Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

26.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

27.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd cyn y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

Hyfforddiant ar-lein Anghenion Dysgu Ychwanegol - ar gael nawr - Newyddion - Hwb (gov.wales)

 

Planning Late observations 31.03.21 pdf icon PDF 12 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 3 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2021 yn gofnod cywir, a chawsant eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Chris Bithell a Richard Lloyd

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo'r cofnodion fel rhai cywir.

 

29.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

 

30.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

 

30a

061148 - A - Newid defnydd o Ganolfan Cymuned ac Ieuenctid Bistre, yn cynnwys
hen adeilad yr ysgol a maes parcio, i ddefndd cymysg fel caffi, ysgol fecws, cylch chwarae/meithrinfa, neuadd chwaraeon aml ddefnydd, cyfleuster hyfforddi/academia chwaraeon gyda neuadd chwaraeon dan do allanol a lle parcio cysylltiedig yng Nghanolfan Gymuned Bistre, Ffordd Nant Mawr, Bwcle. pdf icon PDF 112 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

30b

061974 - R - Cadw annedd preswyl fel y cafodd ei adeiladu a chwblhau annedd yn Fferm Pen Uchaf, Ffordd Pen y Cefn, Caerwys. pdf icon PDF 128 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

31.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.

 

 

 (Dechreuodd y cyfarfod am 1.00 pm a daeth i ben am 2.18 pm)