Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

26.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ôl datgan cysylltiad personol a chysylltiad sy’n rhagfarnu ar eitem 6.1 ar y rhaglen (060160), dywedodd y Cynghorydd Dennis Hutchinson na fyddai’n siarad a byddai’n gadael y cyfarfod cyn yr eitem honno.  Eglurodd yr Uwch Gyfreithiwr bod cysylltiad y Cynghorydd Hutchinson o ganlyniad i dir yn ei feddiannaeth oedd ger safle’r cais a’i rôl fel Llywodraethwr ysgol fyddai’n elwa o gyfraniad ariannol addysg os byddai’r Pwyllgor yn rhoi caniatâd.

 

O ran eitem 6.3 (060131), datganodd y Cynghorydd Owen Thomas gysylltiad personol a chysylltiad sy’n rhagfarnu oherwydd bod aelod o’i deulu wedi gwrthwynebu’r cais. Byddai’n gadael yr ystafell cyn y drafodaeth a’r bleidlais ar yr eitem honno.

27.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4502&LLL=0

Item 3 - Late Observations pdf icon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Cofnodion pdf icon PDF 134 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arMedi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 4 Medi 2019 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

29.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio’r un o’r eitemau.

30.

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

30a

060160 - R - Cais amlinellol i ddymchwel 81 Drury Lane a chodi 66 o anheddau yn 81 Drury Lane, Bwcle. pdf icon PDF 250 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod caniatâd cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog.

30b

058968 - A - Cais Llawn - Datblygiad Preswyl o 20 fflat yn Park House, Parc Busnes Broncoed, Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 149 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog, gyda chynllun tirlunio estynedig yn Amod 5 i leihau’r effaith ar breifatrwydd/amwynder.

30c

060131 - A - Diwygio Llain 36 - Darparu Ystafell Haul yn 2 Ffordd yr Hydref Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 174 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bod yr eitem yn cael ei gohirio i ystyried dewisiadau amgen i leihau edrych drosodd.

30d

059663 - A - Cais Llawn - Atgyweirio ac ailwampio adeiladau hen ysbyty hanesyddol gwag (rhestredig), gyda thai/fflatiau newydd cysylltiedig i greu cyfanswm o 89 o anheddau yn yr hen Ysbyty Lluesty, Hen Ffordd Caer, Treffynnon. pdf icon PDF 317 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

30e

060270 - A - Cais Llawn - Codi Estyniad i Adeilad Diwydiannol Presennol (Dosbarth Defnydd B2), Ynghyd â Gwaith Tirlunio Cysylltiedig, Iard Gwasanaeth a Seilwaith Draenio yn Smurfit Kappa, Maes Gwern, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 173 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn unol ag argymhelliad y swyddog, rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) i roi caniatâd cynllunio, yn ddarostyngedig i’r amodau yn yr adroddiad a’r amod ychwanegol ar gyfyngu lefelau s?n a nodwyd yn y sylwadau hwyr.

30f

060319 - R - Cais Amlinellol ar gyfer Datblygiad Preswyl ar Dir i'r Dwyrain o Vounog Hill, Penyffordd. pdf icon PDF 439 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod caniatâd cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog.

30g

059862 - A - Cais Llawn - Gosod fferm solar 2MW ar y ddaear a'i gweithredu, ynghyd â seilwaith cysylltiedig gan gynnwys: storfeydd batri, is-orsaf, unedau gwrthdroi/trawsnewid, mesurau diogelwch a lôn fynediad yn Safle Tirlenwi y Fflint, Castle Park, Fflint. pdf icon PDF 155 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

30h

058874 - Apêl gan Ms N. Young yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer cymeradwyo manylion a gadwyd yn ôl drwy amod 17 (datganiad dull ar gyfer adfer to) a 20 (insiwleiddio arfaethedig) ynghlwm i ganiatâd cynllunio cyf: 057421 yn Fferm Pen y Cafn, Rhydymwyn - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 147 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

30i

059124 – Apêl gan Mr. S Lloyd yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i ddymchwel annedd presennol a chodi 3 thy tref a garej a mynedfa i gerbydau newydd yn Parkfield, Ffordd Llanasa, Gronant - CANIATAWYD pdf icon PDF 173 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.

30j

059047 - Apêl gan Mr. I. Thomas yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer cais amlinellol i adeiladu byngalo ar wahân yn 19 Higher Common Road, Bwcle - GWRTHODWYD. pdf icon PDF 135 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd.