Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

32.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

33.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau i ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan y Cyngor:

 https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4992&Ver=4&LLL=1  

 

 

Planning 24.11.21 - late observations pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Cofnodion pdf icon PDF 66 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 27 Hydref 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2021 yn gywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Ian Dunbar a Chris Bithell eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

35.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau.

 

 

36.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

 

36a

062344 - C- Cais aminellol - Datblygiad preswyl arfaethedig yn Wrexham Signs Ltd, Pughs Yard, Ffordd Hawarden, Caergwrle pdf icon PDF 131 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

36b

060824 - C - Cais llawn- Newid defnydd o amaethyddol i ddefnydd marchogaeth, gan gynnwys ardal newydd i farchogaeth ceffylau a seilwaith cysylltiol, er mwyn creu canolfan therapi ceffylau a marchogaeth yn Fferm Greenhill, Bryn Celyn, Treffynnon pdf icon PDF 92 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

36c

062921 - C - Cais llawn - Datblygiad preswyl newydd arfaethedig ar gyfer 2 annedd 3 ystafell wely gyda lle parcio cysylltiedig ac amwynder ar dir ger "Trigfa", 6 Bryn Road, y Fflint pdf icon PDF 96 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

36d

Materion Cyffredinol - Stuart Body - Gorchymyn Cadw Coed Rhif 337 yn 36 Parc Wepre, Cei Connah pdf icon PDF 67 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

37.

Members of the public and press in attendance

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

On commencement of the meeting, there were no members of the press in attendance.