Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Enwebodd y Cadeirydd y Cynghorydd Mike Peers yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Hilary McGuill.  Ni chafwyd enwebiadau eraill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd Mike Peers yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd pob Aelod o’r Pwyllgor oedd yn bresennol gysylltiad personol yn eitem rhif 7.2 (FUL/000034/22) ar y rhaglen gan fod y gwrthwynebwyr wedi cysylltu â nhw.

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i’r eitem yn y rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5287&LLL=0

June Late Obs pdf icon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 26 Ebrill 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ebrill 2023 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Chris Bithell a Bernie Attridge eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi eu hargymell i’w gohirio.

6.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Pwrpas:        Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel maent ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

6a

RES/000658/22 -C - Materion a gedwir yn ôl - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn caniatâd amlinellol 063145 ym Mhorth y Gogledd (Cam 3), cyn safle Corus, Welsh Road, Garden City pdf icon PDF 127 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar Rwymedigaeth Adran 106 a’r amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

7.1 - 21.06.23 pdf icon PDF 860 KB

Dogfennau ychwanegol:

6b

FUL/000034/22 - C - Cais llawn - Adeiladu datblygiad preswyl gyda 141 o anheddau a gwaith cysylltiedig mewn cae i'r gorllewin o Highmere Drive, Cei Connah pdf icon PDF 124 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar Rwymedigaeth Adran 106 a’r amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

7.2 - 21.06.23 pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

6c

OUT/000496/22 - C - Cais amlinellol - ar gyfer datblygiad preswyl gyda'r holl faterion ar gadw gan eithrio mynedfa ar dir ger Ffordd Pennant, Maes Pennant, Mostyn, Treffynnon pdf icon PDF 103 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar Rwymedigaeth Adran 106/Ymgymeriad Unochrog (fel y’i diwygiwyd isod) a’r amodau a nodir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.

 

Paragraff 2.01(b) i gael ei ddiwygio i ddarllen: ‘Taliad o £35,200 pan fydd 25% anheddau arfaethedig wedi’u meddiannu tuag at ddarpariaeth a gwella cyfleusterau hamdden yn yr ardal chwarae bresennol ym Maes Pennant.’

7.3 - 21.06.23 pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

6d

FUL/000722/22 - C - Amrywio/Dileu cyflwr - Amrywio Amod 2 Cyfeirnod Cynllunio: 037406 yn Chwarel Fron Haul, Nannerch, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 147 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau (fel y’i diwygiwyd isod) a Chytundeb Adran 106 diwygiedig fel y nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

 

Amod 4 i nodi: ‘Cyfyngu ar y math o ddeunydd i gael ei gloddio a phrosesu i fod yn dywod a gro o Faes Mynnan a Fron Haul yn unig.;

 

Amod ychwanegol 60: ‘Cyfleusterau ar gyfer llwytho, dadlwytho, parcio a throi cerbydau i gael eu darparu ar y safle.’

7.4 - 21.06.23 pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

6e

FUL/000186/22 - C - Cais llawn - Cais ôl-weithredol am ardal decin yn yr ardd yn High Croft, Ffordd Cilcain, Pantymwyn pdf icon PDF 83 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad yn unol ag argymhelliad y swyddog.  Amod ychwanegol i fynd i’r afael ag uchder a gwaith cynnal a chadw’r gwrych mewn ymgynghoriad gyda’r ddau barti a’r Aelod Lleol.

7.5 - 21.06.23 pdf icon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Aelodau O'r Cyhoedd A'r Wasg Hefyd Yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd wyth aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.