Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

20.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

 

21.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau i ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan Cyngor Sir Y Fflint: 

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4990&Ver=4&LLL=0

 

 

29.09.21 late observations pdf icon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Cofnodion pdf icon PDF 60 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Medi 2021

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Medi 2021.

 

Cadarnhawyd y cofnodion fel cofnod cywir, fel y cynigiwyd ac eiliwyd gan y Cynghorwyr Chris Bithell a Richard Lloyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

23.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau

 

24.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) pdf icon PDF 10 MB

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

 

24a

063502 - Ymgynghoriad o dan Adran 42 Deddf Cynllunio 2008; Awel y Môr (Sir Ddinbych) pdf icon PDF 93 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

24b

062483 - Cais llawn - Adeiladu tri adeilad masnachol (B1 Busnes (Diwydiannol Ysgafn), B2 Defnydd Busnes a B8 Defnydd Storio a Dosbarthu) ynghyd ag adeiladu ffordd fynediad a pharcio a th? pwmp, is-orsaf, gosod seilwaith cysylltiol a safle platfform ar gyfer unedau ychwanegol drwy ymestyn Parc Busnes Penarlâg ar dir ym Manor Lane, Penarlâg. pdf icon PDF 137 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

25.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod nid oedd yr un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

 

(Dechreuodd y cyfarfod am 1:00pm a gorffennodd am 2:20pm)