Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

7.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Neville Phillips yn datgan cysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag eitem 6.1 ar y rhaglen (061572) gan fod aelod o’r teulu yn berchen ar eiddo cyfagos. 

 

            Datganodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag eitem 6.1 (061572) ar y rhaglen, oherwydd bod aelod o’r teulu wedi’i gyflogi gan Clwyd Alyn (yr ymgeisydd ar y cyd).

 

            Roedd yr Aelodau canlynol yn datgan bod naill ai’r ymgeisydd, asiant neu’r gwrthwynebwyr wedi cysylltu â nhw dair gwaith neu fwy ar eitem 6.2 (059396) ar y rhaglen:

Cynghorwyr:Bernie Attridge, Ian Dunbar, Kevin Hughes, Christine Jones, Richard Jones, Paul Johnson, Richard Lloyd, Mike Peers,  Owen Thomas, a David Wisinger (Cadeirydd).

 

            Datganodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol a oedd yn rhagfarnu ag eitem 6.4 (061720) ar y rhaglen gan ei fod yn berchennog yr eiddo. Dywedodd y Cynghorydd Peers fod y Pwyllgor Safonau wedi caniatáu goddefeb iddo ar 30 Tachwedd 2020, i ysgrifennu’n uniongyrchol at swyddogion a’r Pwyllgor Cynllunio yngl?n â’i gais. 

 

8.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd y Cadeirydd fod y sylwadau hwyr wedi cael eu dosbarthu i Aelodau’r Pwyllgor cyn y cyfarfod,  ac atodwyd copi ohonynt i’r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

Late obs. 02.12.20 pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofnodion pdf icon PDF 84 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 28 Hydref 2020. 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2020 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorydd Chris Bithell eu cynnig a’r Cynghorydd Ian Dunbar eu heilio. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

10.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

 

 

11.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

 

 

11a

061572 - C - Cais llawn - Datblygu 56 annedd gan gynnwys ffordd newydd, mannau parcio, tirlunio a chysylltiadau draenio gan gynnwys ffurfio pant yn y tir yng nghefn 66A Ffordd Yr Wyddgrug, Mynydd Isa pdf icon PDF 134 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 061572 collated photos x 10 - reduced pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

11b

059396 - G - Cais llawn - Adeiladu 80 annnedd, siop gyfleus a datblygiad cysylltiol yn Coppy Farm, Ffordd Cilcain, Gwernaffield pdf icon PDF 146 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.2 059396 - collated photos x8 - reduced pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

11c

Materion Cyffredinol - Cytundeb amrywiad A106 pdf icon PDF 79 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

11d

061720 - Materion Cuffredinol - Cais llawn am estyniad Ystafell Haul a Garej gydag Estyniad Ystafell Wely uwchlaw yn 7 Ffordd Pinewood, Drury pdf icon PDF 90 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.4 061720 - collated photos x7 - reduced pdf icon PDF 333 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd yna un aelod o’r wasg yn bresennol.