Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

56.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

57.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4996&LLL=0

2nd March 2022 - Late Observations pdf icon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

58.

Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arChwefror 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Chwefror 2022 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Ian Dunbar a Chris Bithell eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

59.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi’u hargymell i’w gohirio ond bod eitem 6.3 ar y Rhaglen wedi’i thynnu’n ôl gan yr ymgeisydd ar ôl cyhoeddi’r rhaglen.

60.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

60a

062863 - C - Cais Llawn - Datblygiad Arfaethedig Yn Cynnwys 4 O Unedau Bwyd A Manwerthu Dosbarth E(A) Ac E(B) A Maes Parcio Cysylltiol Ac Arwyddion Ar Safle'r Hen Westy Gateway To Wales, Welsh Road, Garden City, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 159 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gohirio’r cais, aros am adolygiad o drefniadau cludiant lorïau HGV mewn ymateb i bryderon gan Aelodau.

60b

063280 - C - Materion A Gadwyd Yn Ôl - Adeiladu 10 Annedd A Ffyrdd, Seilwaith A Lleoedd Parcio Cysylltiedig, Gan Gynnwys Manylion Mynediad, Ymddangosiad, Tirlunio, Gosodiad A Graddfa, Ynghyd  Chais I Ryddhau Amodau 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 Ac 14 O Ganiatâd Cynllunio Amlinellol Cyfeirnod 060811 Yn Jubilee Villas, 80 Ffordd Yr Wyddgrug, Bwcle pdf icon PDF 128 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio amodol yn unol ag argymhelliad y swyddog, yn amodol ar yr ymgeisydd yn arwyddo Cytundeb Cyfreithiol i ddarparu’r canlynol:

 

·         Sefydlu corff â chyfansoddiad priodol i fod yn gyfrifol am reoli a chynnal a chadw’r stryd breifat yn y dyfodol.

·         Cyfraniad ariannol tuag at wella’r ddarpariaeth chwarae leol.

·         Os na fydd cytundeb felly yn cael ei arwyddo cyn pen 3 mis ar ôl y dyddiad cymeradwyo, yna fe’i gwneir yn ofynnol i Swyddogion gael cymeradwyaeth ddirprwyedig i wrthod y cais.

 

Hefyd yn amodol ar amodau a osodwyd yn yr adroddiad gydag amodau ychwanegol fel a ganlyn:

 

·         Cyflwyno Datganiad Dull Dymchwel.

·         Cyflwyno Cynllun Rheoli Gwasanaeth.

60c

063512 - G - Cais Llawn - Bwriad I Osod 49 O Garafanau Gwyliau Statig A Chabanau Ar Yr Hen Dir Ymarfer Golff Ynghyd  Gwaith Tirlunio Ategol Yng Nghlwb Golff Parc Pennant, Mertyn Downing Lane, Mostyn pdf icon PDF 111 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

61.

Aelodau o'r cyhoedd a'r wasg hefyd yn bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.