Agenda and minutes

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

64.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

65.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau hwyr.

66.

Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 4 Mawrth 2020.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2020.

 

Cywirdeb

 

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge ei fod wedi cyflwyno ei ymddiheuriadau i’r cyfarfod, a gofynnodd am newid y cofnodion i gofnodi hyn.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Richard Lloyd gymeradwyo'r cofnodion ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Kevin Hughes.

 

PENDERFYNWYD:

 

Yn amodol ar y newid uchod, bod y cofnodion yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

67.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

68.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

68a

060671 - A - Cais cynllunio ôl weithredol ar gyfer estyniad arfaethedig i eiddo. Estyniad dormer i'r cefn sy'n fwy na'r un a gymeradwywyd dan gais cynllunio rhif 056862 yn 2 Etna Court, Bwcle. pdf icon PDF 86 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Planning 10.06.20 IMG_20200529_145927 pdf icon PDF 307 KB

Dogfennau ychwanegol:

Planning 10.06.20 IMG_20200529_145915 (003) pdf icon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

68b

060811 - A - Materion a Gadwyd yn ôl Amlinellol - Dymchwel bloc teras 4 Fictoraidd ac ailddatblygu at ddibenion preswyl yn 80 - 86 Ffordd Yr Wyddgrug, Bistre, Bwcle. pdf icon PDF 101 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

68c

059568 - Materion Cyffredinol - Cais Amlinellol ar gyfer adeiladu annedd gweithwyr amaethyddol ar Fferm Maes Alyn, Ffordd Loggerheads, Cilcain.. pdf icon PDF 81 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

69.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg Yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd un aelod o’r wasg yn bresennol.