Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

88.

Penodi Is-Gadeirydd

Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Enwebodd y Cynghorydd Paul Johnson y Cynghorydd Richard Lloyd yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Christine Jones.

 

Enwebodd y Cynghorydd Owen Thomas y Cynghorydd Mike Peers yn Is-gadeirydd y Pwyllgor ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Richard Jones.

 

O’i roi i bleidlais, penodwyd y Cynghorydd Richard Lloyd yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd Richard Lloyd yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

.

89.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Mike Peers gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ag eitem 7.2 (061154) ar y rhaglen, gan fod aelod o’i deulu’n cael ei gyflogi gan Clwyd Alyn (yr ymgeisydd ar y cyd).

 

90.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw sylwadau hwyr.

 

 

 

91.

Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 2 Medi 2020.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cadarnhawyd bod cofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi 2020 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Richard Lloyd a Chris Bithell eu cynnig a’u heilio. 

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod gwir a chywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

92.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

{0>The Chief Officer (Planning, Environment & Economy) advised that the following item was recommended for deferral to enable the agent (on behalf of the applicant), who had not received the notification that the item was to be considered at this meeting, to make a statement in support of the application.<}70{>Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr argymhellwyd gohirio’r eitem ganlynol er mwyn i’r asiant (ar ran yr ymgeisydd) gael cyfle i baratoi datganiad o blaid y cais, gan na chafodd ei hysbysu y byddai’r eitem yn cael ei hystyried yn y cyfarfod hwn.<0} {0>If agreed for deferral, the item would be brought back to the next available meeting of the Committee.<}78{>Os bydd y Pwyllgor yn cytuno i ohirio’r eitem, bydd yn cael ei chynnwys yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.<0}

 

{0>Agenda Item 7.2 (061154) - Full application – Proposed residential development for 90 no. residential units of accommodation (of which 40% will be affordable and supported living), public open space, landscaping, means of highway and pedestrian access, local highway and pedestrian infrastructure improvements at Plas Anney, Ruthin Road, Mold<}91{>Eitem Rhif 7.2 (061154) ar y Rhaglen - Cais llawn - Datblygiad preswyl arfaethedig ar gyfer 90 o unedau llety preswyl (y bydd 40% ohonynt yn unedau fforddiadwy a byw â chymorth), man agored cyhoeddus, gwaith tirlunio, mynediad i gerddwyr ac i gerbydau oddi ar y briffordd, gwelliannau i isadeiledd priffyrdd a llwybrau cerdded lleol ym Mhlas Aney, Ffordd Rhuthun, Yr Wyddgrug.<0}

 

{0>Councillor Ian Dunbar moved the deferral which was duly seconded.<}76{>Cynigiodd y Cynghorydd Ian Dunbar y gohiriad, a gafodd ei eilio’n briodol.<0} {0>On being put to the vote, the item was deferred.<}100{>O’i roi i bleidlais, cafodd yr eitem ei gohirio.<0}

 

{0>In response to the comments made by Councillor Richard Jones regarding difficulty he experienced downloading the agenda due to the size of the document, the Chief Officer agreed to give consideration to providing a separate attachment to the agenda to provide copies of the photographs and plans for each item in the future.<}70{>Mewn ymateb i’r sylwadau a wnaed gan y Cynghorydd Richard Jones mewn perthynas â’r trafferth a gafodd wrth geisio lawrlwytho’r rhaglen oherwydd maint y ddogfen, cytunodd y Prif Swyddog i ystyried darparu atodiad ar wahân i’r rhaglen er mwyn rhannu copïau o ffotograffau a chynlluniau pob eitem yn y dyfodol.<0}

 

{0>RESOLVED:<}100{>PENDERFYNWYD:<0}

 

{0>That agenda item 7.2 (061154) be deferred to the next available meeting of the Committee for the reason stated.<}98{>Y byddai eitem rhif 7.2 (061154) ar y rhaglen yn cael ei gohirio i gyfarfod nesaf y Pwyllgor am y rheswm a nodwyd. <0}

 

93.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y’u cyflwynwyd ar y rhestr o Geisiadau Cynllunio a oedd ynghlwm fel atodiad.

 

93a

059999 - Amlinellol - Cais amlinellol gyda rhai materion wedi'u cadw'n ôl i ddatblygu tir i ddarparu parc cabanau sy'n cynnwys cabanau unllawr a deulawr, swyddfa i'r safle gyda siop a chyfleuster llogi beiciau yn Northop Country Park, Llaneurgain pdf icon PDF 126 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

93b

061154 - Cais llawn - Cais am ddatblygiad preswyl o 90 o unedau llety preswyl (a 40% o'r rheini'n rhai fforddiadwy a byw â chymorth), mannau agored cyhoeddus, gwaith tirlunio, mynedfa i gerbydau a cherddwyr, gwelliannau i isadeiledd ffyrdd a llwybrau cerdded lleol ym Mhlas Aney, Ffordd Rhuthun, yr Wyddgrug pdf icon PDF 202 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

93c

061429 - Amlinellol - Annedd newydd yn 2 Wood Green, yr Wyddgrug pdf icon PDF 94 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

93d

061158 - Cais llawn - Newid defnydd - siop llawr gwaelod i uned breswyl yn 71 Church Road, Bwcle pdf icon PDF 88 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

93e

058946 - A - Full Application - Proposed residential development at Factory 2, Ponybodkin Hill, Leeswood pdf icon PDF 101 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

93f

061171 - Cais llawn - Adeiladu adeilad deulawr newydd a chodi 2 d?r 27m o uchder yn of new two storey building and erection of 2 No. 27m high towers at Valspar, Parkway, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy pdf icon PDF 72 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

94.

AELODAU'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelodau’r cyhoedd na’r wasg yn bresennol.