Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

19.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

20.

Cofnodion pdf icon PDF 273 KB

Cadarnhaucofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cytunwyd y gallai’r Cadeirydd dderbyn, cymeradwyo a llofnodi’r cofnodion.

21.

Datganiad Strategaeth Cyllido pdf icon PDF 209 KB

Cyflwyno’r Datganiad Strategaeth Cyllid drafft i Aelodau’r Pwyllgor ei ystyried, adolygu a’i gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad gyda Chyflogwyr.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Mr Middleman y ffactorau allweddol i’w hystyried wrth ddatblygu strategaeth gyllido. 

 

Pwysleisiodd bwysigrwydd y Datganiad Strategaeth Cyllido fel rhan o’r Gwerthusiad Actiwaraidd gan ei fod yn cydbwyso nifer o risgiau allweddol.

 

Esboniodd Mr Middleman mai “cynllun” y Gronfa yn sylfaenol yw sicrhau bod ganddi ddigon o arian i dalu buddion aelodau pan fyddant yn ymddeol cyhyd â'u bod yn byw. Ariennir hyn trwy gyfraniadau cyflogwyr a gweithwyr, ac adenillion buddsoddiad, felly'r balans rhwng y ddwy elfen yw'r hyn y mae'r FSS yn ei bennu. Yr agwedd dyngedfennol arall yw cyfamod cyflogwr. Cyfamod cyflogwr yw'r gallu a'r parodrwydd y gall cyflogwr dalu’r cyfraniadau yr ydym yn gofyn amdanynt. Mae hyn hefyd yn effeithio ar lefel ac amseriad y cyfraniadau y byddech chi'n gofyn amdanynt gan wahanol fathau o gyflogwyr. Er enghraifft, byddai disgwyl i Gyngor allu ariannu ei rwymedigaethau pensiwn dros gyfnod hirach gyda mwy o sicrwydd na chyflogwr, dyweder, sy'n ddibynnol ar ffrydiau cyllido penodol. Felly, mae'n rhaid i'r strategaeth ariannu ystyried y gwahaniaethau hyn.

            Nododd Mr Middleman bwyntiau allweddol am y newidiadau tybiaeth arfaethedig ar y Datganiad Strategaeth Cyllido a oedd wedi'u cynnwys yn y cyflwyniad ar wahân. Y newidiadau allweddol oedd:

 

·         Gostyngiad yn y gyfradd ddisgownt/ rhagolwg enillion o'i gymharu â chwyddiant CPI.

·         Newid yn y rhagdybiaeth disgwyliad oes gan arwain at ostyngiad mewn disgwyliad oes ar gyfer y Gronfa.

·         Newid yn y twf cyflog tymor byr i isafswm o 2% y.f. am 4 blynedd hyd at 2023.

·         Gostyngiad cyfartalog o 3 blynedd yn y cyfnod adfer i dargedu'r un cyfnod at gyllid llawn.

 

Holodd Mrs McWilliam pam fod yna ddwy ragdybiaeth cyfradd ddisgownt wahanol; un ar gyfer y gorffennol a'r dyfodol. Cadarnhaodd Mr Middleman fod dwy elfen ar gyfer gosod cyfraniadau. Mae gwasanaeth yn y gorffennol yn edrych ar y diffyg sy'n ymwneud â'r buddion a enillwyd eisoes. Mae gwasanaeth yn y dyfodol yn seiliedig ar aelodau sydd yn y Gronfa yn parhau i ennill buddion, ac mae gan y rhain amserlen lawer hirach i ennill enillion na'r rhwymedigaethau sydd wedi'u cronni eisoes gan fod hyn yn cynnwys pensiynau sy'n cael eu talu eisoes.

           
Yn ail, gofynnodd Mrs McWilliam am y cyhoeddiad diweddar ynghylch uno RPI a CPI. Dywedodd Mr Middleman na fyddai'r cyhoeddiad yn effeithio ar y sefyllfa brisio gan fod hyn wedi'i bennu cyn y cyhoeddiad felly mae asedau a rhwymedigaethau'n cael eu mesur yn gyson. Yn yr un modd, nid yw'n hollol sicr y bydd y newid yn digwydd (er yn debygol) a sut y bydd yn amlygu ei hun. Felly, argymhellodd Mr Middleman na ddylid newid y paramedrau yn y prisiad hwn ond bydd angen ystyried y mater hwn wrth symud ymlaen. Fodd bynnag, roedd ymateb gan y farchnad i'r cyhoeddiad a fyddai angen ei ystyried yng nghyd-destun y strategaeth llwybr hedfan a rheoli risg a fabwysiadwyd. Adroddir am unrhyw effaith yng nghyfarfodydd Pwyllgor yn y dyfodol lle bo hynny'n briodol.

           
Dywedodd Mr Everett fod hyd yn oed y Cynghorau mewn gwahanol leoedd o ran fforddiadwyedd felly roedd yn rhaid darparu  ...  view the full Cofnodion text for item 21.

22.

Polisi Buddsoddiad Cyfrifol pdf icon PDF 149 KB

Trafod datblygu Polisi Buddsoddiad Cyfrifol y Gronfa ac ystyried Buddsoddiad Cyfrifol Partneriaeth Pensiwn Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd Mr Buckland fod y Gronfa wedi penderfynu adolygu'r dulliau cyfredol sydd ar waith mewn perthynas â buddsoddi cyfrifol i sicrhau bod ganddynt y ffocws priodol o ystyried datblygiadau diweddar. Anfonwyd arolwg i gasglu barn aelodau'r Pwyllgor.

           
Pwysleisiodd Mr Buckland mai'r ddyletswydd ymddiriedol yw sicrhau'r enillion gorau posibl ar gyfer buddsoddiad, ond nododd fod ystyriaethau ynghylch risgiau ESG (Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu) y gall ac y mae'r Gronfa yn eu hystyried. Mae polisïau eisoes ar waith yn yr ISS (Datganiad Strategaeth Buddsoddi) fel polisi buddsoddi a chynaliadwyedd cyfrifol. Esboniodd Mr Buckland fod y Gronfa felly'n cychwyn o bolisi sydd wedi'i ffurfio'n dda a'i fod yn edrych i'w wella a'i ddatblygu'n rhywbeth mwy effeithiol.

 

            Esboniodd mai'r dulliau buddsoddi cyfrifol posibl yw;
-    Integreiddio - mae ffactorau ESG wedi'u hintegreiddio - persbectif ehangach a risg / cyfle

- Stiwardiaeth - arfer perchnogaeth weithredol (hawliau pleidleisio ac ymgysylltu)
-   Buddsoddiad - y nod yw twf tymor hir mewn meysydd sydd ag effaith gyfrifol gadarnhaol

-   Sgrinio Negyddol - osgoi buddsoddiad ag effaith gyfrifol negyddol h.y. tybaco / glo

 

            Dadleuodd Mr Everett ei bod yn bosibl na fyddai angen sgrinio p?l pe bai integreiddio’n cael ei gynnwys yn dda. Credai y byddai'n dda gweld y broses o feddwl a herio. Cytunodd Mr Buckland.

 

            Dywedodd Mrs Fielder fod gan y Gronfa nifer o fuddsoddiadau eisoes mewn ynni adnewyddadwy ac mae hi'n edrych i integreiddio hyn yn fwy ar draws y WPP. Dywedodd Mr Everett y dylent groesawu ymrwymiad WPP i wthio cynnydd yn y maes hwn ac yn benodol byddent yn sicrhau y gallai gofynion polisi’r Gronfa gael eu cyflawni gan WPP. Ymatebodd Mr Latham fod Russell and Link yn y Pwyllgor nesaf felly gall y Pwyllgor ofyn cwestiynau iddynt a chael mwy o eglurder.

 

            Esboniodd Mr Buckland ei fod wedi mynychu cyfarfod Is-bwyllgor Buddsoddi, Ymgysylltu a Llywodraethu Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun yr wythnos flaenorol lle'r oedd buddsoddiad cyfrifol ar yr agenda. Y bwriad oedd y bydd canllawiau Buddsoddi Cyfrifol yn cael eu rhoi i Gronfeydd LGPS. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi rheoliadau ar 1 Hydref yn amlinellu bod angen i gynlluniau corfforaethol fod â pholisi buddsoddi cyfrifol. Mae hefyd yn ofynnol cael polisi ar newid yn yr hinsawdd ond nid yw'r LGPS cyfredol yn gofyn am hyn.


           
Bu dadl ynghylch polisïau cronfeydd unigol yn dod at ei gilydd fel rhan o gronfa WPP. Amlygwyd mai mater i bob awdurdod gweinyddu unigol yw gosod ei bolisi Cronfa ei hun a dylai'r gronfa fod yno i roi'r polisïau hynny ar waith. Fodd bynnag, gall hyn fod yn anodd gydag wyth awdurdod gweinyddu gwahanol o amgylch y bwrdd.

            Cadarnhaodd Mr Buckland fod canlyniadau'r arolwg RI a gynhaliwyd yn dangos pedwar ymateb gan aelodau'r Pwyllgor. O ran materion ESG, roedd 75% o'r canlyniadau'n adlewyrchu bod gan y Pwyllgor ddealltwriaeth eithaf datblygedig o risg / cyfle buddsoddi a theimlai'r 25% arall nad oeddent wedi datblygu yn y maes hwn
.

 

            Gofynnodd y Cynghorydd Hughes ai’r ffocws allweddol yw edrych ar newid yn yr hinsawdd ac  ...  view the full Cofnodion text for item 22.

23.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 239 KB

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion perthnasol i lywodraethu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Oherwydd hyd yr agenda, cadarnhawyd bod yr adroddiad yn yr eitem hon wedi'i nodi a bod unrhyw gwestiynau wedi'u cymryd.

 

Cadarnhaodd Mr Latham fod canlyniadau arolwg y Rheoleiddiwr Pensiwn wedi eu rhyddhau a bod un argymhelliad yn nodi y dylai cronfeydd pensiwn gael mwy o ryddid i dalu cyflogau i ddenu a chadw staff. Nododd Mrs McWilliam y gall polisïau awdurdodau lleol arwain at anawsterau wrth dalu lefelau priodol i dimau pensiynau, a all yn ei dro effeithio ar gadw staff. Gofynnodd y Cadeirydd a ellid codi a chlywed y sylwadau a'r pryderon hyn o'r Gronfa yn genedlaethol. Dywedodd Mrs McWilliam fod yna weithdai bellach yn ymdrin â'r materion ac yn caniatáu trafodaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi ystyried y diweddariad a gwneud sylwadau.

24.

Diweddariad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol pdf icon PDF 192 KB

Diweddariad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad ac aeth y Cadeirydd yn syth at gwestiynau. Holodd Mr Hibbert ddiweddariad ar Fargen Deg Newydd. Cadarnhaodd Mr Middleman ei fod yn dal i gael ei symud ymlaen gyda'r bwriad o'i weithredu yn 2020 ond mae blaenoriaethau eraill wedi ei ddal yn ôl. Nododd y gallai gael ei oedi o hyd ac y bydd yn diweddaru'r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nododd aelodau’r Pwyllgor yr adroddiad hwn a gwneud eu hunain yn ymwybodol o’r gwahanol faterion sy’n effeithio ar yr LGPS a’r Gronfa.

25.

Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn pdf icon PDF 253 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd ac i gytuno ar newidiadau i’r Cynllun Busnes.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Tynnodd Mrs Williams sylw at ganlyniadau adroddiad Ansawdd Data Rheoleiddiwr Pensiwn 2019. Gostyngodd y sgôr Data Cyffredin o 92.7% y llynedd i 92.1%. Roedd y gostyngiad bach hwn o ganlyniad i 3,867 yn fwy o aelodau yn cael eu profi eleni. Roedd sgôr Data Penodol y Cynllun wedi cynyddu o 68.2% i 81.7%. Fodd bynnag, yn seiliedig ar y ffactorau newydd, y sgôr Cynllun Penodol a fydd yn cael ei adrodd i'r TPR yw 92.7% a'r sgôr Data Cyffredin yw 96.8%.

 

Nododd Mrs Williams hefyd mai un o’r gweithredoedd ar y cynllun busnes yw cwblhau'r ymarfer olrhain aelodau sydd ar y gweill.

 

Pwysleisiodd Mr Everett fod angen gwthio parhaus gan yr holl randdeiliaid i aelodau ddefnyddio'r Hunan Wasanaeth i Aelodau. Bydd hyn yn cynorthwyo'n fawr o ran rhyddhau adnoddau ar y tîm gweinyddol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Bod y Pwyllgor wedi ystyried y wybodaeth ddiweddaraf a gwneud sylwadau.Yn benodol, nododd y Pwyllgor yr ystadegau sy'n tynnu sylw at y cynnydd rhagorol gyda glanhau data (gan gynnwys cyflwyno data prisio) a gweithredu iConnect; a

 

(b)          Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo newid y dyddiadau yn y cynllun busnes fel y nodwyd ym mharagraff 1.01.

26.

Diweddariad Cyllid a Llwybr Cyrraedd Targed pdf icon PDF 190 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd sefyllfa ariannol a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o’r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd Mr Middleman mai rhan hanfodol y cyllid a'r buddsoddiad yw rheoli'r risg a wneir trwy'r llwybr hedfan. Nododd fod y lefelau amddiffyn ecwiti wedi cynyddu 5% o'r c£350m a gwmpesir.

 

Nododd y cymerwyd y cyfle i gynyddu'r amddiffyniad rhag risgiau ar arian cyfred i c75% yn gyffredinol i gloi enillion hyd yma i mewn. Roedd hyn ar y sail bod Brexit â Dim Bargen yn llai tebygol.

 

Holodd y Cynghorydd Bateman a yw'r broses o reoli risg yn gostus. Cadarnhaodd Mr Middleman fod cost i reoli risg, yn amrywio o gost gweithredu a'r gost barhaus o reoli'r risg honno. Yr allwedd yw ystyried “gwerth am arian” y rheoli risg yn erbyn y gost a gwneir hyn bob amser fel rhan o'r broses o benderfynu a ddylid ei weithredu ai peidio. Hyd yma mae budd cyffredinol y llwybr hedfan wedi gorbwyso'r gost yn sylweddol.

 

Tynnodd Mr Harkin sylw at y gost ar dudalen 202, paragraff 1.07. Nododd hefyd fod dibrisiant y bunt yn arwain at elw i'r Gronfa oherwydd yr amlygiad ecwiti tramor corfforol heb ei reoli. Mynegodd fod angen bancio'r enillion hyn fel y gallai'r Gronfa gadw'r enillion pe bai'r bunt yn cryfhau.

 

Dywedodd Mr Harkin y bydd manylion pellach am hyn yn y sesiwn hyfforddi ym mis Hydref.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Bod y Pwyllgor wedi nodi'r sefyllfa ariannu wedi'i diweddaru (ar ragdybiaethau sy'n gyson â phrisiad 2016) a'r sefyllfa rheoli risg ar gyfer y Gronfa a'r cynnydd sy'n cael ei wneud ar wahanol elfennau'r Fframwaith Rheoli Risg;

 

(b)          Bod y Pwyllgor yn nodi fod y strwythur amddiffyn ecwiti bellach wedi'i ddiwygio i gynyddu lefel yr amddiffyniad; a

 

(c)          Bod y Pwyllgor yn nodi bod unrhyw risg arian cyfred sy'n gysylltiedig â gwerth marchnadol y portffolio ecwiti synthetig a'r marchnadoedd ecwiti datblygedig sydd bellach wedi'u rheoli’n llawn.

27.

Diweddariad Buddsoddi a Chyllid pdf icon PDF 181 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad ac aeth y Cadeirydd yn syth at gwestiynau. Tynnodd Mrs Fielder sylw at yr ymrwymiad a wnaed yn flaenorol gyda Threadneedle, sef Cronfa Gweithle Carbon Isel gyda'r nod o wneud adeiladau'n gynaliadwy. Cytunwyd hefyd i ymrwymo i'w hail Gronfa.

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi ystyried a nodi'r diweddariad ar gyfer cyfrifoldebau dirprwyedig ac wedi darparu sylwadau.

28.

Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 181 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar weithredu Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Esboniodd Mr Latham rai o elfennau allweddol yr adroddiad hwn.

 

Ar baragraff 1.09 ar dudalen 235, amlinellodd Mr Latham fod y gronfa wedi bwriadu creu mandad ecwiti Ewropeaidd, ond bydd y buddsoddwyr a oedd wedi gofyn amdano yn wreiddiol nawr yn buddsoddi yn y mandad Byd-eang.

 

Ar baragraff 1.08 hefyd ar dudalen 235, nododd Mr Latham ei bod yn debygol y bydd trosglwyddo asedau incwm sefydlog yn cael ei wthio i fod yn hwyrach na mis Tachwedd 2019 (fel y nodwyd yn wreiddiol yn yr adroddiad). Bellach bydd yn wythnos gyntaf mis Rhagfyr 2019, fodd bynnag, pa mor agosaf at y Nadolig ydyw, bydd yn cyflwyno rhai materion hylifedd.

 

Nododd Mr Latham y cytunwyd ar ôl trafodaeth y bydd cynghorwyr yn gallu mynychu diwrnodau ymgysylltu â Rheolwr y Gronfa.

 

Nododd Mr Hibbert unwaith eto y diffyg cynrychiolwyr aelodau yn JGC a dymunai i hyn gael ei godi'n ffurfiol ar yr agenda ar y WPP. Amlygodd Mrs McWilliam nad oedd hi'n ymwybodol y bwriadwyd i'r cyfarfod parhaus gyda Chadeiryddion y Bwrdd Pensiwn fod yn lle cynrychiolaeth aelodau cynllun ar y JGC. Amlygodd Mr Hibbert nad yw Cadeiryddion y Bwrdd Pensiwn yn aml yn gynrychiolwyr aelodau cynllun. Dywedodd y Cadeirydd y byddai'n codi hyn yn y JGC nesaf. Nododd Mr Buckland fod cynrychiolaeth aelodau’r cynllun o fewn trefniadau llywodraethu ‘cyfun’ yn cael ei godi ar lefel genedlaethol, ac yn ddiweddar cafodd sylw yng nghyfarfod is-bwyllgor Buddsoddi, Ymgysylltu a Llywodraethu SAB.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Bod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiad; a

 

(b)          Bod y pwyllgor wedi trafod a chytuno ar unrhyw sylwadau neu gwestiynau ar gyfer y WPP.

29.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr pdf icon PDF 180 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad strategaeth fuddsoddi'r gronfa a Rheolwyr Cronfa.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad gyda Mr Harkin yn tynnu sylw at y ffaith bod yr holl wybodaeth ar dudalen 249 wedi'i dyddio hyd ddiwedd Mehefin 2019 ond fod pethau wedi symud ymlaen ers hynny. Ers hynny bu anwadalrwydd o fewn asedau twf fel ecwiti a nwyddau.

 

            Dywedodd Mr Harkin ei fod wedi bod yn chwarter cryf ar gyfer enillion buddsoddiad gan arwain at werthfawrogiad o dros £ 90m o asedau. Cadarnhaodd hefyd fod y Gronfa, ar 31 Gorffennaf 2019, wedi mynd dros £2bn o faint.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Trafododd a gwnaeth y Pwyllgor sylwadau ar y diweddariad Marchnad ac Economaidd ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben 30 Mehefin 2019, sydd i bob pwrpas yn gosod y llwyfan ar gyfer crynodeb y Strategaeth Fuddsoddi a Pherfformiad y Rheolwr; a

 

(b)          Trafododd a gwnaeth y Pwyllgor grynodeb o'r Strategaeth Fuddsoddi a Pherfformiad y Rheolwr ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben 30 Mehefin 2019.