Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

50.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol ag eitem 6.1 ar y rhaglen gan fod perthynas iddo’n gweithio i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn.

 

Datganodd y Cynghorydd Bernie Attridge gysylltiad personol ag eitem 6.2 ar y rhaglen gan ei fod wedi derbyn copi o nifer o e-byst gan yr asiant i swyddogion cynllunio.  Yn dilyn ymateb yn gofyn am beidio â’u cael, rhoddwyd y gorau i anfon e-byst ato.

51.

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Byddai’r sylwadau hwyr yn cael eu cyflwyno cyn trafod pob eitem.

 

http://modgov:9070/documents/s80002/7%20February%20Late%20Observations.pdf

 

52.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Ionawr 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2024 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Bernie Attridge a Ted Palmer eu cynnig a’u heilio.

Ted Palmer.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir.

.

53.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid argymhellwyd gohirio unrhyw un o’r eitemau.

54.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel maent ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

 

54a

059739 - C - Cais amlinellol - Codi cyfleuster gofal ychwanegol gyda 75 i 90 gwely i gynnwys cyfleusterau cymunedol a 12 byngalo a gwaith ategol yn Precinct Way, Bwcle pdf icon PDF 143 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 - 059739 - A5 pdf icon PDF 14 MB

Dogfennau ychwanegol:

54b

FUL/000004/23 - C - Cais llawn - Addasu adeilad presennol i ffurfio 7 rhandai/tai tref, pedwar rhandai wedi'u hadeiladu o'r newydd a 2 annedd ar wahân a byngalo wedi'i addasu, gyda ffyrdd ategol a gwaith draenio yn Sefydliad Gronant, Ffordd Llanasa, Gronant pdf icon PDF 137 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 - FUL-4-23 - A5 pdf icon PDF 15 MB

Dogfennau ychwanegol:

55.

Aelodau'r Cyhoedd a'r Wasg Hefyd yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yr oedd 1 aelod o’r wasg a 3 aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.