Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

76.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Cynghorydd Bernie Attridge fod Aelodau Lleol y Ward wedi cysylltu ag ef ar fwy na thri achlysur yngl?n ag eitem Agenda 6.2 (060247).

 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Ian Dunbar fod Aelodau Lleol y Ward wedi cysylltu ag ef yngl?n ag eitem Agenda 6.2 (060247).

 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Marion Bateman y cysylltwyd â’i g?r, y Cynghorydd Haydn Bateman, ar fwy na thri achlysur yngl?n ag eitem Agenda 6.3 (061338).

 

Cyhoeddodd y Cynghorydd Derek Butler gysylltiad personol ag Eitem Agenda 6.4 (060961) gan ei fod yn aelod o Fwrdd yr AHNE. 

77.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r agenda ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4714&Ver=4&LLL=1

Late observations 05.08.20 pdf icon PDF 393 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

 Pwrpas:       I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 8 Gorfennaf 2020.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2020 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Chris Bithell a Richard Lloyd eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

79.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Doedd dim eitem wedi'u hargymell i'w gohirio.

80.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

80a

061316 - A - Cais llawn - Dymchwel adeiladu presennol yr ysgol yn rhannol, estyniad un llawr newydd i'r ysgol gynradd ynghyd â gwaith adnewyddu allanol ac ailfodelu adeiladu presennol yr ysgol, adeiladu Uned Cyfeirio Disgyblion deulawr a chanolbwynt cymunedol, mannau parcio cysylltiedig, gwaith ar y safle a thirlunio ar Gampws Queensferry, Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry. pdf icon PDF 132 KB

as in report

Dogfennau ychwanegol:

80b

060247 - A - Dileu Amod - Cais i amrywio amod rhif 2 ar ôl rhoi caniatâd cynllunio APP/A6835/17/317469 i ganiatáu newidiadau i gynllun y safle ar Chester Road, Penymynydd pdf icon PDF 108 KB

as in report

Dogfennau ychwanegol:

80c

061338 - A - Cais llawn - Estyniad newydd chwe ystafell ddosbarth. Estyniadau a gwaith addasu i'r adeilad presennol. Gwaith allanol cysylltiedig i derfyn yr adeilad a thriniaethau ffin. Trefniadau parcio newydd ar y safle yn Ysgol Glanrafon, Lôn Bryn Coch, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 120 KB

as in report

Dogfennau ychwanegol:

80d

060961 - Cais llawn - Estyniad ac addasiadau i unedau 1 a 2 i ffurfio 1 uned o lety i dwristiaid yn Nant y Gain, Pentre, Cilcain pdf icon PDF 92 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

81.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg Yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.