Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Penodi is-Gadeirydd

Pwrpas: Penodi Is-gadeirydd a nodi bod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, felly, wedi’u penodi fel Aelod a Dirprwy, yn y drefn honno, o'r Pwyllgor Cydlywodraethu ar gyfer Partneriaeth Bensiwn Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 112 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 29 Mawrth 2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Gronni pdf icon PDF 128 KB

I :

-      gymeradwyo amcanion WPP o fewn Cynllun Busnes WPP 2023/23 at 2025/26,

 

-      Cymeradwyo Dirprwyo Swyddogaethau i Swyddogion a ddiweddarwyd i gydnabod swyddogaeth WPP mewn perthynas â buddsoddiadau o fewn y gronfa a bod dirprwyo i swyddogion yn gyfyngedig i fuddsoddiadau y tu hwnt i WPP, ac i newid y dirprwyo ar gyfer Polisi Cynllun yn Talu Gwirfoddol i fod yn gyson gyda Pholisïau gweinyddu eraill.

 

-      rhoi diweddariad i aelodau’r Pwyllgor ar faterion cronni eraill, a

 

-      cael cyflwyniad gan y cydlynydd WPP a Darparwr Datrysiad Rheoli Buddsoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Llywodraethu ac Ymgynghoriadau pdf icon PDF 181 KB

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion llywodraethu.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Mae’reitem a ganlyn yn cael ei hystyried yn eitem eithriedig yn rhinwedd Paragraff(au) 18 Rhan 4 Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y cafodd ei diwygio).

 

Y rhesymeg yw bod yr adroddiad yn cynnwys manylion troseddau seiber y gellir eu hatal ac mae budd y cyhoedd yn gorbwyso'r diddordeb mewn datgelu'r wybodaeth

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ymgynghoriadau a Diweddariad Llywodraethu (Atodiad) - Cyfrinachol

(Atodiad cyfrinachol i eitem 6 ar y rhaglen)

8.

Diweddariad Gweinyddu / Cyfathrebu Pensiynau pdf icon PDF 153 KB

Darparu’rwybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu pdf icon PDF 129 KB

Darparudiweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a'r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr pdf icon PDF 124 KB

Darparudiweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad y Gronfa a Rheolwyr y Gronfa.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Fframwaith Rheoli Risg, Llwybr Hedfan a Chyllid pdf icon PDF 116 KB

Rhoi’rwybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cyfarfodydd yn y Dyfodol

Cynhelir cyfarfodydd o Gronfa Bensiwn Clwyd yn y dyfodol am 9.30 am ar:-

 

Dydd Mercher 30 Awst 2023

Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: