Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

8.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag eitem 6.5 (061154) ar y rhaglen, oherwydd bod aelod o’r teulu wedi’i gyflogi gan Clwyd Alyn (yr ymgeisydd ar y cyd).

 

9.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Eglurodd y Cadeirydd fod y sylwadau hwyr wedi cael eu dosbarthu i Aelodau’r Pwyllgor cyn y cyfarfod,  ac atodwyd copi ohonynt i’r rhaglen ar wefan Cyngor Sir y Fflint:

 

https://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4852&Ver=4&LLL=0

 

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Medi 2020.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Medi 2020 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorydd Chris Bithell eu cynnig a’r Cynghorydd Ian Dunbar eu heilio. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a bod y Cadeirydd yn eu llofnodi.

 

11.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) fod yr eitem ganlynol wedi’i hargymell i’w gohirio er mwyn galluogi swyddogion cynllunio i ystyried copi o’r farn gyfreithiol a gyflwynwyd gan wrthwynebwyr i’r cais a oedd wedi’i ddosbarthu’n ddiweddar.  Pe bai’r Pwyllgor yn cytuno i ohirio’r eitem, byddai’n cael ei chyflwyno mewn cyfarfod o’r Pwyllgor yn y dyfodol.

 

Eitem 6.9 (061489) ar y Rhaglen - Cais llawn - newid defnydd ôl-weithredol ar gyfer gweithredu safle fel defnydd B1, B2 a B8 am gyfnod dros dro o 18 mis, gan gynnwys ailgylchu a storio gwastraff carpedi nad yw’n beryglus a chadw’r adeiladau presennol ar gyfer swyddfeydd a gweithgynhyrchu gan gynnwys storio ategol yn 300 Recycling, Ystâd Ddiwydiannol Deva, Sandycroft.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Richard Lloyd gymeradwyo gohirio’r eitem ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Kevin Hughes. Pan gynhaliwyd y bleidlais cafodd yr eitem ei gohirio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod eitem rhif 6.9 (061489) ar y rhaglen yn cael ei gohirio i gyfarfod y Pwyllgor yn y dyfodol am y rheswm a nodwyd.

12.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’i cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

 

12a

060220 - R - Cais llawn - Datblygiad preswyl i godi 97 annedd gan gynnwys darparu unedau fforddiadwy, ardaloedd o fannau agored cyhoeddus, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn New Brighton Road, New Brighton, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 195 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.1 060220 Collated photos pdf icon PDF 18 MB

Dogfennau ychwanegol:

12b

060855 - Materion a gedwir yn ôl - Cais i gymeradwyo materion a gedwir yn ôl ar gyfer datblygiad preswyl gan gynnwys mynediad, mannau agored a'r holl waith cysylltiedig ar dir ger Woodside Cottages, Bank Lane, Drury pdf icon PDF 121 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.2 060855 Collated photos pdf icon PDF 11 MB

Dogfennau ychwanegol:

12c

061229 - A - Cais llawn - Dymchwel ystafell haul ar du blaen byngalo, a chodi estyniad blaen un llawr yn Marwin, Ffordd Dolfechlas, Rhydymwyn pdf icon PDF 88 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3 061229 collated aerial pictures & photos pdf icon PDF 23 MB

Dogfennau ychwanegol:

12d

060372 - A - Cais llawn - Gosod caban pren i ddarparu defnydd cynorthwyol i'r prif annedd preswyl a gosod carafán statig am gyfnod dros dro o 12 mis (ôl-weithredol) ym Mrynsholyn, Cefn Road, Cilcain. pdf icon PDF 94 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.4 060372 collated aerial pictures & photos pdf icon PDF 50 MB

Dogfennau ychwanegol:

12e

061154 - R - Cais llawn - Cais am ddatblygiad preswyl o 90 o unedau llety preswyl (a 40% o'r rheini'n rhai fforddiadwy a byw â chymorth), mannau agored cyhoeddus, gwaith tirlunio, mynedfa i gerbydau a cherddwyr, gwelliannau i isadeiledd ffyrdd a llwybrau cerdded lleol ym Mhlas Aney, Ffordd Rhuthun, yr Wyddgrug pdf icon PDF 205 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.5 061154 collated photos pdf icon PDF 13 MB

Dogfennau ychwanegol:

12f

061248 - A - Aminellol - Datblygiad preswyl yn cynnwys 14 uned gyda chymysgedd o dai pâr deulawr a thai sengl tri llawr yn Spectrum Home & Garden Centre, Ffordd Wrecsam, Cefn-Y-Bedd pdf icon PDF 108 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.6 061248 collated photos pdf icon PDF 26 MB

Dogfennau ychwanegol:

12g

061230 - A - Cais llawn - Datblygiad preswyl yn cynnwys 15 o unedau tai newydd a newid defnydd/addasu hen Adain y Cleifion yn 14 o fflatiau yn Ysbyty Lluesty, Hen Ffordd Caer, Milwr, Treffynnon pdf icon PDF 158 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.7 061230 collated photos pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

12h

060783 - Cais llawn - datblygiad preswyl ar gyfer 20 annedd a gerddi cysylltiol a mannau parcio ceir yn Ffordd Pandarus, Mostyn pdf icon PDF 115 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.8 060783 collated photos pdf icon PDF 122 MB

Dogfennau ychwanegol:

12i

061489 - A - Cais llawn - Newid defnydd ôl-weithredol ar gyfer gweithredu'r safle fel defnyddiau B1, B2 a B8 am gyfnod dros dro o 18 sy'n cynnwys ailgylchu a storio gwastraff carped nad yw'n beryglus a chadw adeiladau presennol ar gyfer swyddfeydd a gweithgynhyrchu, gan gynnwys storfa ategol yn 300 Recycling, Ystâd Ddiwydiannol Deva, Sandycroft pdf icon PDF 104 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

13.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau o’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol. 

 

14.

Presenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

6.9 061489 collated photos x8 pdf icon PDF 15 MB

Dogfennau ychwanegol: