Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

44.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

45.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

46.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Rhagfyr 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2023 yn gofnod cywir ac fe’u cynigiwyd a’u heiliwyd gan y Cynghorwyr Dave Hughes a Mike Peers.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.

47.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni argymhellwyd gohirio dim un o’r eitemau.

48.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel maent ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

48a

FUL/000246/23 - C - Cais llawn - Cadw a defnyddio strwythurau, offer a datblygiadau ategol presennol (yn cynnwys mynediad ffordd a thirlunio) gan ffurfio terfynell nwy'r Parlwr Du ar gyfer cludo carbon deuocsid a dymchwel/cael gwared ar strwythurau diangen yn y derfynell; adeiladu a defnyddio'r seilwaith newydd sydd ei angen ar gyfer gwasanaeth carbon deuocsid yn nherfynell nwy'r Parlwr Du; cadw a defnyddio'r bibell nwy 20 modfedd o ddiamedr bresennol, y pibellau cyddwysiad a cheblau cysylltiedig o derfynell nwy'r Parlwr Du at y marc Distyll Cymedrig ar gyfer cludo carbon deuocsid a gweithgareddau cysylltiedig; cael gwared ar fan caeedig y Falf Cau i Lawr sy'n gysylltiedig â'r bibell nwy 20 modfedd o ddiamedr bresennol o derfynell nwy'r Parlwr Du at y marc Distyll Cymedrig a gwaith adfer priodol; adeiladu a defnyddio dau gysylltiad opteg ffibr a thrydan 33kV o derfynell nwy'r Parlwr Du at y marc Distyll Cymedrig; ac adeiladu a defnyddio dau giosg a ffens gysylltiedig o'u hamgylch ar hy pdf icon PDF 239 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar Gytundeb Cyfreithiol Adran 106 a’r amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.1 FUL-246-23 - Photographs pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

48b

FUL/000633/23 - C - Cais llawn - Adeiladu a gweithredu'r tair Gorsaf Falf wedi'u Blocio sy'n gysylltiedig â chynnig Biblinell Carbon Deuocsid HyNet ar dir ger Cornist Lane, y Fflint; Pentre Helygain, a thir ger Racecourse Lane, Babell pdf icon PDF 211 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

6.2 FUL-633-23 Photographs - Flint - Pentre Halkyn - Babell pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Aelodau'r Cyhoedd a'r Wasg Hefyd yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd dau aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.