Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

38.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

39.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw sylwadau hwyr.

 

 

40.

Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 24 Tachwedd 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2021 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Gladys Healey a Mike Peers eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

41.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau.

 

 

42.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

 

42a

063331 - C - Cais Llawn - Estyniad unllawr arfaethedig i du blaen 1 Herriot Grove, Ewlo pdf icon PDF 91 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

That planning permission be granted subject to the conditions set out in the report, in accordance with the officer’s recommendation.

 

42b

061271 - C - Cais llawn - Newid defnydd tir er mwyn ehangu'r safle presennol i ddarparu hyd at 6 o Leiniau Sipsiwn a Theithwyr ym Maes Carafanau White Acres, Gwern Lane, Yr Hôb. pdf icon PDF 157 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

42c

062898 - C - Materion a Gadwyd yn ôl - yn dilyn Cymeradwyaeth Amlinellol cyfeirnod 061125 yn RAF Sealand, South Camp, Welsh Road, Sealand pdf icon PDF 224 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

43.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod nid oedd yr un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

 

(Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm, a gorffennodd am 3.08pm)