Agenda and minutes

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

70.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Derek Butler gysylltiad personol a oedd yn rhagfarnu ag Eitem 6.2 (060784) ar y Rhaglen gan ei fod yn aelod o Fwrdd yr AHNE. Dywedodd y Cynghorydd Butler y byddai’n gadael y cyfarfod cyn y drafodaeth a’r bleidlais ar yr eitem.

71.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd a rannwyd yn y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4713&Ver=4&LLL=1

Late Observations sheet pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

72.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Mehefin 2020.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2020 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Ian Dunbar ac Owen Thomas eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

73.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

74.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

74a

060321 - A - Cais Llawn - Cais i godi byngalo ar wahân a garej ar wahân ar dir ger Uplands, Ffordd Brynford, Treffynnon. pdf icon PDF 89 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

74b

060784 - A - Cais Llawn - Cynnig ar gyfer 5 pod glampio, yn cynnwys mynediad, parcio, storfa ar gyfer biniau a gwaith trin preifat, yn Y Fron Farm, Mountain Road, Cilcain. pdf icon PDF 98 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

75.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg Yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.