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Chris Bithell a Gladys Healey eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

65.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) nad oedd unrhyw eitemau i’w gohirio.

66.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

67.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

67a

061585 - C - Cais i gymeradwyo mater wedi'i gadw'n ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol (059635) i godi 100 annedd a'r seilwaith cysylltiedig yn safle Corus Garden City, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 175 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i’r cais yn rhan o Rwymedigaeth Adran 106 i ddarparu’r canlynol:

·         Sicrhau 100 annedd i fod yn fforddiadwy a’u cadw felly am byth.

·         Sicrhau bod Cwmni Rheoli yn cael ei gynnwys yng ngwaith rheoli a chynnal a chadw man agored cyhoeddus ar y safle ac ardaloedd tirlunio cymunedol.

 

Hefyd yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Combined Photo Pack - 061585 pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

67b

063458 - C - Cais Llawn - Estyniad arfaethedig a gwaith ailwampio rhannol i Felin y Wern, Nannerch pdf icon PDF 114 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod y cais yn cael ei ohirio, hyd nes y ceir ymweliad safle.

Combined Photo Pack - 063458 pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

67c

063721 - C - Codi Melin Prosesu Papur i gynhyrchu papur sidan (defnydd dosbarth B2 a B8) gyda gofod swyddfa B1a ategol; gwasanaeth ac isadeiledd cysylltiedig yn cynnwys maes parcio, mannau parcio i Gerbydau Nwyddau Trwm a mannau i gerbydau a cherddwyr; nodweddion lliniaru s?n; gwaith daear i greu platfformau datblygu; creu nodweddion draenio yn cynnwys gollyngfa newydd i'r Afon Dyfrdwy; gwaith trin d?r; a thirlunio ar Blot C Safle Airfields (Airfields Delta), Welsh Road, Sealand, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 152 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Combined Photo Pack - 063721 pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

67d

063312 - C - Trawsnewid ac ehangu Uned Ddiwydiannol yn swyddfa a warws ym Mharc Gwledig Llaneurgain, Estate Roads, Llaneurgain pdf icon PDF 94 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod y cais yn cael ei ohirio, i gynnwys amodau ar gynllun rheoli safle adeiladu, symudiad traffig/cerbydau nwyddau trwm a chadw coed a gwrychoedd.

Combined Photo Pack - 063312 pdf icon PDF 18 MB

Dogfennau ychwanegol:

67e

063591 - C - Cais I Gymeradwyo Materion Wedi'u Cadw'n Ôl Yn Dilyn Cais Amlinellol (059635) Yn Safle Corus Garden City, Welsh Road, Garden City pdf icon PDF 183 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i’r cais yn rhan o Rwymedigaeth Adran 106 i ddarparu’r canlynol:

·         Talu cyfraniad ariannol tuag at Addysg o £970,600.00 i Ysgol Gynradd Sealand ac Ysgol Uwchradd Penarlâg.

·         Sefydlu Cwmni Rheoli i reoli a chynnal a chadw man agored cyhoeddus ar y safle ac ardaloedd tirlunio cymunedol yn y dyfodol.

 

Hefyd yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Combined Photo Pack - 063591 pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

67f

063741 - C - Cais llawn i ddymchwel byngalo ac adeiladau allanol. Codi 3 byngalo newydd (cynllun wedi'i ddiwygio ers yr cais a wrthodwyd - cyfeirnod 060481) yn 26 Queensway, Shotton, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 89 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwyo caniatâd cynllunio yn amodol bod yr ymgeisydd yn ymrwymo i Rwymedigaeth Adran 106 neu wneud rhagdaliad o £1100 fesul annedd yn lle darpariaeth hamdden ar y safle, gyda’r arian yn cael ei ddefnyddio i wella darpariaeth chwarae plant bach ym Maes Chwarae King George Street.

 

Hefyd yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Combined Photo Pack - 063741 pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

67g

062863 - C - Cais Llawn - Datblygiad Arfaethedig Yn Cynnwys 4 Uned Bwyd A Manwerthu Dosbarth E(A) Ac E(B) A'r Mannau Parcio A'r Arwyddion Cysylltiedig Gwesty Gateway To Wales, Welsh Road, Garden City, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 163 KB

As in rReport

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod rhoi caniatâd cynllunio, yn groes i argymhelliad swyddog, ar y sail ganlynol:

 

·         Diffyg parcio dynodedig a darpariaeth llwytho/dadlwytho ar gyfer cerbydau darparu gwasanaeth.

·         Effaith ar fannau parcio dynodedig i bobl anabl.

Combined Photo Pack - 062863 pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol: