Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

14.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

15.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a ddosbarthwyd yn ystod y cyfarfod sydd hefyd ynghlwm wrth y rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/documents/s55792/Late%20Observations.pdf?LLL=0

16.

Cofnodion pdf icon PDF 141 KB

Pwrpas:         I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 26 Mehefin.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd a chymeradwywyd cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2019.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

17.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau.

18.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i nodir ar y Rhestr Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i hatodi.

18a

059421 - Cais Llawn - Codi 23 o randai a gwaith cysylltiedig yng Ngwesty Bryn Awel, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 207 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod bod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106/Ymgymeriad Unochrog fel y nodir yn yr adroddiad, ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

18b

053325 - Cais Amlinellol ar gyfer codi 10 o anheddau yn Siglan Uchaf, Ffordd Rhuthun, Gwernymynydd pdf icon PDF 284 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod bod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 neu Ymgymeriad Unochrog fel y nodir yn yr adroddiad, ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

18c

058561 - Cais cynllunio ôl-weithredol i gadw 4 colofn golau ac unedau goleuo cysylltiedig ac 1 uned oleuo ar y rhwystr uchder cerbydau, yn Nepo Thomas Plant Hire, Llwybr Hir, Caerwys pdf icon PDF 127 KB

As in Report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.Cynnwys amod ychwanegol i dderbyn manylion y canopïau i’w cyflwyno a’u cymeradwyo’n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a’u cadw wedi hynny.

18d

056875 - Materion Cyffredinol - Cais Llawn - Estyniad i ddarparu storfa mewn cysylltiad â'r defnydd cyfreithlon presennol yn Marcher Court, Sealand Road, Sealand pdf icon PDF 77 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

18e

059344 - Apêl gan Mr I. Parry yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i adeiladu estyniad deulawr yn yr ochr/cefn gydag estyniad dros y garej yn 16 Springfield Close, Cei Connah - GWRTHODWYD pdf icon PDF 146 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

GWRTHODWYD

18f

058516 - Apêl gan Mr. S. Metcalf yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer trawsnewid capel nad yw'n cael ei ddefnyddio i 2 annedd a chodi 1 annedd ar wahân yn Nh?'r Offeiriad Catholig, Brunswick Road, Bwcle - WEDI EI GANIATÁU pdf icon PDF 135 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

WEDI’I GANIATÁU.

18g

058212 - Apêl gan Lingfield Homes a Property Development Limited yn erbyn methiant Cyngor Sir y Fflint i allu rhoi hysbysiad o fewn y cyfnod penodedig am benderfyniad ar gyfer cais amlinellol am ddatblygiad preswyl, gan gynnwys mynediad, man agored a'r holl waith cysylltiedig yn Woodside Cottages, Bank Lane, Drury, Bwcle -
WEDI EI GANIATAU pdf icon PDF 159 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

WEDI’I GANIATÁU.

19.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg Yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd 18 aelod o’r cyhoedd yn bresennol a neb o’r wasg yn bresennol.