Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Enwebodd y Cynghorydd Ian Dunbar y Cynghorydd Richard Lloyd fel Is-gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn. 

 

            PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd Richard Lloyd fel Is-gadeirydd y Pwyllgor.

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

            Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad. 

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau hwyr.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 56 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Mai 2019.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfod ar 1 Mai 2019 eu cyflwyno a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio’r eitem a restrwyd.

6.

Adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau a gyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio oedd ynghlwm fel atodiad.

6a

059352 - Cais Llawn - Codi 32 o anheddau ar dir ar Ffordd Penarlâg, Penyffordd. pdf icon PDF 176 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r wasg na’r cyhoedd yn bresennol.