Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

14.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar eitem 6.1 ar y rhaglen (061368), datganodd y Cynghorwyr Hilary McGuill a Ted Palmer gysylltiad personol sy’n rhagfarnu fel aelodau bwrdd NEW Homes a gadawodd y ddau y cyfarfod cyn y drafodaeth.

 

Ar yr un eitem, datganodd y Cynghorydd Bernie Attridge gysylltiad personol gan fod gwrthwynebwyr wedi cysylltu ag o ar fwy na thri achlysur.

15.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau i ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac wedi eu hatodi i’r rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5227&Ver=4&LLL=0

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

17.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arGorffennaf 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2022 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Chris Bithell a Mike Peers eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn y cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

18.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi ei gynnwys fel atodiad.

18a

061368 - C - Newid Defnydd Tir At Ddefnydd Preswyl (Cymuned Teithwyr Sipsiwn) Y Safle I Gynnwys Un Garafán Statig, Un Garafán Deithiol, Peiriant Trin D?r A Pharcio I Ddau Gar Gydag Wyneb Caled Ac Isadeiledd Cysylltiedig Ar Y Tir Ar Ochr Ashwood House, Church Lane, Ewlo pdf icon PDF 152 KB

x

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gwrthod rhoi caniatâd cynllunio, yn groes i argymhelliad swyddog, ar y sail ganlynol: Cymeriad ac edrychiad yr ardal, diogelwch priffyrdd a cholli preifatrwydd.

061368 - Photos pdf icon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

18b

063910 - C - Cais Llawn Ar Gyfer Newid Defnydd Tir Ar Gyfer Lleoli Carafanau Gwyliau Ym Mwthyn Woodbank, Mostyn Road, Gronant pdf icon PDF 122 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoi caniatâd cynllunio gyda'r amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog, gydag amod ychwanegol (Rhif 16) i sicrhau y cyflwynir Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu.

063910 - Photos pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

18c

Materion Cyffredinol - Adroddiad Ar Yr Effaith Leol A Geir Datblygiad O Arwyddocâd Cenedlaethol Melin Bapur Shotton - Cais Am Ymateb Gan Yr Awdurdod Dirprwyedig pdf icon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dirprwyo Adroddiad Effaith Lleol y Cyngor, a’r argymhellion cysylltiedig, a’r amodau a awgrymwyd ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol Melin Bapur Shotton i swyddogion mewn ymgynghoriad ag Aelodau lleol (Cei Connah Gwepra a Chanol Cei Connah).

19.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dim.