Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

44.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

45.

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoes y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod ac oedd wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint: 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/documents/s69162/12th%20Jan%202022%20late%20obs.pdf?LLL=0

46.

Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 15 Rhagfyr 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2021 yn rhai cywir, fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd Dunbar a’i eilio gan y Cynghorydd Lloyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel rhai cywir a phriodol.

47.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau.

48.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniad fel yr oedd yn ymddangos ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio oedd wedi ei chynnwys fel atodiad.

48a

063496 - C - Dymchwel adeiladau presennol Ysgol Uwchradd Argoed a darparu campws ysgol Di-garbon Net newydd gan gynnwys meithrinfa, ysgol gynradd ac uwchradd a chyfleusterau chwaraeon ysgol cysylltiol, mynedfa i gerbydau, cerddwyr a beiciau, maes parcio i geir a beiciau, tirlunio, Draenio Trefol Cynaliadwy ac isadeiledd cysylltiol yn Ysgol Uwchradd Argoed, Bryn Road, Bryn Y Baal, Mynydd Isa pdf icon PDF 171 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi’r caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a bennwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

49.

Aelodau o'r cyhoedd a'r wasg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol pan ddechreuodd y cyfarfod.