Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

14.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Christine Jones gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ar eitem rhif 6.1 ar y Rhaglen (062135), gan fod y safle’n agos at ei chartref.   Dywedodd y byddai’n siarad am 3 munud ar y cais ac yn tynnu’n ôl o’r cyfarfod tra’r oedd y cais yn cael ei ystyried.

 

15.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw sylwadau hwyr. 

 

 

16.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 21 Gorfennaf 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 21 Gorffennaf 2021.

 

Tudalen 9: Cyfeiriodd Patrick Heesom at gais 060591 a gofynnodd a yw amodau’r cais yn cael eu bodloni.   Cytunodd y Rheolwr Datblygu i roi diweddariad i’r Cynghorydd Heesom ar ôl y cyfarfod.

 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod fel cofnod cywir a chawsant eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr David Wisinger a Mike Allport.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

17.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau.

 

 

18.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

 

18a

062135 - C - Amrywio/Dileu Amod - Cais ar gyfer amrywio amod rhif 2 yn dilyn caniatâd cynllunio (057808) yn (safle hen garej) ar y tir yng nghefn 31 Welsh Road, Garden City, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 91 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

19.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod nid oedd yr un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

 

(Dechreuodd y cyfarfod am 1.00 pm a daeth i ben am 1.55 pm)