Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

8.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Doedd gan y Cynghorydd Christine Jones ddim cysylltiad i’w ddatgan yn eitem 6.1 (059217) ar yr agenda, ond dywedodd ei bod wedi datgan yn glir ei bod yn cefnogi’r cais ac felly byddai’n siarad fel Aelod Lleol yn unig a gadawodd y cyfarfod ar ôl iddi siarad a chyn i’r drafodaeth a’r bleidlais ddigwydd. 

 

Doedd gan y Cynghorydd Derek Butler ddim cysylltiad i’w ddatgan yn eitem rhif 6.1 (059217) ar yr agenda, ond yn unol â Chod Ymddygiad Cynllunio, dywedodd ei fod wedi cwrdd â’r ymgeisydd ar fwy na thri achlysur ond ddim mewn cysylltiad â’r cais. 

9.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a rannwyd yn ystod y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i'r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/documents/s55311/Late%20Observations.pdf?LLL=0

10.

Cofnodion pdf icon PDF 129 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 29ain Mai 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 29 Mai 2019 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

11.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio’r un o’r eitemau.

12.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

12a

059514 - Cais am gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol i godi 283 o dai ar RAF Sealand, South Camp, Welsh Road, Sealand. pdf icon PDF 355 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

12b

059373 - Cais Llawn - Codi siop hwylus a lle parcio cysylltiedig yn Millstone Inn, Hawarden Road, Penyffordd. pdf icon PDF 196 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

12c

059474 - Cais amlinellol ar gyfer adeiladu 14 o anheddau yn Shotton Lane Social Club, 72 Shotton Lane, Shotton. pdf icon PDF 176 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

12d

059613 - Cais Llawn - Codi annedd sengl unllawr a garej unllawr, gan gynnwys yr holl waith cysylltiedig arall (ôl-weithredol) yn Talossamme, Lôn yr Abad, Penyffordd. pdf icon PDF 184 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

12e

058818 - Cais Llawn - Codi 2 annedd a garejis ar wahân ar Ffordd Alltami, Bwcle pdf icon PDF 205 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

13.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ddechrau’r cyfarfod roedd 17 aelod o’r cyhoedd yn bresennol ac nid oedd neb o’r wasg yn bresennol.