Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

26.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar eitem 6.2 (061842) y rhaglen, dywedodd y Cynghorydd Gladys Healey, yn dilyn cyngor cyfreithiol yn ymwneud â’i sylwadau yn yr adroddiad, y byddai’n siarad fel Aelod lleol yn unig ac na fyddai’n cymryd rhan yn y bleidlais.

27.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd cyn y cyfarfod a oedd wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4991&LLL=1

Late Observations 27.10.21 pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 29 Medi 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi 2021 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Richard Lloyd a Ted Palmer eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai cywir.

29.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio unrhyw eitem.

30.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i dangosir ar yr amserlen Ceisiadau Cynllunio sydd ynghlwm fel atodiad.

30a

060696 - G - Cais amlinellol ar gyfer 28 annedd ar dir yn Llys Newydd, Ffordd Rhuthun, Gwernymynydd pdf icon PDF 153 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod y caniatâd cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog, am y rhesymau a nodir yn yr adroddiad.

30b

061842 - C - Cais llawn - Newid defnydd tir i greu dwy lain ar gyfer teithwyr, yn cynnwys dau floc amwynder / ystafelloedd dydd (rhannol ôl-weithredol) ar dir ger "Brier Lodge", Rhyddyn Hill, Caergwrle pdf icon PDF 160 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod y caniatâd cynllunio, yn groes i argymhelliad y swyddog, ar y seiliau canlynol: (i) effaith ar gefn gwlad agored a (ii) y tu allan i ffin anheddiad.

30c

063320 - C - Caniatâd Hysbysebu - Codi ac arddangos hysbyseb LED digidol maint 48 dalen ar dir ym Mharc Manwerthu St David, Stryd Fawr, Saltney pdf icon PDF 115 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod y caniatâd cynllunio yn groes i argymhelliad y swyddog, ar y seiliau canlynol: (i) tynnu sylw ar groesffyrdd prysur gan beryglu diogelwch gyrwyr/ cerddwyr (ii) effaith niweidiol ar gymdogion a chyflwr y dref gyfagos (iii) diffyg angen am arwydd nad yw o fudd i fusnesau lleol.

30d

063104 - C - Cais Llawn - Adeiladu safle nwyeiddio uwch a datblygiad cysylltiol ar dir oddi ar Weighbridge Road, Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 148 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Caniatáu caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

31.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod, nid oedd unrhyw aelod o’r wasg yn bresennol.