Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

32.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.

 

33.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi’u dosbarthu cyn y cyfarfod a’u hatodi i’r eitem ar y rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5231&LLL=0

 

 

34.

Cofnodion pdf icon PDF 77 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 23 Tachwedd 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Tachwedd 2022 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorydd Mike Peers eu cynnig a’r Cynghorydd Chris Bithell eu heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

35.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) yr argymhellir bod eitem 6.1 yn cael ei gohirio er mwyn gallu cynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio.

36.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn

amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

36a

FUL/000077/22 - C - Cais llawn - Cais llawn - Codi 21 annedd gyda mynediad i'r briffordd y gellir ei mabwysiadu. (Ailgyflwyniad o Gais a Gymeradwywyd yn flaenorol 055398) yn Ffordd Rhewl Fawr, Penyffordd, Treffynnon pdf icon PDF 141 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gohiriwyd ar gais swyddogion er mwyn caniatáu i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol gael ei gynnal (oherwydd maint y datblygiad arfaethedig)

36b

064397 - C - Cais llawn - Cais llawn - Ailddatblygu safle hen gartref gofal i ddarparu llety byw â chymorth arbenigol (Dosbarth Defnydd C3) a chartref gofal (Dosbarth Defnydd C2) i oedolion gydag anableddau, ynghyd â ffordd fynediad newydd, lle parcio, tirlunio a man amwynder ar Bennetts Lane, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy. pdf icon PDF 142 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthodwyd y cais yn groes i Argymhelliad Swyddog ar sail ei fod yn ddatblygiad amhriodol oherwydd màs a graddfa, a’i fod yn ormesol ac yn rhy fawr. Fe’i gwrthodwyd hefyd ar sail diogelwch priffyrdd.

36c

FUL/000143/22 - G - Cais llawn - Cais llawn - Lleoliad parhaus o Adeilad Symudol i'w ddefnyddio fel cyfleusterau newid ategol yn Mill Lane, Bwcle. pdf icon PDF 119 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Caniatâd Dros Dro hyd at 30 Mehefin 2025 gydag awdurdod wedi'i ddirprwyo i'r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) i atodi amodau cynllunio priodol mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd.

36d

LBC/000351/22 - G - Cais Adeilad Rhestredig - Lleoliad parhaus o Adeilad Symudol i'w ddefnyddio fel cyfleusterau newid ategol yn Mill Lane, Bwcle pdf icon PDF 108 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Caniatâd Dros Dro hyd at 30 Mehefin 2025 gydag awdurdod wedi'i ddirprwyo i'r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) i atodi amodau cynllunio priodol ac ymgynghori gyda Cadw o ran y caniatâd mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd.

36e

FUL/000498/22 - C - Cais llawn Newid defnydd garej gwasanaethu cerbydau a gwerthu darnau i Ddosbarth Defnydd A1 (siop frechdanau a becws) a Dosbarth Defnydd A3 (caffi / bwyty / tecawê prydau poeth) ynghyd â gwaith allanol i ailwampio ac estyn yr uned bresennol, ailgynllunio'r maes parcio, llefydd i eistedd y tu allan, rhwystr acwstig a gwaith cysylltiedig ar Ffordd Caer, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 119 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd yn unol ag Argymhelliad y Swyddog, gyda’r amodau a nodir yn yr adroddiad

36f

FUL/000392/22 - C - Cais llawn - Newid defnydd o Ddosbarth C3 (anedd-d?) i Ddosbarth C2 (cartref gofal) yn 43 Lower Aston Hall Lane, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 88 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd yn unol ag Argymhelliad y Swyddog, gyda’r amodau a nodir yn yr adroddiad.

37.

Aelodau o'r Cyhoedd a'r Wasg hefyd yn Bresennol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.