Agenda and minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

32.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Owen Thomas gysylltiad personol â’r eitem agenda 6.2 (060131) gan fod aelod o’r teulu wedi gwrthwynebu’r cais. Felly, bydd yn gadael yr ystafell cyn y drafodaeth ac yn pleidleisio ar yr eitem hon.

33.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ddarllen y sylwadau hwyr a ddosbarthwyd yn y cyfarfod, ac yr oedd wedi’u hatodi i’r agenda ar wefan Cyngor Sir Y Fflint: 

 

http://committeemeetings.flintshire.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=490&MId=4596&Ver=4&LLL=0

Planning 06.11.19 late observations pdf icon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Cofnodion pdf icon PDF 154 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arHydref 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cofnodion drafft y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 2 Hydref 2019 eu cyflwyno a'u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y cofnodion yn cael eu cymeradwyo a’u llofnodi gan y Cadeirydd fel cofnod cywir.

35.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nid oedd dim eitemau wedi'u hargymell i'w gohirio.

36.

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Bod y penderfyniadau hynny yn cael eu cofnodi fel y dengys yn yr atodlen Cais Cynllunio sydd ynghlwm fel atodiad.

36a

060292 - R - Cais Llawn - Ailddatblygu Gwesty Plas Ifan yn 24 annedd preswyl ac isadeiledd cysylltiedig yng Ngwesty Plas Ifan, Llaneurgain. pdf icon PDF 393 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

36b

060131 - A - Diwygio Llain 36 - Darparu Ystafell Haul yn 2 Ffordd yr Hydref Yr Wyddgrug. pdf icon PDF 177 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

37.

AELODAU O'R CYHOEDD A'R WASG YN BRESENNOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd 15 aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar ddechrau’r cyfarfod.