Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

20.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

21.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4499&LLL=0

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Cofnodion pdf icon PDF 144 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod(ydd) ar 24 Gorffennaf 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 24 Gorffennaf 2019 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

23.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio’r un o’r eitemau.

24.

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

25.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol.

25a

060076 - R - Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer 'tai ymddeol i bobl dros 55 oed' gyda mynediad safle manwl a'r holl materion eraill ar gadw ar Ffordd Rhos, Penyffordd. pdf icon PDF 171 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

 

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

25b

058229 - Apêl gan Quatrefoil Homes Ltd yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer codi 14 o anheddau a gwaith cysylltiedig yn Withen Cottage a Cheshire Lane, Alltami - CANIATAWYD. pdf icon PDF 142 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

25c

059380 - Apêl gan Dr. N. Shamas yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd The Nook, 1 Chapel Terrace, Stryd Fawr, Bagillt o ddefnydd masnachol i breswyl - GWRTHODWYD pdf icon PDF 133 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol: