Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

26.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Ted Palmer gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn ymwneud ag eitem 6.2 (062255) yn y rhaglen (Dymchwel a chodi adeiladau dofednod newydd ac isadeiledd cysylltiedig) gan fod aelod o’i deulu yn byw yn agos i’r safle.

 

Datganodd y Cynghorydd Antony Wren gysylltiad personol yn ymwneud ag eitem 6.4 (FUL/00358/22 yn y rhaglen - Trawsnewid hen dafarn nad yw’n cael ei defnyddio mwyach i ffurfio 11 o randai) gan ei fod yn aelod o Gyngor Tref Cei Connah.

 

27.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a oedd wedi eu dosbarthu cyn y cyfarfod ac a oedd wedi eu hatodi i’r eitem yn y rhaglen ar wefan y Cyngor:

 

https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=5230&Ver=4&LLL=1

 

Planning 23.11.22 late observations pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Cofnodion pdf icon PDF 87 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 26 Hydref 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Hydref 2022.

 

Materion yn codi

Rhoddodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) y wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o ran cais FUL/000143/22.

 

Cadarnhawyd y cofnodion fel cofnod cywir, fel y cynigiwyd ac a eiliwyd gan y Cynghorwyr Mike Peers a Hilary McGuill.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a phriodol.

 

29.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a'r Economi) nad oedd unrhyw eitemau wedi eu hargymell ar gyfer eu gohirio.

 

30.

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Cofnodi’r penderfyniadau fel y dangosir ar amserlen y Ceisiadau Cynllunio sydd wedi’i chynnwys fel atodiad.

 

30a

062368 - C - Newid defnydd - tir i osod carafanau at ddibenion preswyl ynghyd â chreu llawr caled ac ystafell amlbwrpas / ystafell ddydd yn ategol i'r defnydd hwnnw ar dir yn Ffordd Gladstone, Penarlâg. pdf icon PDF 152 KB

As in Report

Dogfennau ychwanegol:

30b

062255 - C - Cais llawn - Dymchwel a chodi Adeiladau Dofednod newydd a'r Isadeiledd Cysylltiedig ar Fferm Dofednod Racecourse, Ffordd Babell, Pantasaph, Treffynnon pdf icon PDF 133 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

30c

FUL/000077/22 - C - Cais llawn - Codi 21 annedd gyda mynediad i'r briffordd y gellir ei mabwysiadu. (Ailgyflwyniad o Gais a Gymeradwywyd yn flaenorol 055398) yn Ffordd Rhewl Fawr, Penyffordd, Treffynnon pdf icon PDF 138 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

30d

FUL/000358/22 - C - Cais llawn - Trawsnewid hen dafarn gwag i ffurfio 11 o randai yn 315, Stryd Fawr, Cei Connah pdf icon PDF 121 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

30e

FUL/000412/22 - C - Cais llawn - Dymchwel heulfan unllawr ar gefn yr eiddo - Estyniad deulawr arfaethedig - yn debyg i'r cais a gymeradwywyd 037216 ym Mryn Seion, Lôn Bryn Seion, Sychdyn pdf icon PDF 90 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

30f

063500 - Materion Cyffredinol - Hysbysiad o Apêl - Datblygu tir i ddarparu parc Cabanau Gwyliau i gynnwys cabanau unllawr a deulawr a swyddfa safle ym Mharc Gwledig Llaneurgain, Llaneurgain pdf icon PDF 147 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

31.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG HEFYD YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd un aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.

 

 

(Dechreuodd y cyfarfod am 1.00 pm a daeth i ben am 3.43 pm)

 

 

 

 

…………………………

Y Cadeirydd

 

 

Caiff cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio eu gweddarlledu, a gellir eu gwylio drwy ymweld â’r llyfrgell gweddarllediadau yma: http://flintshire.public-i.tv/core/portal/home