Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

82.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorwyr Bernie Attridge a Marion Bateman fod yr Aelod Lleol wedi cysylltu â nhw ar fwy na thri achlysur yngl?n ag eitem 6.5 (061296) ar y Rhaglen.

83.

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 393 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd y Cadeirydd fod y sylwadau hwyr wedi cael eu dosbarthu i Aelodau’r Pwyllgor cyn y cyfarfod,  ac atodwyd copi ohonynt i’r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4714&Ver=4&LLL=1

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) y byddai’n darllen y sylwadau hwyr yn dilyn y cyflwyniad ar gyfer pob eitem ar y Rhaglen yn ystod y cyfarfod.

84.

Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 5 Awst 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Awst 2020 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Bernie Attridge a Chris Bithell eu cynnig a’u heilio. 

 

Gofynnodd y Cynghorydd Marion Bateman i gael newid manylion y siaradwyr trydydd parti a nodir yn yr atodiad i’r cofnodion, ar gyfer cofnodion yn y dyfodol i ddangos y sylwadau a wnaed a chynhwyswyd yn y rhaglenni yn hytrach na’r rhai hynny a wnaed yn ystod y cyfarfod yn unig. Cytunwyd i newid hyn ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

85.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

86.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

86a

061392 - Cais llawn - Cais i ddymchwel annedd a chodi 56 annedd, mynedfa, lle parcio, man agored a gwaith cysylltiedig yn 81 Drury Lane, Bwcle pdf icon PDF 149 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

86b

060765 - Cais llawn - Gosod a gweithredu paneli solar wedi eu codi o'r ddaear a'r seilwaith cysylltiedig yn Crumps Yard, Dock Road, Cei Connah pdf icon PDF 131 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

86c

061081 - Cais llawn - Newid defnydd o dy tafarn a gwesty gyda llety i reolwr, i uned osod sengl ar gyfer gwyliau i griwiau mwy a gwelliannau, a chodi ardal wedi ei gorchuddio i greu uned osod saith ystafell wely yn y prif adeilad, a gwella'r unedau llety ystafelloedd gwely gwesteion gwyliau presennol yn y stablau a chreu uned osod sengl un ystafell wely yng Ngwesty Pwll Gwyn, Afonwen pdf icon PDF 87 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

86d

061296 - Cais llawn - Estyniad un llawr ar ochr Fern Bank, Old Warren, Brychdyn pdf icon PDF 70 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

86e

060475 - Cais llawn - Codi uned bwyty gyrru trwodd ac uned siop goffi (Defnyddio Dosbarth A3), mynedfa, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn McDonald's, Ffordd Llanelwy, Lloc pdf icon PDF 95 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

87.

Presenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

87a

060792 - Cais llawn - Cais am newid defnydd o dy annedd (defnyddio dosbarth C3) i gartref ar gyfer 11 o blant (defnyddio dosbarth C2), gan gynnwys newid yr annedd garej i gyfleuster addysg ar y safle, a dymchwel adeilad ar y safle a'i gyfnewid er mwyn darparu uned hunan-gynhaliol i un o'r plant (cyfanswm o 11 o blant). Cynnwys lle parcio car hefyd yn Oaklea Grange, Sandy Lane, Higher Kinnerton pdf icon PDF 101 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

87b

060741 - Amrywio/Dileu cyflwr - Cais i addasu Cytundeb S.106yn Morrisons, Stryd Fawr, Saltney pdf icon PDF 74 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

88.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg Yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol.